Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất là vấn đề phức tạp, mang tính chất kinh tế, xã hội tổng hợp, được sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều cấp, tổ chức và cá nhân. Huyện uỷ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Huyện Cư M’gar đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Đại bộ phận nhân dân trong khu vực thu hồi đất đồng tình, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, một số người còn vì lợi ích chung đã chịu một phần thiệt thòi, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng của huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thậm chí có lúc, có nơi xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài làm chậm tiến độ của dự án, gây tổn hại về kinh tế và ảnh hưởng trật tự trị an xã hội. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng thường diễn ra chậm, không thể đáp ứng yêu cầu của địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm, kéo dài trong đó nổi bật là nguyên nhân thuộc về các yếu tổ quản lý nhà nước: Sự chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn thực hiện giải phóng mặt bằng của các cấp các ngành; Chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân một số nơi chưa hợp lý; Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BT, HT&TĐC chậm và chưa hiệu quả; Sự can thiệp của các ban ngành, đoàn thể chưa kịp thời; Sự phối hợp thực hiện giữa đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với các phòng, ban, đơn vị liên quan; Cán bộ thực hiện giải phóng mặt bằng có trình độ chuyên môn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc có tính chất nhạy cảm…

Xuất phát từ thực trạng đó, cùng với những kinh nghiệm nhất định từ vị trí công tác của mình, học viên đã lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk” để làm luận văn Thạc sỹ với mong muốn tiếp tục nghiên cứu, tìm ra giải pháp hữu hiệu cho công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Mặc dù có nhiều đề tài đã hệ thống hoá lý luận và thực tiễn đối với công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào nhấn mạnh đến quản lý nhà nước đối với giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk với cách tiếp cận đầy đủ dưới góc độ của khoa học hành chính công.

3. Mục đích và nhiệm vụ của nghiên cứu đề tài

3.1. Mục đích nghiên cứu đề tài

Xuất phát từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về Bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, luận văn nhằm đạt được các mục đích sau:

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận, các văn bản của Nhà nước, Tỉnh về quy trình cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.
 • Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, chỉ ra những ưu, nhược điểm, thuận lợi và khó khăn đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện quản lý Nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với người dân sau khi bị thu hồi đất.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ của nghiên cứu đề tài bao gồm:

 • Xây dựng khung lý thuyết quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở cấp huyện
 • Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưMgar, tỉnh Đăk Lăk;
 • Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưMgar, tỉnh Đăk Lăk;

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quản lý nhà nước về Bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi nghiên cứu: Là tình hình Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
 • Về thời gian: Từ năm 2014 đến năm 2019.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

 • Phương pháp luận
 • Phương pháp nghiên cứu

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

 • Ý nghĩa về lý luận:
 • Ý nghĩa thực tiễn: nhà quản lý ở địa phương, và những ai quan tâm đến đề tài này.

7. Kết cấu của luận văn Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.
 • Chương 3: Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1.1. Khái niệm của Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

1.1.1. Bồi thường

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, hoặc phát triển kinh tế – x hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (tức các chủ đầu tư) phải bù đắp những tổn hại về đất và tài sản trên đất do hành vi thu hồi đất gây ra cho người sử dụng đất theo những quy định của pháp luật đất đai.

1.1.2. Giải phóng mặt bằng:

Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới.

1.2. Quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

1.2.1.1. Khái niệm. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Từ nội hàm của các khái niệm trên đây và từ cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn có thể hiểu một cách khái quát: quản lý nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng là tổng hợp các hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mà người sử dụng đất phải gánh chịu những thiệt hại khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất theo quy định của pháp luật, giúp cho người có đất bị thu hồi ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.

1.2.1.2. Đặc điểm của quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng là một hoạt động đa dạng và phức tạp, đặc biệt nó càng trở nên phức tạp và khó khăn khi giá trị đất ngày càng tăng cao cùng với quá trình đô thị hóa, Bồi thường và giải phóng mặt bằng có một số đặc điểm sau:

 • Tính “nhạy cảm” của quản lý nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng:
 • Tính phức tạp của quản lý nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng:
 • Yếu tố nhân văn và xã hội trong quản lý nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng:

1.2.1.3. Vai trò của quản lý nhà nước đối với Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

 • Vai trò đối với phát triển kinh tế – xã hội:
 • Vai trò của quản lý nhà nước trong việc thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội nói chung và đáp ứng quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nói riêng
 • Vai trò quản lý Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Vai trò trong việc điều hòa lợi ích của các bên liên quan:

1.2.2.  Nội dung quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

1.2.2.1. Tổ chức việc bồi thường, giải phóng mặt bằng – Về quy trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là một hoạt động phức tạp, liên quan đến đến lợi ích nhiều đối tượng, vì vậy đòi hỏi công tác này phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Tổng quát quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm các bước sau: Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

 • Bước 1: Xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất.
 • Bước 2: Công bố Thông báo thu hồi đất và Kế hoạch đo đạc, kiểm đếm.
 • Bước 3: Thực hiện đo đạc, kiểm đếm thống kê thiệt hại của người bị thu hồi đất.
 • Bước 4: Tổ chức xác định các điều kiện được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ.
 • Bước 5: Xác định giá đất để tính tiền bồi thường.
 • Bước 6: Lập, niêm yết, công khai phương án bồi thường (dự thảo) để lấy ý kiến của người dân.
 • Bước 7: Trình phương án bồi thường cho Hội đồng bồi thường xem xét.
 • Bước 8: Thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Bước 9: Ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Bước 10: Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Bước 11: Tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Bước 12: Quản lý và bàn giao quỹ đất đã thu hồi.

1.2.2.2. Trách nhiệm các cơ quan cấp huyện, xã trong việc tham gia thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện:

 • Ban hành quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng;
 • Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
 • Ban hành thông báo thu hồi đất, kế hoạch đo đạc, kiểm đếm;
 • Ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quyết định phê duyệt phương án bồi thường;
 • Chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường;
 • Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phương án tạo lập các khu tái định cư tại địa phương theo phân cấp. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền được giao; ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng theo thẩm quyền quy định.

Trách nhiệm Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thành lập cho từng dự án cụ thể, trách nhiệm của Hội đồng bồi thường là cho chủ trương xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ  tái định cư trên địa bàn huyện; chịu trách nhiệm về tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trách nhiệm của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng là cơ quan giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện các công việc có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện từ công tác chuẩn bị thực hiện cho đến khi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các hồ sơ khiếu nại, tố cáo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trách nhiệm ủy ban nhân dân cấp xã:

 • Cử lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tham gia Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện;
 • Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 • Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, diện tích đất đai, tài sản của người bị thu hồi và xét các chính sách hỗ trợ;
 • Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất.

1.2.2.3. Xác định điều kiện bồi thường về đất, tài sản trên đất và giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện bồi thường và không bồi thường về đất

Điều kiện bồi thường về đất: Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Nhà nước có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng đất khi thu hồi đất, song không phải tất cả các trường hợp Nhà nước thu hồi đất đều được bồi thường. Người sử dụng đất được xem xét bồi thường phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã)
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng đất đã được sử dụng ổn định không tranh chấp đến thời điểm có quyết định thu hồi đất, mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không vi phạm quy hoạch; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã công bố công khai, cắm mốc; không phải là đất lấn chiếm trái phép và được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận đất đó không có tranh chấp;
 • Tổ chức sử dụng đất mà đất có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; đất nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp mà tiền trả cho việc chuyển nhượng không có nguồn từ ngân sách nhà nước; đất sử dụng có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp;
 • Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mà không phải là đất do nhà nước giao, cho thuê và có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Người sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê [16].
 • Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất [16].

Các trường hợp không được bồi thường về đất:

Điều kiện bồi thường và không bồi thường tài sản trên đất

Một là, những tài sản được xem xét bồi thường:

 • Tài sản được hình thành trên đất đủ điều kiện bồi thường;
 • Tài sản hình thành trước trước thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hai là, những tài sản không được xem xét bồi thường: Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

 • Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng.
 • Tài sản gắn liền với đất thuộc các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng [16].

Xác định giá tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất

 • Xác định giá tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất:

Theo quy định của pháp luật, giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. Việc xác định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc là phải được xác định theo mục đích sử dụng hợp pháp và phải phù hợp với giá phổ biến trên thị trường của loại đất cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng hoặc giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, các loại đất khác nhau sẽ có giá khác nhau. Trong từng thời kỳ, pháp luật đất đai nước ta có những quy định khác nhau về việc áp dụng giá đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 • Xác định giá tính tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản:

Tùy từng loại tài sản mà có cách xác định giá bồi thường khác nhau

1.2.2.4. Xác định vị trí, quy mô khu tái định cư phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương.

Về nguyên tắc, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện bằng việc Nhà nước giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, trong điều kiện quỹ đất ngày càng hạn hẹp như hiện nay thì việc bồi thường bằng đất ở cho người bị thu hồi đất ở là hết sức khó khăn và không khả thi.

1.2.2.5. Lập và thực hiện các dự án tái định cư Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Quy định lập khu tái định cư

Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư; cơ sở hạ tầng phải được xây dựng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.

Dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải bảo đảm có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Việc lập dự án tái định cư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Thực hiện bố trí tái định cư

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho  người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

1.2.2.6. Kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Thực hiện kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát là một trong những khâu quan trọng của quản lý nhà nước. Kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của người bị thu hồi đất, lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của Nhà nước.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời phát hiện những sai sót, sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến  pháp 2013 của nước ta, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ XHCN. Khiếu nại, tố cáo là một kênh thông tin khách quan phản ánh việc thực thi quyền lực của bộ máy Nhà nước nói chung, bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước nói riêng; phản ánh tình  hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

Giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Theo quy định của pháp luật, công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi có căn cứ cho rằng các quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

1.2.2.7. Tổng kết, đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở địa phương

Tổng kết, đánh giá là một khâu quan trọng trong quản lý nói chung và quản lý nhà nước nói riêng. Qua tổng kết đánh giá, giúp nhà quản lý đánh giá được mặt tích cực cũng như những hạn chế đối với quyết định quản lý của mình, cũng như chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, để từ đó có những biện pháp khắc phục giúp quá trình quản lý đạt được kết quả mục tiêu quản lý đã đề ra.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng.  Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

 • 1.3.1. Hệ thống pháp luật
 • 1.3.2. Sự phù hợp về chính trị
 • 1.3.3. Đảm bảo cân bằng lợi ích trong hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • 1.3.4. Tổ chức bộ máy; năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước

Tiểu kết chương 1

Thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng, có thể thấy đây là một hoạt động thiết yếu của công tác quản lý Nhà nước.

Để công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng vị trí và phát huy tốt vai trò của mình, dựa vào các căn cứ khoa học, pháp lý và thực tiễn, cần có các biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu, bối cảnh hiện tại và xu thế phát triển chung.

Mục đích quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cơ sở trong công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng; đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung và các nghiệp vụ công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng ở các cơ quan, các ngành, các cấp hiện nay.

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯM’GAR, TỈNH ĐĂK LĂK

2.1. Khái quát về tình hình Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế- xã hội huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.

2.1.1.1. Về đặc điểm tự nhiên

Huyện nằm ở phía bắc tỉnh Dak Lak, có vị trí quan trọng; giàu tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, với tổng diện tích tự nhiên là 82.443 ha. Đặc điểm địa hình bằng phẳng, có hệ thống suối trải đều khắp địa bàn và với hơn 70% diện tích là đất đỏ bazan, thích hợp cho việc sản xuất các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung chuyên canh.

Khi mới thành lập dân số toàn huyện chỉ có 41.176 người, gồm 3 dân tộc anh em sinh sống ở 8 xã. Đến nay, dân số toàn huyện trên 162.000 người, 25 dân tộc anh em với nhiều nền văn hóa phong phú, đa dạng sinh sống ở 17 xã, thị trấn.

2.1.2. Tình hình bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk từ năm 2014 cho đến nay.

2.1.2.1. Về tình hình chung

Nhìn chung, công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng trong thời gian qua trên địa bàn huyện CưM’gar đã cơ bản đảm bảo được nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng và triển khai các dự án đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng gần như đã được sự hưởng ứng của  cả hệ  thống chính trị. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện cùng các ban ngành cấp huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  đã có những tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện CưM’gar tổ chức thực hiện và triển khai khá tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Các chính sách Bồi thường và giải phóng mặt bằng của Nhà nước được huyện CưM’gar tổ chức thực hiện khá chặt chẽ, đúng pháp luật và theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất.

Tuy nhiên, công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện thời gian qua còn gặp nhiều những khó khăn, bất cập; trong đó, khó khăn, bất cập lớn nhất là:

Các chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất liên tục thay đổi, không nhất quán và đồng bộ nên dẫn đến người dân khiếu nại kéo dài. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

2.1.2.2. Thực hiện Bồi thường và giải phóng mặt bằng của một số dự án điển hình trên địa bàn huyện CưM’gar.

Trong luận văn này tác giả chọn 03 dự án điển hình cho tình hình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM’gar. Đây cũng là những dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của huyện và có nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

 • Dự án Hạ tầng kỹ thuât khu dân cư tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM’gar:
 • Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk (đoạn qua huyện CưM’gar):
 • Dự án TBA 110 kV Ea Súp và đấu nối, đoạn đi qua địa bàn huyện CưM’gar:

2.2. Thực tiễn quản lý nhà nước về bồi thường và giải phong mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.

2.2.1. Tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk gồm:

 • Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện CưM’gar: Được thành lập theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk. Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar và các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân huyện CưM’gar chỉ đạo.
 • Hội đồng thẩm định phương án Bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện CưM’gar (gọi tắt là Hội đồng thẩm định phương án);

2.2.2. Quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk

2.2.2.1. Về tổ chức việc Bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng là một công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan tham gia trong việc tổ chức thực hiện phương án bồi thường. Nhìn chung các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM,gar thời gian qua về cơ bản đã được thực hiện đúng pháp luật và theo một quy trình chặt chẽ từ giai đoạn xây dựng hiện kế kế hoạch thu hồi đất, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư và bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

2.2.2.2. Xác định điều kiện bồi thường về đất, tài sản trên đất và giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện CưM’gar

Việc xác định điều kiện được bồi thường và không được bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất là một công việc hết sức quan trọng, làm cơ sở cho việc áp giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Thời gian qua, huyện CưM’gar đã thực hiện khá tốt việc xác định điều kiện bồi thường, không được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Phần lớn công tác xét duyệt điều kiện bồi thường được thực hiện chặt chẽ, nên đã hạn chế được phát sinh khiếu kiện sau khi phương án bồi thường được phê duyệt.

2.2.2.3. Xác định vị trí, quy mô khu tái định cư phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương

Hiện nay huyện CưM’gar chưa có quy hoạch và đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung, các dự án tái định cư được lập theo từng dự án dầu tư, toàn huyện hiện nay có 02 khu tái định cư phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư trên địa bàn huyện cho hai dự án.

Tuy nhiên, hiện huyện Cư M’gar chưa tiến hành điều tra xác định được nhu cầu cần bố trí tái định cư cho tất cả các dự án đầu tư theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện đến năm 2020 đã được ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk phê duyệt tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013.

2.2.2.4. Lập và thực hiện các dự án tái định cư

Nhìn chung các khu tái định cư trên địa bàn huyện Cư M’gar thời gian qua cơ bản đã được địa phương lập đúng theo quy định

Chất lượng khu tái định cư chưa đảm bảo theo quy định, thiếu các điều kiện sống tối thiểu cho người dân khi được bố trí vào khu tái định cư (giao thông nội khu, điện, nước người dân phải tự lo, thiếu nhà trẻ – mẫu giáo, chợ …);

Xây dựng khu tái định chưa đảm bảo theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, điển hình như khu tái định cư Chùa Hang theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt có hạng mục công trình nhà trẻ, mẫu giáo nhưng trên thực tế không được đầu tư xây dựng.

2.2.2.5. Về kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện CưM’gar

 • Về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là việc làm thường xuyên. Trong quá trình quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát là công việc quan trọng nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất là đối với vấn đề nhạy cảm như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2.3. Đánh giá quản lý về bồi thường và giai phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

2.3.1. Những kết quả, thành tựu nổi bật

Về cơ bản, các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Cư M’gar thời gian qua đã được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo đúng pháp luật và quy trình, từ giai đoạn xây dựng hiện kế kế hoạch thu hồi đất, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư và bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư.

Công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện các qui định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar chỉ đạo, qua đó đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tìm ra những nguyên của tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

2.3.2. Những hạn chế, bất cập

Việc xác định điều kiện bồi thường về đất đôi khi vẫn còn sai sót, vi phạm các nguyên tắc về bồi thường tài sản. Giá đất tính bồi thường vẫn còn thấp hơn giá thị trường, nhất là giá đất nông nghiệp liền kề khu dân cư, đất mặt tiền đường, gây nhiều khó khăn trong công tác thực hiện chi trả bồi thường và thu hồi đất. Công tác xác định giá đất để bồi thường được tiến hành chậm, thiếu giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất. Xác định điều kiện bồi thường và không bồi thường về đất đôi khi chưa thực sự khách quan, còn có những sai sót.

Hạ tầng cơ sở của các khu tái định cư chưa đồng bộ, chất lượng các khu tái định chưa đạt theo yêu cầu. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư còn chậm, gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng; người bị thu hồi đất thường nhận tiền tự lo chỗ ở, có trường hợp phải ở tạm cư, không đảm bảo ổn định cuộc sống.

Công tác giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chậm so với thời gian quy định.

Công tác tổng kết đánh giá về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa được huyện Cư M’gar tổ chức thường xuyên.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Trong chương 2, trên cơ sở khung lý thuyết của Chương 1 và từ thực tế của huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk; nghiên cứu đã:

 • Khái quát về đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế – xã hội của huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk và tác động của đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế – xã hội đến quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của huyện CưM’gar;
 • Tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk;
 • Thực trạng quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Qua phân tích, đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk cũng còn không ít những hạn chế bất cập và đây là cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp hoàn hiện quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk ở Chương 3 tiếp theo.

Chương 3: QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯM’GAR, TỈNH ĐĂK LĂK Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

3.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

3.1.1 Quan điểm

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk trong thời gian tới phải trên cơ sở quan điểm sau:

Theo thẩm quyền, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách hiện hành làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Cải cách các thủ tục về đầu tư, huy động vốn và tận dụng quỹ đất, sử dụng công cụ giá để đáp ứng và triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện.

3.1.2 Định hướng

Huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk là địa phương có lợi thế so sánh về phát triển cây công nghiệp, du lịch. Theo đó; thời gian tới huyện CưM’gar tiếp tục đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị để hướng tới nâng cấp huyện CưM’gar lên thành Thị CưM’gar theo Nghị quyết số 01- NQ/HU ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện CưM’gar. Cùng với quá trình trên, huyện CưM’gar sẽ phải sử dụng một quỹ đất tương đối lớn để xây dựng và phát triển theo quy hoạch; trong khi đó quỹ đất của huyện ngày càng bị thu hẹp lại do quá trình đô thị hóa, giá trị của đất đai ngày càng tăng cao.

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về Bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

3.2.1 Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và quy hoạch trên địa bàn huyện bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk

Tập trung đầu tư để thực hiện hoàn thành sớm công tác điều tra, đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.. Đây là công việc quan trọng để thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và là cơ sở để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết các tranh chấp về đất đai.

3.2.2 Hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Nghiên cứu, áp dụng các cơ chế tài chính điều tiết phần giá trị gia tăng của đất không phải do chủ đầu tư mà do Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc do quy hoạch tạo nên để phục vụ mục đích công. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để Nhà nước kiểm soát được tất cả các hoạt động giao dịch đất đai nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa, tiến đến xóa bỏ tình trạng giao dịch “ngầm” về đất đai.

3.2.3 Đổi mới nhận thức về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đồng bộ, thống nhất, khách quan đảm bảo lợi ích cho các bên có liên quan. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Trên thực tế, “bồi thường” và “hỗ trợ” là hai hành vi tách rời nhau với hai hàm ý khác nhau, theo đó, người bị thu hồi đất có thể được bồi thường hoặc có thể được hỗ trợ tùy theo tính chất, đặc điểm đất bị thu hồi. Hiểu một cách cụ thể, thì bồi thường là quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người bị thu hồi đất với yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ điều kiện về sản xuất và đời sống cho họ mà không cần có bất kỳ một sự hỗ trợ nào khác là quyền lợi và trách nhiệm của cả “ba bên” (Nhà nước, người bị thu hồi và nhà đầu tư), còn việc “hỗ trợ” chỉ xảy ra khi người bị thu hồi đất không được bồi thường hoặc không cần bồi thường là hành vi mang tính chất xã hội, nhân đạo, không bắt buộc và có điều kiện. Từ đó, cần thiết phải có sự điều chỉnh tách rời hai hành vi này để thể hiện được sự khác biệt về quan điểm của người sử dụng đất đúng pháp luật khi bị thu hồi đương nhiên phải được pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng mà không cần phải “xin” một sự “hỗ trợ” nào.

3.2.4 Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Chính sách bồi thường về đất là nội dung lớn nhất, phức tạp nhất trong chính sách bồi thường hiện nay. Việc xác định giá đất, Nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc sát với giá chuyển quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường. Khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp. Các thửa đất liền kề có các điều kiện kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại thì mức giá phải được xác định như nhau.

3.2.5 Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Các cấp chính quyền ở địa phương có trách nhiệm thông tin kịp thời về những nội dung dự án và yêu cầu của việc giải phóng mặt bằng đến các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, vận động, để người dân trong diện bị ảnh hưởng hiểu rõ đẩy đủ mục đích yêu cầu của Nhà nước và quyền lợi trách nhiệm của mình.

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế có liên quan  có các hình thức tuyên truyền thích hợp, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người có đất thu hồi nhận thức đầy đủ sự cần thiết của việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, tạo được sự đồng thuận trong việc thu hồi đất.

Thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở trong các quy trình giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động quần chúng như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,… trong công tác giải phóng mặt bằng. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Tạo niềm tin của quần chúng đối với chủ trương và chính sách của Nhà nước thông qua giải quyết dứt điểm những khiếu nại của nhân dân, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để chây ỳ trục lợi. Thông tin rộng rãi chủ trương chính sách, các vấn đề và cá nhân, các địa chỉ, diện thoại liên quan đến công tác và qúa trình giải phóng mặt bằng trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng ở phường, xã và thị trấn.

3.2.6. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tái định cư trên địa bàn huyện

Chủ động xây dựng các khu tái định cư kết hợp với các khu phân lô bán đấu giá; cơ sở hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ theo quy định, quy mô diện tích đa dạng cho người được tái định cư chọn lựa, cung cấp mẫu thiết kế nhà miễn phí.; Bảo đảm khu tái định cư hoàn thành trước khi giải phóng mặt bằng;

3.2.7. Kiện toàn bộ máy và cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đền bù, hỗ trợ, tái định cư

Năng lực thực hiện chính sách và công tác tổ chức thực hiện của bộ máy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Do vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác này phải am hiểu và nắm chắc các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; có đủ trình độ, năng lực, có tâm với nghề nghiệp nhất là phải có tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao, cùng với sự chỉ đạo và phối hợp chính xác, chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3.2.8. Tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá trong quản lý nhà nước về đền bù, hỗ trợ, tái định cư

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm kịp thời phát hiện, bổ sung và điều chỉnh, kiến  nghị điều chỉnh các cơ chế chính sách còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; phát huy dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người dân.

Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đối với công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân có đất thu hồi được yên tâm thực hiện trách nhiệm của mình.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Trong chương 3, trên cơ sở khung lý thuyết của Chương 1, qua phân tích, đánh thực trạng quản lý nhà nước và từ quan điểm, định hướng quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Luận văn đã đề xuất 8 giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk; cụ thể là:

 • Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và quy hoạch trên địa bàn bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk;
 • Đổi mới nhận thức về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tái định cư trên địa bàn huyện;
 • Kiện toàn bộ máy và cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đền bù, hỗ trợ, tái định cư;
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá trong quản lý nhà nước về đền bù, hỗ trợ, tái định cư.

KẾT LUẬN Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là việc làm không mới, song tính chất của nó ngày càng phức tạp, nhất là thu hồi đất nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, khi mà việc thu hồi đất luôn gắn liền với lợi ích kinh tế và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Mặt khác, quy luật giá trị tác động vào tư tưởng của người có đất bị thu hồi, từ đó hình thành nên sự so sánh thiệt hơn, nảy sinh nhiều vấn đề gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đặc biệt đối với các dự án dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn, xây dựng cụm, khu công nghiệp, xây dựng khu sản xuất chế biến nông – lâm – thủy hải sản tập trung.

Qua nghiên cứu về lý luận, cơ sở pháp lý và từ thực tiễn công tác trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tác giả đã:

Xây dựng khung lý thuyết quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở cấp huyện;

Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk;

Đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk; cụ thể các giải pháp đó là:

 • Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và quy hoạch trên địa bàn bàn huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk;
 • Đổi mới nhận thức về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tái định cư trên địa bàn huyện;
 • Kiện toàn bộ máy và cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá trong quản lý nhà nước về đền bù, hỗ trợ, tái định cư.

Từ những căn cứ khoa học qua nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, các  giải pháp trên đây góp phần và giúp cho địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Luận văn: Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Huy động toàn xã hội động viên làm giáo dục

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537