Chính Sách Bảo Mật Tại Dịch Vụ Viết Luận Văn điều hành trang website: https://dichvuvietluanvan.com/ Trang web Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ.

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chính sách bảo mật cho Dịch Vụ Viết Luận Văn đưa trên ví dụ Chính sách Bảo mật từ Điều khoản Thỏa thuận.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải tiến Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thu thập và Sử dụng Thông tin cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ bưu điện (“Thông tin Cá nhân”).

Dữ liệu nhật ký khi đăng nhập

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu đăng nhập này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính (“IP”), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn ghé thăm, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó và số liệu thống kê.

Thông tin thu thập dữ liệu cookies

Cookie là các tệp có số lượng nhỏ, có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất vô danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc giúp chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các công việc này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch Vụ Viết Luận Văn của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào một liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Thay đổi để hoàn thiện chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật Mới trên trang này.

Bạn nên xem xét Chính sách Bảo mật này theo định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu quả khi chúng được đăng trên trang này.