Gợi Ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

Mục lục

5/5 - (11 bình chọn)

Gợi ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Mới Nhất cho các bạn sinh viên, học viên cùng nhau tham khảo.Phần này sẽ gợi ý các đề tài thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán công và kiểm toán. Sinh viên có thể chọn các đề tài khác hơn các đề tài gợi ý này.

1. Gợi ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán doanh nghiệp:

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

Các Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán này được lựa chọn trong trường hợp sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công đi thực tập tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; không áp dụng cho trường hợp thực tập tại các doanh nghiệp Kiểm toán. Đề tài thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, sinh viên có thể chọn đề tài liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát nội bộ, phân tích hoạt động kinh doanh hoặc kiểm toán nội bộ.

1.1. Ví dụ nhóm đề tài liên quan đến kế toán tài chính

 • Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty …
 • Kế toán hàng tồn kho tại công ty …
 • Kế toán hàng hóa tại công ty …
 • Kế toán tài sản cố định tại công ty …
 • Kế toán bất động sản đầu tư tại công ty …
 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại công ty …
 • Kế toán công nợ tại công ty …
 • Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty …
 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty …
 • Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty …
 • Kế toán các khoản nợ phải trả tại công ty …
 • Kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty …
 • Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty …
 • Phân tích báo cáo tài chính tại công ty….

1.2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán quản trị

 • Ứng dụng phân loại chi phí theo mô hình ứng xử của chi phí để lập các dự toán chi phí tại công ty HA
 • Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại công ty giày HH
 • Phân tích điểm hòa vốn tại công ty thương mại A&X
 • Phân tích kết cấu hàng bán để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại siêu thị BC
 • Lập dự toán ngân sách tại công ty Tâm Anh
 • Kiểm soát chi phí tại công ty AX.
 • Đánh giá trách nhiệm quản lý tại công ty ABC
 • Định giá sản phẩm chuyển giao tại tổng công ty ĐT
 • Thông tin chi phí phục vụ cho việc định giá bán và hoạch định cơ cấu sản phẩm tại công ty HD.
 • Lựa chọn cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong kiều kiện giới hạn tại công ty Minh Trung
 • Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty thương mại PA
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty dệt may A.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính tại công ty nước giải khát B. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại công ty C.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mủ cây cao su tại công ty D.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty E.
 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch tại công ty F.

1.3. Đề tài liên quan đến hệ thống thông tin kế toán

Đề tài liên quan đến hệ thống thông tin được phân thành các nhóm như sau:

Nhóm 1: đề tài liên quan đến phân tích chu trình kế toán:

 • Phân tích chu trình doanh thu trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện
 • Phân tích chu trình chi phí trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện
 • Phân tích chu trình sản xuất trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện

Nhóm 2: đề tài về tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

 • Đánh giá phần mềm kế toán X đang được sử dụng tại công ty ABC và các đề xuất hoàn thiện phần mềm
 • Đánh giá quy trình lựa chọn, triển khai sử dụng phần mềm kế toán X và các đề xuất tăng tính hữu hiệu, hiệu quả trong việc ứng dụng phần mềm kế toán tại công ty ABC.
 • Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán
 • Xây dựng các chính sách kế toán và quy trình xử lý nghiệp vụ tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán.
 • Hoàn thiện bộ máy kế toán và phân quyền truy cập hệ thống tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
 • Đánh giá và hoàn thiện phần mềm kế toán tại bệnh viện/ trường học XYZ (hoặc đơn vị sự nghiệp có thu XYZ)

Nhóm 3: đề tài về ERP

 • Tìm hiểu và đánh giá hệ thống ERP tại công ty ABC
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện quy trình triển khai ERP tại công ty ABC

Nhóm 4: đề tài về kiểm soát nội bộ:

 • Đánh giá hoạt động kiểm soát hệ thống kế toán trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC
 • Đánh giá tính kiểm soát của phần mềm kế toán X và các đề xuất tăng cường tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại công ty ABC
 • Phân tích và đánh giá các tính năng kiểm soát hệ thống của phần mềm ERP Z
 • Tìm hiểu và đánh giá quy trình kiểm toán hệ thống thông tin kế toán tại công ty ABC
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp XYZ (chi cục thuế, trường học, bệnh viện, …) trong điều kiện tin học hóa.

2. Gợi ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán công:

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

Sinh viên chuyên ngành Kế toán công có thể thực tập tại những đơn vị theo quy định của đơn vị công tại Việt Nam, ví dụ như: Kho bạc nhà nước, Cục Thuế, Ủy ban nhân dân phường xã, các bệnh viện, các trường học công lập trên địa bàn, Trung tâm thể dục thể thao, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội, trung tâm truyền thanh truyền hình, cơ quan tài chính …Một số đề tài gợi ý như sau:

 • Tổ chức công tác kế toán ngân sách tại đơn vị ABC
 • Kế toán khoản mục tiền tại đơn vị ABC
 • Kế toán vật tư và hàng tồn kho tại đơn vị ABC
 • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại đơn vị ABC
 • Kế toán sản phẩm và hàng hóa tại đơn vị ABC
 • Kế toán tài sản cố định tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại đơn vị ABC
 • Kế toán công nợ tại đơn vị AB
 • Kế toán khoản mục thuế tại đơn vị ABC
 • Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại đơn vị ABC
 • Kế toán các nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động viện trợ tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động vay nợ nước ngoài tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản phí, lệ phí được khấu trừ tại đơn vị ABC
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành thành phẩm trong kinh doanh tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản thu tại đơn vị ABC Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
 • Kế toán các khoản chi tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động kinh doanh thương mại tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị ABC
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh tại đơn vị ABC
 • Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị ABC
 • Quy trình quản lý ngân sách nhà nước tại đơn vị ABC
 • Quyết toán ngân sách cuối năm và hạch toán kế toán tại đơn vị ABC
 • Kế toán nguồn kinh phí quyết toán chuyển sang năm sau tại đơn vị ABC
 • Kế toán xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn tài sản cố định tại đơn vị ABC
 • Kế toán thu, chi thông qua kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản mục tạm ứng trong đơn vị ABC

3. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán – Kiểm Toán:

Sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp hoặc Kế toán công khi đi thực tập tại các công ty kiểm toán có thể chọn đề tài thuộc các nhóm sau:

Nhóm 1: Kiểm toán các khoản mục cụ thể: Sinh viên có thể chọn một hay một nhóm khoản mục để tìm hiểu, nghiên cứu về quy trình kiểm toán, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán… đối với khoản mục/nhóm khoản mục đó. Ví dụ các đề tài:

1) Kiểm toán hàng tồn kho tại công ty kiểm toán ABC

 • Kiểm toán tài sản cố định tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán doanh thu và các khoản phải thu tại công ty kiểm toán ABC
 • Kiểm toán nợ phải trả tại công ty kiểm toán ABC

Nhóm 2: Áp dụng các chuẩn mực kiểm toán: Các đề tài này tìm hiểu các quy định của một chuẩn mực kiểm toán cụ thể và khảo sát việc áp dụng chuẩn mực này tại công ty kiểm toán. Để viết đề tài này, sinh viên cần nắm vững các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (và chuẩn mực quốc tế về kiểm toán, nếu cần thiết) để có thể xác định các vấn đề cần khảo sát tại công ty kiểm toán. Ví dụ: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

 • Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại công ty kiểm toán XYZ.
 • Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại công ty kiểm toán XYZ.
 • Quy trình đánh giá rủi ro tại công ty kiểm toán ABC
 • Lập kế hoạch kiểm toán tại công ty kiểm toán ABC.
 • Trọng yếu và vận dụng trọng yếu tại công ty kiểm toán ABC.
 • Quy trình kiểm toán năm đầu tiên tại công ty kiểm toán ABC.
 • Áp dụng thủ tục phân tích tại công ty kiểm toán ABC.
 • Lấy mẫu kiểm toán tại công ty kiểm toán ABC

Nhóm 3: Dịch vụ kiểm toán đặc biệt: Khi chọn đề tài này, sinh viên cần khảo sát về những dịch vụ/hợp đồng kiểm toán khác mà công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng ngoài dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính truyền thống. Yêu cầu của nhóm đề tài này là sinh viên nhận biết được bản chất của dịch vụ và các quy định pháp lý và chuẩn mực liên quan, quy trình kiểm toán thực tế của đơn vị. Sinh viên được khuyến khích chọn đề tài khi có tham gia thực hiện các hợp đồng này trong quá trình thực tập kiểm toán. Ví dụ:

 • Dịch vụ soát xét tại công ty kiểm toán ABC
 • Dịch vụ đảm bảo tại công ty kiểm toán ABC
 • Dịch vụ kiểm tra thông tin tài chính tương lai tại công ty kiểm toán ABC.
 • Dịch vụ kiểm tra theo thủ tục thỏa thuận tại công ty kiểm toán ABC
 • Dịch vụ kiểm tra các thông tin tài chính quá khứ tại công ty kiểm toán ABC.

Nhóm 4: Chuyên biệt hóa đối tượng kiểm toán: Một số đối tượng kiểm toán có những đặc thù riêng trong quy trình kiểm toán. Loại đề tài này yêu cầu sinh viên tìm hiểu các quy định  pháp  lý  và  chuẩn  mực  liên  quan  đến kiểm  toán  đối tượng  được  chọn  và khảo sát những  điểm cần chú ý khi kiểm toán đối tượng này. Ví dụ các đối tượng chuyên biệt có thể chọn để viết Khóa luận: Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

 • Kiểm toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán ngân hàng tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán dự án tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán các tổ chức không vì mục đích lợi nhuận hoặc cơ quan hành chính sự nghiệp (bệnh viện, trường học…) tại công ty kiểm toán ABC…

+ Nhóm 5: Kiểm soát nội bộ: Đây là loại đề tài có thể được chọn khi sinh viên chuyên ngành Kiểm toán không thực tập tại công ty kiểm toán mà thực tập tại các đơn vị như doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính sự nghiệp… Trong loại đề tài này, sinh viên cần tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với một hoạt động tại đơn vị thực tập. Sinh viên chỉ nên chọn đề tài này khi được sự đồng thuận hoặc ủng hộ của đơn vị thực tập. Ví dụ các đề tài kiểm soát nội bộ có thể chọn để viết Khóa luận:

 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng, đầu tư, ngân quỹ… của ngân hàng
 • Kiểm soát nội bộ đối với quy trình doanh thu, chi phí, tiền lương, sản xuất… của doanh nghiệp XYZ

2) Kiểm  soát  nội  bộ  đối  với  hoạt  động  thu  viện  phí, quản lý thuốc… tại bệnh viện

+ Nhóm 6:  Kiểm toán  nội  bộ, kiểm toán hoạt động  (đối  với  sinh  viên  không thực tập tại công ty kiểm toán): Sinh viên có thể chọn thực tập tại một đơn vị như công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng. Ví dụ các đề tài về kiểm toán nội bộ:

 • Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ
 • Quy trình kiểm toán các hoạt động cụ thể….

Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề tài kế toán khác tại đây:

===>>> Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

II: Chuyên Mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

1 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ kế toán bán hàng

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một
 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các cơ quan Sở Ngành tỉnh Bình Dương
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 4. Hoàn thiện nội dung tổ chức công tác kế toán tại các trường THCS thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một
 5. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dung kế toán quản trị – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương
 7. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 8. Các nhân tố tác động đến đạo đức nghề nghiệp Kế toán Việt Nam – Nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương
 9. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương
 10. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải Quan VSIP
 11. Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến việc vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 12. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị về chi phí quản lý môi trường tại Công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam
 13. Hoàn thiện công tác kế toán tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
 14. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán tại các doanh nghiệp dịch vụ kế toán trên địa bản tỉnh Bình Dương
 15. Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế thị xã Thuận An

2, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Tài Sản Cố Định

 1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình tự chủ tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 3. Đo lường mức độ vận dụng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
 5. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH Lotte Việt Nam
 6. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Trung học phổ thông Tây Nam
 7. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Điện lực Bình Dương
 8. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu chi ngân sách thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương
 9. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại các công ty kiểm toán độc lập Thành phố Hồ Chí Minh
 10. Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý tại các doanh nghiệp Bình Dương theo chuẩn mực kế toán quốc tế
 11. Tổ chức kế toán quản trị tại công ty cổ phần cơ khí vận tải Cao su Dầu Tiếng
 12. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương
 13. Tác động của quản trị công ty đến quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết VN30 trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 14. Xây dựng khung hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương
 15. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu chi ngân sách tại phòng tài chính kế hoạch thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

3, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ tốt nghiệp kế toán tiền lương

 1. Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
 2. Các nhân tố tác động đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bình Dương
 3. Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn
 4. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Lao động – Thương binh vả Xã hội tỉnh Bình Dương
 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu ngành khoa học và công nghệ tại Khu vực Miền đông Nam bộ
 6. Trách nhiệm kiểm toán viên độc lập với việc nhận diện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương
 7. Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Giải pháp tự động hóa Lê Trần
 8. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 9. Nghiên cứu ảnh hưởng các nhân tố đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 10. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một.
 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập – Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 12. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 13. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở lao động – Thương binh xã hội tỉnh Bình Dương
 14. Hoàn thiện công tác dự toán ngân sách  tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 15. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

4, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Ty Xây Dựng

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 2. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Bình Dương
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trách nhiệm tại các công ty xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 5. Các nhân tố tác động đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo hướng hòa hợp với chuẩn mực kế toán công quốc tế
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. Nâng cao khả năng kiểm soát nội bộ về thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương
 9. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thị xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước
 10. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 11. Tác động của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ đến tính hữu hiệu hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục hải quan tỉnh Bình Dương
 12. Phân tích dấu hiệu gian lận trong công tác kiểm tra thuế tại Bình Dương
 13. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu Ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch Thủ Dầu Một, Kho Bạc nhà nước Bình Dương.
 14. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương
 15. Kiểm soát nội bộ chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương

5, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty Kiểm toán độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn công ty dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 5. Nghiên cứu sự cân đối quỹ bảo hiểm xã hội dưới góc nhìn của người làm kế toán – nghiên cứu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh
 6. Các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
 7. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tại các công ty xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Đức Huệ tỉnh Long An
 9. Tổ chức công tác kế toán tại các ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 10. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 11. Nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 12. Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 13. Đánh giá sự hữu hiệu và các giải pháp để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế Bình Dương
 14. Nghiên cứu chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành Logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 15. Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công ty TNHH Xu Hướng Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp – Thực Trạng và Giải Pháp Hoàn Hiện.

6, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bình Dương
 2. Giải pháp để nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu chi ngân sách tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Tân Uyên
 3. Giải pháp nâng cao tính hữu hiệu kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH ANHEUSER BUSCH INBEV VIỆT NAM
 4. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương
 5. Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong kiểm soát nội bộ Ủy ban nhân dân phường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 6. Các nhân tố ảnh  hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương
 7. Kiểm soát chi phí tại Bưu điện Thành Phố Thủ Dầu Một- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 8. Đánh giá sự hữu hiệu và các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương
 9. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 10. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát cấp phát kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của báo cáo tài chính của các công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 12. Tăng cường kiểm soát chi trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 13. Xây dựng quy chế kiểm soát tang vật tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 14. Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công an tỉnh Bình Dương
 15. Tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thị xã Thuận an

7, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị thuộc Cục dự trữ Nhà nước vùng Đông Nam Bộ
 2. Định hướng xây dựng hệ thống đánh giá kết quả hoạt động tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội thị xã Bến Cát dựa trên mô hình bảng điểm cân bằng
 3. Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh chế biến nông sản tại Chi cục Thuế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
 4. Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 5. Tác động của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ đến tính hữu hiệu hoạt động kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 6. Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại tỉnh Bình Dương theo định hướng quản lý rủi ro
 7. Xây dựng quy trình kiểm soát chi phí môi trường tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Bê Tông Huy Hoàng
 8. Tăng cường kiểm soát rủi ro nguồn vốn doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp VSIP II tỉnh Bình Dương
 9. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An
 10. Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách chi không thường xuyên tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 11. Hoàn thiện công tác kế toán theo mô hình tự chủ một phần tài chính tại Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng
 12. Vận dụng quy trình kiểm toán vào hoạt động thanh tra – kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước tại Thanh tra tỉnh Bình Dương
 13. Các nhân tố ảnh hưởng đến lập dự toán ngân sách tại các đơn vị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
 14. Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua Kho Bạc Nhà Nước Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 15. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

8, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Vốn Bằng Tiền

 1. Các nhân tố tác động đến tính minh bạch của báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 2. Xây dựng quy trình kiểm soát thu chi trong điều kiện tự chủ tài chính tại Trung tâm y tế Bù Đăng tỉnh Bình Phước
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ hướng đến thực hiện tự chủ tài chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 5. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 6. Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp tại địa bàn tỉnh Bình Dương
 7. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. Nghiên cứu sự tuân thủ thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 9. Phân tích chất lượng kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán ở khu vực Đông Nam Bộ của Việt Nam
 10. Nghiên cứu việc vận dụng công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
 11. Nghiên cứu tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 12. Tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro của các doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bình Dương
 13. Hoàn thiện kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 14. Chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương – Nghiên cứu điển hình tại Công ty trách nhiệm hữu hạn U&I
 15. Các nhân tố tác động đến việc vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) – Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Bình Dương

9, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Công Nợ

 1. Hoàn thiện báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 2. Hoàn thiện mô hình quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng tại Bình Dương
 3. Hoàn thiện việc sử dụng phần mềm kế toán trong thời đại công nghệ 4.0 tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 4. Giải pháp tăng cường Kiểm soát nội bộ tại Kho bạc Nhà nước Bến Cát, Bình Dương
 5. Vai trò kiểm toán viên độc lập với việc nhận diện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương
 6. Nghiên cứu quy trình kiểm toán vận dụng vào quy trình thanh tra kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương
 7. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bình Dương
 8. Kiểm soát nội bộ đối với hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
 9. Lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực tỉnh Bình Dương
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị Cấp 4 thuộc Cục Kỹ thuật Binh chủng/ Tổng Cục kỹ thuật/ Bộ Quốc phòng.
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu quốc tế Sao Mai.
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai.
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn.
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.

10, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Dream Vina.
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Quảng cáo Châu Phong.
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Động Cơ và Máy Nông Nghiệp Miền Nam.
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Shinhan Vina.
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình quản lý thuế GTGT tại Chi cục Thuế thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam.
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa.
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viện đào tạo và nâng cao thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Vận dụng kế toán quản trị vào các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Xây Dựng.
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty TNHH Yang Ching Enterprise (Việt Nam).
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình thanh tra chuyên ngành tại Cục Hải Quan Đồng Nai.
 14. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Bình Dương.
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

11, Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Tiền Mặt

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý thuế GTGT tại Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai.
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu chi tại các UBND Xã- Thị trấn huyện Vĩnh Cửu.
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Choice Pro- Tech.
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Framas Korea Vina.
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Phúc Hiếu.
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Các nhân tố tác động đến kiểm soát rủi ro trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
 9. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Đo lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán Quản trị tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hang Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Tân Phú-
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện kế toán quản trị CP tại Công ty TNHH M&N.
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ ngành thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại CTY TNHH MTV Phần Mềm Kế Toán Và Đại Lý Thuế An Đức.
 14. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện phần mềm kế toán KeyFa áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế GTGT tại chi cục thuế thành phố Biên Hòa.

Ngoài ra, các bạn học viên có gặp khó khăn trong việc làm đề cương chi tiết, hay chưa làm được bài luận văn thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình viết luận văn tại đây nhé:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TẠI Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

 1. Lí do chọn đề tài
 2. Câu hỏi nghiên cứu
 3. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP

 • 1.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • 1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ hạch toán vốn bằng tiền
 • 1.1.2 Những yêu cầu cơ bản để quản lí nội bộ vốn bằng tiền
 • 1.1.3 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền
 • 1.2 Tổ chức công tác kế toán tiền mặt tại quỹ
 • 1.2.1 Nguyên tắc quản lí tiền mặt tại quỹ
 • 1.2.2 Chứng từ, sổ sách kế toán được sử dụng
 • 1.2.3 Tài khoản được sử dụng
 • 1.3 Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 1.3.1 Một số quy định trong việc hạch toán tiền gửi ngân hàng
 • 1.3.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.3.3 Tài khoản sử dụng Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
 • 1.3.4  Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.4 Tổ chức kế toán tiền đang chuyển
 • 1.4.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.4.3 Tài khoản sử dụng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI HỢP TÁC XÃ TÂN TRƯỜNG PHÁT

 • 2.1 Khái quát chung về doanh nghiệp
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lí
 • 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
 • 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
 • 2.1.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ tài khoản kế toán
 • 2.1.3.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán
 • 2.1.3.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
 • 2.2 Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại hợp tác xã giao thông vận tải Tân Trường Phát
 • 2.2.1 Tổ chức công tác kế toán tiền mặt tại quỹ
 • 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3 Quy trình hạch toán
 • 2.2.2 Tổ chức kế toán tiền gửi tại doanh nghiệp
 • 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

 • 3.1 Đánh giá chung về kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp
 • 3.1.1 Ưu điểm
 • 3.1.2 Nhược điểm
 • 3.2 Các giải pháp

KẾT LUẬN

2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

ĐẶT VẤN ĐỀ

 1. Lí do chọn đề tài
 2. Câu hỏi nghiên cứu
 3. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ

 • 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 1.2. Bộ máy quản lý và cơ chế của công ty cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 1.2.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • 1.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận, vị trí
 • 1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.3.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)
 • 1.3.1.2. Cơ cấu phòng kế toán
 • 1.3.1.3. Quyền hạn và nhiệm vụ của từng kế toán viên
 • 1.3.2. Hệ thống báo cáo kế toán
 • 1.3.3. Chính sách kế toán áp dụng
 • 1.3.4. Phần mềm kế toán
 • 1.3.4.1. Mô tả đặc điểm phần mềm kế toán
 • Đặc điểm, đặc trưng của phần mềm
 • Tính năng nổi trội
 • 1.3.4.2. Giao diện phần mềm
 • Màn hình login
 • Màn hình nhập liệu
 • Màn hình truy xuất báo báo
 • 1.4. Định hướng phát triển quá trình hoạt động trong tương lai

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

 • 2.1. Những vấn đề chung về Kế toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu của khách hàng
 • 2.1.1. Khái niệm về doanh thu bán hàng
 • 2.1.2. Khái niệm về nợ phải thu của khách hàng
 • 2.1.3. Ý nghĩa và tầm quan trọng của doanh thu bán hàng và nợ phải thu của khách hàng
 • 2.2. Kế toán doanh thu bán hàng
 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( sơ đồ hạch toán kế toán)
 • 2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.3.1. Chứng từ sử dụng chung
 • 2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( sơ đồ hạch toán kế toán)
 • 2.4. Kế toán nợ phải thu của khách hàng
 • 2.4.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.4.2. Tài khoản sử dụng Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán
 • 2.4.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( sơ đồ hạch toán kế toán)
 • 2.5. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ

 • 3.1. Đặc điểm về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 3.1.1. Đặc điểm về loại hình hoạt động
 • 3.1.2. Đặc điểm về sản phẩm kinh doanh tại Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 3.1.3. Các chính sách bán hàng, theo dõi công nợ của khách hàng tại Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 3.2. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 3.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( sơ đồ hạch toán kế toán)
 • 3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 3.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( sơ đồ hạch toán kế toán)
 • 3.4. Kế toán nợ phải thu của khách hàng tại Công ty cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 3.4.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.4.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( sơ đồ hạch toán kế toán)
 • 3.5. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán

 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ
 • 4.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
 • 4.1.1.2. Về ứng dụng phần mềm kế toán Misa
 • 4.1.2. Nhận xét về vấn đề thực tập
 • 4.2. Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức Kế toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu của khách hàng tại Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537