Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật chuyên ngành văn hóa và thể thao nói riêng

Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã đưa ra những quan điểm về hoàn thiện hệ thống pháp luật:

Thể chế hoá kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối của Đảng, cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hoá – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Phát huy cao độ nội lực, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; kết hợp hài hoà bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tính hiện đại của hệ thống pháp luật. Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật.Tiến hành đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách tư pháp, với những bước đi vững chắc; coi trọng số lượng và chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; dự tính đầy đủ các điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành của pháp luật.

Trong hơn 15 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi mặt của đời sống xã hội. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần tạo nên thành công đó là công tác xây dựng hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật trong thời gian qua đã được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực theo các yêu cầu, định hướng, giải pháp mà Nghị quyết số 48-NQ/TW đã đề ra. Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Mặc dù vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Còn thiếu tính ổn định, nhiều lĩnh vực các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung trong thời gian ngắn, dẫn đến khó khăn trong áp dụng pháp luật; tính thống nhất của hệ thống pháp luật chưa cao, còn tồn tại những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo; xây dựng pháp luật chưa thực sự gắn kết với tổ chức thi hành pháp luật, làm giảm hiệu lực pháp luật; một số công đoạn trong quá trình xây dựng pháp luật chưa thực sự minh bạch; năng lực tổ chức thực thi pháp luật của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định. Ngoài ra, còn thiếu công cụ, tiêu chí chuẩn mực để đánh giá chất lượng hệ thống pháp luật nói chung và hiệu quả, hiệu lực thi hành pháp luật thực tế của hệ thống pháp luật nói riêng.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cho đến nay, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế và quản lý đất nước. Đổi mới chính trị chưa đồng bộ, chưa mở đường cho đổi mới kinh tế. Nhiều chủ trương cải cách đúng đắn trong đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô chậm được thể chế hóa hoặc chậm trễ, kéo dài trong tổ chức thực hiện. Mục tiêu tạo nền tảng cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị.

Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu Đảng và Nhà nước ta phải tiếp tục đổi mới cả trong nhận thức và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đổi mới cơ chế hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật. Trong đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước dân chủ, văn minh, giàu mạnh là hết sức quan trọng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong thời gian tới. Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Mặt khác, tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao chịu sự điều chỉnh, tác động của hệ thống pháp luật nói chung trong đó có pháp luật chuyên ngành văn hóa và thể thao. Hoạt động thanh tra với mục đích hàng đầu là: “Phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục”. Trên thực tế, qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng nhận thấy không chỉ pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao mà hệ thống pháp luật chuyên ngành văn hóa và thể thao cũng còn tồn tại, hạn chế, quy định chưa đồng bộ, thống nhất, thiếu tính khả thi,… Thực trạng này khiến cho không chỉ các tổ chức, cá nhân hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành mà các cơ quan có thẩm quyền quản lý khi thực thi nhiệm vụ cũng gặp vướng, đồng thời cũng tạo ra sơ hở để các tổ chức, cá nhân lách luật, trục lợi,…

Chính vì vậy, việc khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật chuyên ngành văn hóa và thể thao nói riêng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi với pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao là nhu cầu bức thiết để qua đó tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, là căn cứ pháp lý vững chắc để bảo đảm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

3.2. Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Trong mô hình cũng như trong nội hàm của nền hành chính công mới, thanh tra được định dạng là một trong hai vị trí trụ cột của chu trình quản lý hành chính công. Một là, xây dựng, ban hành thể chế Nhà nước; hai là, thanh tra, kiểm tra. Như vậy, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thanh tra là thực hiện cơ bản toàn bộ công đoạn hai của chu trình quản lý hành chính công. Nhưng, hệ thống luật pháp về thanh tra còn một số nội dung chưa phù hợp với Hiến pháp mới. Điều này đặt ra trách nhiệm phải định dạng lại một cách chuẩn mực các định chế mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2015 đã đề ra mục tiêu: “Xác lập địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường tính tập trung, thống nhất, chủ động và tự chịu trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra”[11]. Vì vậy, pháp luật thanh tra điều chỉnh tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao phải được sửa đổi, bổ sung một số điều trên cơ sở phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của ngành Thanh tra, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động thanh tra tiên tiến của các nước trên thế giới. Cụ thể:

Trước hết, cần sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra theo hướng kiện toàn về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan thanh tra theo hướng có tính độc lập hơn để tránh việc cơ quan thanh tra phụ thuộc quá nhiều vào thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp.

Về vị trí của các cơ quan thanh tra, trong điều kiện hiện nay, cơ quan thanh tra vẫn thuộc cơ quan hành pháp. Tuy nhiên, không nên coi cơ quan thanh tra thuần túy như cơ quan chuyên môn khác của Chính phủ hoặc của UBND vì mặc dù nằm trong cơ quan hành pháp và là một bộ phận của cơ quan hành pháp nhưng cơ quan thanh tra có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt hơn. Đây là cơ quan có tính chất giám sát hành chính, cơ quan phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật, phát hiện sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước. Chính vì tính chất đặc biệt này, cơ quan thanh tra cần được đảm bảo tính chủ động và tính độc lập tương đối. Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Một là, hoàn thiện pháp luật về quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra các cấp theo hướng: Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh theo đề nghị của bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh bổ nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra sở và Chánh Thanh tra huyện sau khi thống nhất với Giám đốc Sở và Uỷ ban nhân dân cấp huyện . Như vậy, mới đảm bảo tính chủ động, tính độc lập tương đối của thanh tra các cấp và đảm bảo sự chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các cơ quan thanh tra.

Hai là, cần phải tăng thẩm quyền cho Thanh tra Sở theo hướng tăng cường tính độc lập của Thanh tra Sở trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và trong việc quyết định kết quả thanh tra. Giao quyền phê duyệt kế hoạch, chương trình thanh tra hàng năm cho Chánh Thanh tra Sở sau khi đã báo cáo thống nhất định hướng với Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố. Vai trò của Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra tỉnh chỉ mang tính định hướng công tác thanh tra hàng năm (đối tượng, phạm vi, nội dung). Chánh Thanh tra sở sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra sát với thực tế phù hợp với tình hình hoạt động quản lý nhà nước, không mang tính dàn trải và chịu trách nhiệm về công tác thanh tra trước Giám đốc Sở.

Ba là, cần nghiên cứu, khắc phục những bất cập trong trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành tại Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản liên quan; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần sớm ban hành các quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực trong phạm vi quản lý của ngành để tập trung áp dụng đồng bộ, thống nhất.

3.3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên đối với mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao và tổ chức, cá nhân là đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Đối với cơ quan, cá nhân thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao, họ không chỉ cần nắm vững, mà cần phải hiểu về quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của mình để vận dụng trong thực tiễn, để tôn trọng và thực hiện pháp luật, không để xảy ra tình trạng lạm dụng hoặc xem nhẹ quy định của pháp luật; vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành, họ cần nắm vững, hiểu các quy định pháp luật chuyên ngành, về quyền và nghĩa vụ của mình để tổ chức hoạt động hợp pháp, hiệu quả. Đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan cần nắm vững quyền, nghĩa vụ của mình liên quan đến thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao để thực hiện.

Để làm được điều đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như sau:

Đối với đối tượng là cơ quan, cá nhân thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao, cấp có thẩm quyền cần tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thường kì hàng năm để trao đổi kinh nghiệm, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Xuất bản và gửi file điện tử những đặc san, sách chuyên ngành để cơ quan thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao nghiên cứu và trau dồi học hỏi.

Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong phạm vi quản lý và các đối tượng khác có liên quan, Sở Văn hóa và Thể thao cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ban hành và các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác để đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thanh tra chuyên ngành; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trong ngành có liên quan như Thanh tra, các Phòng Nghiệp vụ,… cùng các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị mời đại diện một số cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động thuộc phạm vi quản lý của ngành và các cơ quan truyền thông báo chí để tuyên truyền, phổ biến về những quy định mới được ban hành sắp có hiệu lực pháp lý. Bên cạnh đó, hội nghị cũng là nơi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành, những khó khăn của họ trong thực hiện pháp luật chuyên ngành để cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ. Tiếp đó, các kênh thông tin của ngành cũng như các phương tiện thông tin đại chúng cũng cần thường xuyên cập nhật, đưa tin về các dự thảo văn bản pháp luật chuyên ngành, văn bản pháp luật chuyên ngành vừa được ban hành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra chuyên ngành Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra thực sự có đức, có tài là vấn đề then chốt, là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của công tác thanh tra và cần phải được tiến hành công việc sau:

Thứ nhất, về công tác nhân sự:

Tiến hành đánh giá đội ngũ cán bộ thanh tra nhằm xác định chính xác số lượng, chất lượng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo có sự kế thừa và phát huy; đảm bảo bố trí đúng lúc, đúng người, đúng việc.

Việc quy hoạch cán bộ dự bị lãnh đạo phải được gắn chặt với việc đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đúng chính sách bổ nhiệm theo quy hoạch đối với cán bộ có đủ tiêu chuẩn, đã có nhiều năm kinh nghiệm. được đồng nghiệp trong đơn vị tín nhiệm, nhằm động viên khuyến khích cán bộ tích cực phấn đấu, gắn bó lâu dài với sự nghiệp thanh tra.

Thứ hai, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, thanh tra viên:

Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương thức đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu vào các chương trình giảng dạy, đặt ra các tình huống cụ thể diễn ra trong thực tế đề học viên tự giải quyết nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết công việc trong hoạt động thanh tra, tránh tình trạng học lý thuyết suông. Kết hợp đào tạo chính quy với các hình thức đào tạo không chính quy, đào tạo trong nước và gửi đào tạo nước ngoài về kiến thức pháp luật hành chính.

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ thanh tra. Xử lý nghiêm đối với những cán bộ suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, có hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ ba, về chế độ, chính sách: Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Việc hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, thanh tra văn hóa và thể thao góp phần khắc phục lối sống thực dụng, vừa động viên sự nhiệt tình hăng hái, củng cố đoàn kết thống nhất, đồng thời cũng là thực hiện công bằng xã hội.

Cải cách tiền lương theo quan điểm coi tiền lương là hình thức đầu tư trực tiếp cho con người, đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và hoạt động công vụ; đồng thời xây dựng chế độ, chính sách ưu đãi đối với lực lượng cán bộ thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao nói riêng như: đối với cán bộ, thanh tra có thành tích và công trạng đặc biệt xuất sắc được nâng cấp bậc hàm trước thời hạn ngoài việc nâng lương trước thời hạn; mở rộng đối tượng và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo hướng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra được tính cho công chức từ khi công tác tại các cơ quan thanh tra thay vì khi được bổ nhiệm thanh tra viên như hiện nay…

3.5. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động thanh tra

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thanh tra, cần tạo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cán bộ trong hoạt động thanh tra. Việc tăng cường điều kiện đảm bảo hoạt động thanh tra giúp cho các cán bộ thanh tra có điều kiện làm việc tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ công tác đúng thời gian với chất lượng cao nhất.

Những năm qua, được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Văn hoá và Thể thao nên cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động thanh tra của lực lượng thanh tra chuyên ngành Văn hoá, Thể thao cơ bản đảm bảo. Số lượng phương tiện, trang thiết bị gồm: thiết bị đo cường độ âm thanh, thiết bị đo độ ồn; thiết bị đo cường độ ánh sáng; thiết bị đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi; máy đo diện tích bảng, biển quảng cáo… đã được trang bị cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới cần thiết phải:

  • Bổ sung kinh phí hoạt động cho cơ quan thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao từ Trung ương đến địa phương.
  • Tiếp tục trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho hoạt động thanh tra theo Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL ngày 24/02/2017 của Bộ VHTT&DL như: phương tiện vận chuyển chuyên dùng (xe ô tô, mô tô, xuồng, canô chuyên dùng); thiết bị đo nhanh nước thải; thiết bị đo độ bụi không khí, chất lượng không khí; thiết bị ghi âm, ghi hình, máy ảnh; máy tính xách tay, máy in cầm tay; máy fax, máy photocopy, máy scan…
  • Ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra: xây dựng phần mềm lưu trữ, số hóa hồ sơ thanh tra và số liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Tiểu kết chương 3 Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Trong chương này, trên cơ sở những vấn đề về lý luận pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao và đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao, thực tiễn thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Khóa luận đã đề cập đến những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao tại thành phố Hải Phòng và các địa phương trên cả nước xuất phát từ định hướng của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra chuyên ngành Văn hóa và Thể thao. Cụ thể đó là 05 giải pháp:

  • Hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật chuyên ngành văn hóa và thể thao nói riêng.
  • Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao.
  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra chuyên ngành.
  • Đảm bảo các điều kiện cở sở vật chất, phương tiện cho hoạt động thanh tra.

Thông qua những giải pháp được trình bày trong Khóa luận, em mong muốn pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao ngày càng hoàn thiện cùng với đó là sự đáp ứng các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao, từ điều kiện về con người, tài chính đến trang bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ… để pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao được đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả nhất.

KẾT LUẬN

Như trên đã trình bày, nghiên cứu về pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao từ thực tiễn trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong tình hình hiện nay là một đòi hỏi tất yếu khách quan và cấp thiết, nhất là đối với thành phố Hải phòng, một thành phố năng động, có đà kinh tế phát triển, có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao tại thành phố Hải Phòng trong những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng nhất định. Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao còn phải bổ sung, kiện toàn, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu nghiên cứu, khóa luận đã hoàn thành được một số nội dung cơ bản sau: Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Thứ nhất, khóa luận đã đưa ra các khái niệm về thanh tra, thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao, pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao; đồng thời làm rõ đặc điểm, vai trò và nội dung của pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao.

Thứ hai, phân tích thực trạng pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2018 đến năm 2020; chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của chúng.

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa và thể thao tại thành phố Hải Phòng, trên cơ sở thực trạng tổ chức và hoạt động, cũng như theo định hướng phát triển tổ chức và hoạt động của ngành thanh tra nói chung ở Việt Nam.

Em hi vọng rằng, những kết quả nghiên cứu của đề tài này có thể góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng và trên toàn quốc nói chung trong thời gian tới, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước chú trọng phát triển văn hóa như kinh tế, văn hóa là động lực cho phát triển xã hội; thể dục thể thao phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, rèn luyện con người mới phát triển toàn diện. Khóa luận: Bảo đảm pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Pháp luật về thanh tra chuyên ngành văn hóa

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537