Chuyên Mục 99+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

5/5 - (3 bình chọn)

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng? Bạn không biết bắt đầu từ đâu, và bạn không biết lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với bài luận văn của mình. Đừng lo lắng vì đã có Dịch Vụ Viết Luận Văn ở đây rồi. Với Chuyên Mục 99+ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mới nhất sẽ giúp đỡ cho tất cả các bạn học viên đang muốn tìm đề tài làm luận văn.

Các bạn học viên hãy cùng tham khảo Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng sau đây mà Dịch Vụ Viết Luận Văn đã liệt kê nhé. Chúc các bạn tìm được đề tài phù hợp với bài luận văn thạc sĩ của mình.

Chuyên Mục 99+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng - Dịch Vụ Viết Luận Văn
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng – Dịch Vụ Viết Luận Văn
 1. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP Nam Việt
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa tỷ số giá trị thị trường, tỷ số giá trị sổ sách và suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của rủi ro phi hệ thống đến Tỷ suất lợi nhuận của chứng khoán:  Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng cấu trúc vốn và chính sách cho nợ thương mại đến khả năng sinh lợi doanh nghiệp
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động thu nhập bất thường, tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu một số yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của các công ty trên thị trường chứng khoán TP. HCM
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nội tại, yếu tố ngành và yếu tố vĩ mô đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến xác suất trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Kỳ Hòa
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu thực nghiệm: Hệ số BETA trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Sử dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) và hệ số lợi nhuận trên vốn có hiệu chỉnh rủi ro (RAROC) để xác định giá bán lẻ điện trên địa bàn TP. HCM (xét góc độ nhà nước)
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hang Thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.HCM từ quan điểm của khách hàng
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến thù lao hội đồng quản trị: minh chứng tại Việt Nam
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tỷ lệ sở hữu vốn, đòn bẩy tài chính & chi trả cổ tức: minh chứng thực nghiệm từ Việt Nam
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của hàng tồn kho và đòn bẩy tài chính lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành thủy sản tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2009- 2011
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của hiệu quả sử dụng tài sản lên hiệu quả hoạt động tài chính của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Quản trị vốn lưu động và hiệu quả kinh doanh một nghiên cứu trong ngành Thủy sản Việt Nam
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cổ phần hóa Việt Nam
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Những nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay của Ngân hang Chính sách xã hội
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của các tỷ số tài chính đến lợi nhuận bất thường cổ phiếu trên thị trường chứng khoán TP. HCM
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời trong trường hợp các công ty thành viên thuộc các tổng công ty nhà nước ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa hiệu quả và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các ngân hàng TMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận 9
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Việt Nam trước và sau giai đọan khủng hoảng tài chính
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu các đặc điểm doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính ảnh hưởng của lãi suất thị trường đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu của hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết trên sàn HOSE
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của thanh khoản lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng từ ngành xây dựng Việt Nam
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của hạn chế tài chính đến đầu tư các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa lợi nhuận chứng khoán và biến động lợi nhuận chứng khoán: Phân tích ở cấp độ doanh nghiệp
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Dự báo khó khăn tài chính bằng các chỉ số tài chính sử dụng mô hình hồi quy xu hướng & mô hình hồi quy Logistic – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối liên hệ giữa các tỷ số sinh lời kế toán và giá trị tăng thêm kinh tế (EVA) lên giá trị thị trường tăng thêm (MVA) của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Vai trò cổ đông chiến lược đối với lợi nhuận ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến nợ quá hạn thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của sở hữu tập trung đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực vay nợ của khách hàng doanh nghiệp
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty tại TPHCM
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Sự tác động của các yếu tố đặc trưng ngân hàng đến tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006- 2014
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ phi tuyến tính giữa sở hữu nước ngoài và giá trị công ty tại các công ty niêm yết trên TTCKTPHCM
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu tác động của qui mô đến rủi ro thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2018-2022
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Kiểm định bong bóng hợp lý trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt lên hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Tổng Hợp 99+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng Chọn Lọc

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng Chọn Lọc
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng Chọn Lọc
 1. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức bằng tiền của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM (HOSE)
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của các yếu tố đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại Việt Nam
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp đối với giá trị thị trường các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của nợ vay ngân hàng đến quyết định đầu tư trong ngành nhựa Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Chứng khoán hóa- một giải pháp giải quyết nợ xấu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE & HNX
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô công ty và ngành đến cấu trúc vốn của công ty: Cách tiếp cận dữ liệu bảng động (Pyramic Panel Data)
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn: Một nghiên cứu trong ngành xi măng Việt Nam
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa chi phí đại diện và cấu trúc vốn – Nghiên cứu thực nghiệm ở thị trường Việt Nam
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ khách hàng vay cá nhân tại ngân hàng TMCP Vietcombank Bình Tây
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của các đặc tính doanh nghiệp lên việc quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến rủi ro nợ quá hạn đối với thẻ tín dụng quốc tế ở Ngân hàng TMCP An Bình ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động và rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thương mại Việt Nam
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiều và giá trị công ty ảnh hưởng của đặc điểm Hội đồng quản trị đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ dài hạn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE ứng dụng chuyển động BROWN trong dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mức độ công bố thông tin tự nguyện của các Ngân hàng Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của đặc điểm ban điều hành đến hiệu quả hoạt động công ty
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của vốn nhà nước đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa chất lượng quản trị doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng tín dụng của một số ngân hàng thương mại Việt Nam
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến dự phòng rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của hiệu ứng tăng trưởng tài sản đến lợi nhuận cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và lợi nhuận bất thường tích lũy trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa các điều khoản Hợp đồng tín dụng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Một số yếu tố tác động đến lợi nhuận của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa cung tiền và giá chứng khoán Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch, lợi nhuận chứng khoán và biến động lợi nhuận chứng khoán: Bằng chứng nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô đến hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các đặc điểm về quản trị công ty và độ trễ của công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm tại các doanh nghiệp niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Kiểm định chiến lược đầu tư cổ phiếu giá trị theo mô hình F-Score trên sàn giao dịch chứng khóan TPHCM
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ứng dụng mô hình dự báo MDA & logistic để xây dựng mô hình dự báo tình trạng khó khăn tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phản ứng của thị trường về sự thay đổi tỷ lệ vay nợ của công ty – Bằng chứng thực nghiệm ở các công ty niêm yết tại sàn HOSE
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của rủi ro và hiệu quả hoạt động đến sự an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của vai trò của giám đốc nữ đến hiệu quả tài chính công ty Việt Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng:  Tác dộng của chỉ số chứng khoán vả tỷ giá hối đoái đến nhu cầu nắm giữ tiền ở Việt Nam
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Lợi nhuận bất thường và cung cầu của cổ phiếu đối với thông báo mua cổ phiếu quĩ: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động định giá sai cổ phiếu đến quyết định đầu tư công ty
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động tỷ suất lợi nhuận thị trường và phần bù giá trị – Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của đầu tư gián tiếp nước ngoài đến thanh khoản thị trường chứng khoán TP.HCM
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng:  Tác động của cấu trúc vốn và tồn quỹ tiến mặt đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Khả năng dự báo tăng trưởng kinh tế và tính đại diện thị trường của chỉ số giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của đòn bẩy đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp trên sàn HOSE
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận 9
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Việt Nam trước và sau giai đọan khủng hoảng tài chính
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu các đặc điểm doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính ảnh hưởng của lãi suất thị trường đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu của hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết trên sàn HOSE

Trên đây là tổng hợp Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mới nhất mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài thì Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng này các bạn học viên không thể bỏ qua được.

Lưu Ý: Trên đây là những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mới nhất, được Dịch Vụ Viết Luận Văn Cập nhập trên các trường đại học chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng. Nếu như các bạn học viên muốn tham khảo đề tài mới hơn nữa thì có thể tham khảo Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng dưới đây và các bài mẫu tại website Dịch Vụ Viết Luận Văn nhé.


Gợi Ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mới nhất

Gợi Ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mới nhất
Gợi Ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mới nhất
 1. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của thanh khoản lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng từ ngành xây dựng Việt Nam
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của hạn chế tài chính đến đầu tư các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa lợi nhuận chứng khoán và biến động lợi nhuận chứng khoán: Phân tích ở cấp độ doanh nghiệp
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Dự báo khó khăn tài chính bằng các chỉ số tài chính sử dụng mô hình hồi quy xu hướng & mô hình hồi quy Logistic – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối liên hệ giữa các tỷ số sinh lời kế toán và giá trị tăng thêm kinh tế (EVA) lên giá trị thị trường tăng thêm (MVA) của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Vai trò cổ đông chiến lược đối với lợi nhuận ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến nợ quá hạn thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của sở hữu tập trung đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô vốn chủ sở hữu đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực vay nợ của khách hàng doanh nghiệp
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty tại TPHCM
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Sự tác động của các yếu tố đặc trưng ngân hàng đến tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006- 2014
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ phi tuyến tính giữa sở hữu nước ngoài và giá trị công ty tại các công ty niêm yết trên TTCKTPHCM
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu tác động của qui mô đến rủi ro thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2013
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Kiểm định bong bóng hợp lý trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt lên hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 19. Các yếu tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức bằng tiền của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM (HOSE)
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của các yếu tố đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại Việt Nam
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng:  ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp đối với giá trị thị trường các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của nợ vay ngân hàng đến quyết định đầu tư trong ngành nhựa Việt Nam
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Chứng khoán hóa- một giải pháp giải quyết nợ xấu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE & HNX
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô công ty và ngành đến cấu trúc vốn của công ty: Cách tiếp cận dữ liệu bảng động (Pyramic Panel Data)
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn: Một nghiên cứu trong ngành xi măng Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa chi phí đại diện và cấu trúc vốn – Nghiên cứu thực nghiệm ở thị trường Việt Nam
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ khách hàng vay cá nhân tại ngân hàng TMCP Vietcombank Bình Tây
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của các đặc tính doanh nghiệp lên việc quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến rủi ro nợ quá hạn đối với thẻ tín dụng quốc tế ở Ngân hàng TMCP An Bình
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động và rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thương mại Việt Nam
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiều và giá trị công ty ảnh hưởng của đặc điểm Hội đồng quản trị đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ dài hạn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ứng dụng chuyển động BROWN trong dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mức độ công bố thông tin tự nguyện của các Ngân hàng Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của đặc điểm ban điều hành đến hiệu quả hoạt động công ty
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của vốn nhà nước đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa chất lượng quản trị doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng tín dụng của một số ngân hàng thương mại Việt Nam
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến dự phòng rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của hiệu ứng tăng trưởng tài sản đến lợi nhuận cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và lợi nhuận bất thường tích lũy trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa các điều khoản Hợp đồng tín dụng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Một số yếu tố tác động đến lợi nhuận của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa cung tiền và giá chứng khoán Việt Nam
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch, lợi nhuận chứng khoán và biến động lợi nhuận chứng khoán: Bằng chứng nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến quyết định nắm gi tiền mặt của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô đến hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các đặc điểm về quản trị công ty và độ trễ của công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm tại các doanh nghiệp niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Ngoài ra, các bạn học viên có gặp khó khăn trong việc làm đề cương chi tiết, hay chưa làm được bài luận văn thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình viết luận văn tại đây nhé:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Chia Sẻ 99+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng NEW

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng NEW
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng NEW
 1. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Kiểm định chiến lược đầu tư cổ phiếu giá trị theo mô hình F-Score trên sàn giao dịch chứng khóan TPHCM
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ứng dụng mô hình dự báo MDA & logistic để xây dựng mô hình dự báo tình trạng khó khăn tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phản ứng của thị trường về sự thay đổi tỷ lệ vay nợ của công ty – Bằng chứng thực nghiệm ở các công ty niêm yết tại sàn HOSE
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của rủi ro và hiệu quả hoạt động đến sự an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: ảnh hưởng của vai trò của giám đốc nữ đến hiệu quả tài chính công ty Việt Nam
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác dộng của chỉ số chứng khoán vả tỷ giá hối đoái đến nhu cầu nắm giữ tiền ở Việt Nam
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Lợi nhuận bất thường và cung cầu của cổ phiếu đối với thông báo mua cổ phiếu quĩ:
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động định giá sai cổ phiếu đến quyết định đầu tư công ty
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động tỷ suất lợi nhuận thị trường và phần bù giá trị – Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của đầu tư gián tiếp nước ngoài đến thanh khoản thị trường chứng khoán TP.HCM
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của cấu trúc vốn và tồn quỹ tiến mặt đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Khả năng dự báo tăng trưởng kinh tế và tính đại diện thị trường của chỉ số giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của đòn bẩy đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp trên sàn HOSE
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá hiệu quả đầu tư qua tỷ số P/E của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu sự tác động của sở hữu nước ngoài lên năng suất của các công ty sản xuất trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng các công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng và các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại Việt nam
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của tăng trưởng tín dụng đến thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Kiểm định mô hình FAMA – French 5 nhân tố và mô hình Q4 nhân tố trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của cơ cấu thu nhập đến lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay đúng hạn của doanh nghiệp tại Ngân hang TMCP Ngoại thương Việt Nam
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của việc công bố thông tin chia cổ phiếu thưởng đến suất sinh lời cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam trong và sau giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phản ứng của thị trường với thông báo điều chỉnh lợi nhuận sau kiểm toán
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng xuất khẩu đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu ngành thủy sản – Dệt may: Một nghiên cứu so sánh
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô đến nợ xấu các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của đa dạng hóa dịch vụ đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của ngân hàng nước ngoài đến rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng:  Nghiên cứu việc quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi áp dụng chuẩn mực kiểm toán VSA 240
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đa dạng hóa và nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tiết kiệm hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 2020 – 2022
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2022
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa thanh khoản quản trị và giá trị doanh nghiệp
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Bãi bỏ điều tiết ngân hàng, hợp nhất ngân hàng và việc nắm giữ tiền mặt của các công ty niêm yết trên sàn HOSE
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động giá và khối lượng cổ phiếu tại Việt Nam
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Trì hoãn giá cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Quan hệ xã hội và kết quả IPO các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Việt Nam
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nhận diện gian lận báo cáo tài chính: bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay nợ của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả tại thị trường chứng khoán Việt Nam: Nghiên cứu tại sàn giao dịch TP.HCM và Hà Nội
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng thương mại Việt Nam
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá các yếu tố tác động đến thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa chi phí đại diện và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng HOT

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng HOT
Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng HOT
 1. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của thanh khoản đến hiệu quả hoạt động ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ ngân hàng thương mại Việt Nam
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố quyết định đến tính cục bộ trong đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư Mỹ
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của sở hữu quản lý đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị đến quản trị lợi nhuận các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa sự quản trị lợi nhuận và sự kiệt quệ tài chính: Một nghiên cứu trên thị trường chứng khoán TP.HCM (HOSE)
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của các yếu tố rủi ro đến tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu ngành bất động sản tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phân tích các yếu tố tác động đến tang trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động lẫn nhau của sự thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lợi nhuận chứng khoán bất thường trên sàn chứng khoán HOSE
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố quyết định giá trị cổ đông của các ngân hàng tại Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của tăng trưởng và cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Độ nhạy đầu tư – dòng tiền của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến hiệu quả thông tin giá chứng khoán ở Việt Nam
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động cuả đa dạng hóa đến rủi ro và hiệu quả hoạt động của các ngân hang TMCP Việt Nam
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng:  Tác động của chất lượng báo cáo tài chính và kỳ hạn nợ lên hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phản ứng thị trường khi có thông tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái: Bằng chứng thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Thanh khoản, biến động lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu quản trị lợi nhuận trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận cận biên ròng của các ngân hang thương mại Việt Nam
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của sở hữu quản lý và sở hữu cổ phần lớn bên ngoài đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đế tín dụng thương mại: Bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của độ tin cậy báo cáo tài chính đến hiệu quả đầu tư của các công ty trên sàn chứng khoán TP.HCM
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá các mô hình định giá tài sản tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Sự biến động thu nhập của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến né tránh thuế của các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn HOSE
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của né tránh thuế, sở hữu tổ chức đến chính sách nợ của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn HOSE
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Rủi ro phá sản và các yêu tố liên quan: Góc nhìn từ Việt Nam
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng hạn chế tài chính đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động tỷ giá đến tiêu dùng và xuất khẩu nhóm hàng chủ lực của Việt Nam sử dụng SVAR
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của mở rộng chi nhánh lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trước sự kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu của FED
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phân tích tác động của thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Hình thức chi trả cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn HOSE
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động thu nhập ngoài lãi đến rủi ro hoạt động ngân hàng
 40. Tác động của vốn sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 41. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá mối liên hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng đối với các công ty niêm yết trên sàn HOSE
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của ngày hoạt động trong tuần đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến rủi ro phá sản ngân hàng
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của giá dầu thô đến chỉ số VNINDEX
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của sở hữu nước ngoài lên hiệu quả phản ánh thông tin của giá cổ phiếu các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của cạnh tranh lên ổn định tài chính trong hệ thống ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam và các thị trường mới nổi
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của tập trung thị trường lên ổn định tài chính trong ngành ngân hàng tại các nền kinh tế mới nổi
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động sở hữu cổ phần của tổng giám đốc đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trên sàn chứng khoán TP.HCM

Top 99+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng được yêu thích

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng được yêu thích
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng được yêu thích
 1. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động và giá trị các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Định giá tài sản vô hình của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Một cách tiếp cận dựa trên phương pháp dữ liệu bảng
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Rủi ro phá sản và các yêu tố liên quan: Góc nhìn từ Việt Nam
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng hạn chế tài chính đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động tỷ giá đến tiêu dùng và xuất khẩu nhóm hàng chủ lực của Việt Nam sử dụng SVAR
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của mở rộng chi nhánh lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trước sự kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu của FED
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phân tích tác động của thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Hình thức chi trả cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn HOSE
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động thu nhập ngoài lãi đến rủi ro hoạt động ngân hàng
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của vốn sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đánh giá mối liên hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng đối với các công ty niêm yết trên sàn HOSE
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của ngày hoạt động trong tuần đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến rủi ro phá sản ngân hàng
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của giá dầu thô đến chỉ số VNINDEX
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của sở hữu nước ngoài lên hiệu quả phản ánh thông tin của giá cổ phiếu các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của cạnh tranh lên ổn định tài chính trong hệ thống ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam và các thị trường mới nổi
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của tập trung thị trường lên ổn định tài chính trong ngành ngân hàng tại các nền kinh tế mới nổi
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động sở hữu cổ phần của tổng giám đốc đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trên sàn chứng khoán TP.HCM
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động và giá trị các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Định giá tài sản vô hình của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Một cách tiếp cận dựa trên phương pháp dữ liệu bảng
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đối với giá trị và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phát triển sản phẩm tín dụng khởi nghiệp cho ngân hàng TMCP Sacombank
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng tại HOSE
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của nợ vay ngân hàng đến tín dụng thương mại của các công ty niêm yết tại Việt Nam
 30. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Truyền dẫn tỷ giá hối đoái tại các quốc gia mới nổi
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của sở hữu của các tổ chức tài chính đến tỷ lệ nợ vay
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của lãi suất đến thương mại quốc tế của các nước thành viên CPTPP
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố tác động đến rủi ro hệ thống: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của vốn chủ sở hữu đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của đặc điểm tổng giám đốc đến việc nắm giữ tiền mặt tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ngân hàng tại Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến chỉ số VN Index trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của việc tập trung quyền sở hữu lên giá trị công ty
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Xác định các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng vay mua xe máy tại Công ty tài chính HD Saison
 40. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của quy mô ngân hàng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Sự khác nhau về tiếp cận vốn tín dụng chính thức và phi chính thức của người dân nông thôn tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động tính thanh khoản của cổ phiếu đến quyết định chi trả cổ tức của các doanh nghiệp
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu các yếu tố vĩ mô tác động đến chỉ số giá chứng khoán VN 30 INDEX
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh cho vay tại Việt Nam
 45. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Cạnh tranh đa thị trường tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán MHB
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các cty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Xây dựng công cụ quản lý danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phát triển dịch vụ bao thanh toán trong nước tại NHTMCP ngoại thương Việt Nam
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các Cty niêm yết trên TTCK Việt Nam
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đới với sản phẩm huy động tiền gửi dân cư tại NHTMCP Công Thương VN – CN Tp.HCM
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Kiểm định hiệu ứng trái ngược và xung lực trong ngắn hạn tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đo lường rủi ro tín dụng các ngân hàng trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu tính khả thi của dự án trung tâm thương mại và dân cư Tân Mai
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn giao dịch tại NH Phương Đông CN An Giang của KH cá nhân
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Tác động của cấu trúc vốn hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GD chứng khoán Hà Nội
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Nghiên cứu chu kỳ kinh chuyển đổi tiền mặt của các DN tại VN trong lĩnh vực phi tài chính và dịch vụ
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân của các NHTM tại Tp. HCM
 60. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Mối quan hệ giữa cổ phần nắm của ban giám đốc và hiệu quả hoạt động của công ty
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Sở hữu nước ngoài tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của các DNTN quận Tân Bình: xét khía cạnh nộp thuế đúng hạn
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số P/E tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhà đầu tư đối với chất lượng dịch vụ của cty chứng khoán BCS
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các ngân hàng TM tại Việt Nam
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ của NHTMCP
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 68. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng: Đặc điểm nhân khẩu của người vay mua nhà ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của BIDV – Bắc Sài Gòn

Bố cục của Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Bố cục của một Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng gồm các phần sắp xếp theo thứ tự bắt buộc sau:

 1. Trang bìa (Mẫu xem phần III)
 2. Trang phụ bìa (Mẫu xem phần III)
 3. Lời cảm ơn (nếu có)
 4. Lời cam đoan
 5. Tóm tắt tiểu luận/khóa luận
 6. Nhận xét của cơ quan thực tập
 7. Nhận xét của GVHD
 8. Trang xác nhận của hội đồng (dùng cho khóa luận nộp lại sau báo cáo)
 9. Mục lục
 10. Danh mục các bảng biểu
 11. Danh mục các hình
 12. Danh mục các chữ viết tắt
 13. Các chương gồm: chương 1, 2, 3, 4 và 5
 14. Tài liệu tham khảo (theo quy định phần II)
 15. Phụ lục (nếu có)
 16. Nội dung

Nội dung chính của tiểu luận/khóa luận gồm các phần sau:

TÓM TẮT CHỮ IN ĐẬM

Phần này cần viết khoảng 1 trang A4. Trình bày gồm 4 nội dung chính (i) giới thiệu về sự cần thiết nghiên cứu và mục tiêu của nghiên cứu; (ii) mô tả những phương pháp chính của nghiên cứu; (iii) tóm lược các kết quả nghiên cứu đã đạt được và các nhận định chính; và (iv) kết luận. Trong phần tóm tắt không có biểu bảng, đồ thị.

Cách viết (hành văn) ngắn gọn, văn từ khoa học, không dùng văn theo cách nói, phải đồng nhất xuyên suốt trong bài viết là viết theo nguyên tắc ngôi thứ 3 (ví dụ: nghiên cứu được tiến hành mà không viết tôi hay chúng tôi tiến hành nghiên cứu này).

Tùy theo từng đề tài, phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề mà GVHD quyết định phần kết cấu nội dung cho thích hợp. Thông thường theo phương pháp truyền thống, một tiểu luận/khóa luận có kết cấu gồm 5 chương:

Chương 1: MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

1.1 Đặt vấn đề. Nêu lý do, ý nghĩa của việc chọn vấn đề nghiên cứu.

Phần này cần giới thiệu về hiện trạng của vấn đề được đặt ra, khó khăn trở ngại cần thiết nghiên cứu. Vấn đề đã được nghiên cứu thế nào hiện nay trên thế giới và trong nước. Còn tồn tại những gì cần nghiên cứu tiếp. Rất cần thiết nêu tính cấp thiết của đề tài.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Viết rõ các mục tiêu nghiên cứu mà tiểu luận/khóa luận nhằm đạt đến. Viết ngắn gọn nhưng đầy đủ. Mỗi mục tiêu cụ thể nằm theo dòng (hoặc nhóm dòng) riêng biệt.

Thường trong phần mục tiêu nghiên cứu có thể gồm mục tiêu chung (mục tiêu tổng quát) và các mục tiêu cụ thể của tiểu luận/khóa luận cần đạt được.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Viết phương pháp thu thập số liệu, phương pháp điều tra, phỏng vấn số mẫu sẽ điều tra, cách chọn mẫu, cấu trúc bảng câu hỏi, phương pháp phân tích,…, và phương pháp xử lý số liệu nhằm để đạt được mục tiêu đã đề ra. (Bảng phỏng vấn được đưa vào phụ chương (nếu có)). Mục đích là để người khác có thể lặp lại nghiên cứu của tác giả.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Đề cập về những giới hạn về mặt nội dung, địa bàn, đối tượng và thời gian nghiên cứu.

1.5. Cấu trúc của Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Giới thiệu nội dung khái quát của các chương của tiểu luận/khóa luận để người đọc có hiểu biết tổng quát về nội dung của tiểu luận/khóa luận.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Viết về phần lý luận, những vấn đề cơ bản, những nghiên cứu đã được thực hiện trước đó có mang tính học thuật và liên quan đến vấn đề mà đề tài phải giải quyết như: Khái niệm, định nghĩa, các quan điểm, trường phái, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng tới lĩnh vực thuộc đề tài nghiên cứu,… Sinh viên chỉ nên chọn các lý thuyết nền tảng hoặc các khái niệm cơ sở liên quan đến nội dung ở chương 3.

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này viết về thực trạng (thực tiễn), kiểm chứng, đánh giá.

Viết cụ thể về thực trạng, kiểm chứng, đánh giá và phân tích tình hình thực tiễn vấn đề mà khóa luận/tiểu luận nghiên cứu. Thực chất, chương 3 là phần dùng lý luận ở chương 2 để soi sáng, đánh giá thực tiễn; đồng thời dùng thực tiễn để kiểm chứng lý luận nhằm kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để làm rõ tình hình thực tế chỉ ra những tồn tại, hạn chế của thực tiễn cũng như nguyên nhân cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế. Trong đó, sinh viên phải thu thập tư liệu, số liệu từ những nguồn tin cậy để phân tích, đánh giá một cách thuyết phục.

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương này viết về nhận xét và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Viết về nhận xét, các giải pháp cụ thể cũng như những đề xuất để khắc phục những hạn chế hoặc cải thiện thực tiễn mà nội dung ở chương thứ ba đã chỉ ra, đồng thời đề tài cũng có thể đưa ra những xu hướng phát triển của vấn đề nghiên cứu, những ý kiến hay quan điểm để hoàn thiện lý luận liên quan đến đề tài. Các giải pháp và đề xuất phải rõ ràng, có cơ sở khoa học (cả lý luận và thực tiễn), làm rõ tác dụng và tính khả thi của từng giải pháp.

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ở phần này, trình bày những kết quả đạt được của tiểu luận/khóa luận một cách ngắn gọn. Kết luận nên nói lên sự giới hạn của đề tài hơn là sự kết thúc. Kiến nghị những ứng dụng của kết quả và hướng nghiên cứu tiếp theo.


Cấu trúc một số đề tài liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu Tài chính – Ngân hàng

Chương 1: MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

 • Cơ sở hình thành đề tài
 • Sự kiện, biểu hiện tình huống, chỉ ra vấn đề… (khách quan) và các đặc trưng của doanh nghiệp trong mối quan hệ với tình huống… (chủ quan) chứng tỏ tầm quan trọng, sự cấp thiết, ý nghĩa của vấn đề
 • Giới thiệu doanh nghiệp, tập trung vào vấn đề đang quan tâm
 • Sơ lược về lý thuyết và các nghiên cứu trước về vấn đề… (kế thừa)
 • Các câu hỏi cụ thể đặt ra cho nghiên cứu này.
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Nghiên cứu đạt được điều gì, trả lời câu hỏi nào?
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp (tham khảo chương 4)
 • Nội dung: các phần chính của nghiên cứu, mỗi phần giải quyết vấn đề gì, quan hệ giữa các phần như thế nào?
 • Đối tượng – phạm vi nghiên cứu
 • Giới hạn về đối tượng, không gian, thời gian, lý thuyết, nội dung
 • Ý nghĩa đề tài
 • Giá trị đóng góp cho chủ thể nghiên cứu/ cho đối tượng (doanh nghiệp), cho xã hội, cho ngành học,
 • Ý nghĩa ứng dụng trong thực tiễn
 • Bố cục nội dung nghiên cứu

Chương  2: CƠ SỞ LÝ  LUẬN Về Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

 • Các khái niệm (liên quan đến vấn đề nghiên cứu)
 • Định nghĩa, ý nghĩa
 • Biểu hiện, cách đo lường và đánh giá các tỷ số tài chính
 • Mối quan hệ giữa các khái niệm, tỷ số tài chính
 • Các nghiên cứu trước có liên quan
 • Giới thiệu tóm lược chủ đề, tác giả, phương pháp và kết quả.
 • Chỉ ra sự khác biệt, đồng nhất của các nghiên cứu đó với nghiên cứu này.
 • Mô hình nghiên cứu ( Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng nếu có)
 • Các khái niệm được dùng trong nghiên cứu và quan hệ của chúng
 • Phát biểu các giả thuyết cần kiểm định.

Chương  3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 • Thông tin chung về doanh nghiệp:
 • Lịch sử hình thành – phát triển
 • Ngành nghề – lĩnh vực kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức nhân sự
 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Thuận lợi- khó khăn
 • Định hướng phát triển
 • Một số qui định cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng …
 • Qui trình thực hiện nghiệp vụ cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng …
 • Phân tích và kết quả về tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng …

[phân tích thực trạng Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng] 

 • Kết quả đo lường, phân tích các nhận định/hiện tượng thông qua các tỷ số tài chính.
 • Kết quả đo lường, phân tích mối quan hệ giữa các nhận định/hiện tượng
 • Kiểm định mô hình (dành cho nghiên cứu về ứng dụng mô hình kinh tế lượng)
 • Kiểm định các giả thuyết (dành cho nghiên cứu về ứng dụng mô hình kinh tế lượng)
 • Đánh giá chung về thực trạng của doanh nghiệp dựa trên kết quả phân tích.
 • Các định hướng, mục tiêu phát triển.

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Các thông tin/giải pháp rút ra từ các kết quả trên

 • Nhận xét những thuận lợi và cơ hội, khó khăn và thách thức
 • Tổng hợp kết quả
 • Đúc kết thông tin/Đề xuất giải pháp
 • Các giải pháp đề xuất cải tiến, phát tiển, các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở phân tích thực trạng kết hợp định hướng phát triển tương lai của tổ chức.

[Tóm tắt nội dung chính đã trình bày trong chương]

Chương 5: KẾT LUẬN Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

 • Kết quả chính của nghiên cứu
 • Tóm tắt phương pháp và các kết quả chính đạt được.
 • Thảo luận thêm về phương pháp và kết quả: độ tin cậy, giá trị, ý nghĩa, sự đóng góp về lý thuyết và ứng dụng, các hàm ý cho doanh nghiệp,… (dành cho nghiên cứu về ứng dụng mô hình kinh tế lượng)
 • Các kiến nghị [nếu có]
 • Các hạn chế và đề xuất nghiên cứu tiếp theo
 • Các vấn đề chưa trả lời/giải quyết được hoặc chưa trả lời/giải quyết trọn vẹn.
 • Tầm mức giá trị của kết quả.
 • Các hạn chế về phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật nghiên cứu, đầu tư, nguồn lực.

Hiện tại, Dịch Vụ Viết Luận Văn đang cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án, khóa luận, báo cáo hỗ trợ cho bạn với chuyên ngành Tài Chính – Ngân hàng chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

HOTLINE: 0972114537

GMAIL: Lamluanvan24h@gmail.com

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537