Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

Đánh giá post

Tổng Hợp Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh tại Dịch Vụ Viết Luận Văn. Để có thể giúp các bạn học viên có thêm nhiều đề tài mới lạ, và hấp dẫn thì Dịch Vụ Viết Luận Văn đã tổng hợp được một danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh. Với những đề tài sau đây, Dịch Vụ Viết Luận Văn đã tổng hợp được những đề tài này tại các trường đại học trên cả nước, và những đề tài dưới đây đã được các bạn học viên khóa trước bảo vệ thành công trước hội đồng, và mỗi một bạn học viên đều đạt được số điểm khá cao. Vậy đó là những đề tài nào? Các bạn học viên chưa có đề tài thì cùng tham khảo những đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh dưới đây nhé.

Tổng Hợp Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

 1. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Terminology In Translating Pharmaceutical From English Into Vietnamese
 2. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Effective Techniques To Teach English Dialogue For Students
 3. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Idioms And Proverbs Relating To Colors In Comparison With Vietnamese
 4. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Designing Communicative Learning Vocabulary Activities For 12th Grade Students
 5. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Difficulties And Suggested Solutions In Learning English – Vietnamese
 6. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: The Difficulties And Suggested Solutions In Translating Tourism Terms From English Into Vietnamese
 7. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: Indirectness In English Conversation Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Translate Commercial Shipbuilding Contracts From English Into Vietnamese
 8. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of English Important Diplomatic Terms In Diplomacy Documents
 9. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Unreal Conditional Sentences And Ways To Translate Them Into Vietnamese
 10. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: An Analysis Of Some Techniques To Improve Writing English Business Letters
 11. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Business Idioms Relating To Specific Business Activities
 12. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Some Obstacles Facing HPU 2nd Year English Majors In English Listening Comprehension
 13. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Techniques To Improve English Vocabulary For 3th Graders At Quang Trung Primary School
 14. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: The Role Of Sentence Stress In Enhancing English Speaking Competence Of HPU English Majors
 15. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Contrastive Analysis Of Similes In English And Vietnamese
 16. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Terminology In Translating Travel Contracts From English Into Vietnamese
 17. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Techniques To Improve Learning Phrasal Verbs For The First Year English Major
 18. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Economic And Trade Terminology From English Into Vietnamese
 19. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English And Vietnamese Idioms Which Contain Words Denoting Time
 20. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Techniques To Improve Note Taking Skill In Listening Class For Second Year Student
 21. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Contrastive Analysis Of Negative Questions In English And Vietnamese
 22. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Technique To Improve Speaking Skill For Secondary Student In Quang Ninh
 23. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Business Negotiation Terms From English Into Vietnamese
 24. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Extra-Activities To Improve English Speaking Skill Of QTTN Class
 25. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh:  A Consideration Of How To Attract Beginners To Speaking Lessons In Popodoo Foreign Language
 26. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How To Write An Effective Thank You Letter
 27. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Prepositional Phrase In English
 28. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Business Communication In English
 29. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Direct And Indirect Speech In English
 30. Đề Tài Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Determiners As Discourse Referents
 31. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Teach Countable And Uncountable Nouns To The First Year Non – English Majors
 32. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Translation Of English Sport-Related Terms Into Vietnamese
 33. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Suggesting And Responding To Suggestions In English And Vietnamese
 34. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Attract Interests And Involvement Of The 9 Th Graders In A Speaking Lesson
 35. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Marketing Term From English Into Vietnamese
 36. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Rhyming Slang In English And Its Equivalents In Vietnamese
 37. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Images Of Objects In English Idioms, Proverbs And Sayings
 38. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Nominal Clause And Vietnamese Equivalence
 39. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Compound Nouns In Some Famous Literature Works
 40. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Expressions Of Futurity In English In Comparison With Their Vietnamese Equivalents
 41. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Language Of Advertisements In Foreign Newspapers
 42. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh:  A Study On Syllable Stress In English
 43. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Euphemism Used In Expressing The Death In English And Vietnamese
 44. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Procurement Terms From English Into Vietnamese
 45. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How To Improve English Speaking Skill Through Extra- Activities For The First Year
 46. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Complementation Of English Transitive Verbs
 47. Đề Tài Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Imperative And Errors Made By Vietnamese Learners
 48. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of Weather Terms From English Into Vietnamese
 49. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of Technical Terms From English Into Vietnamese
 50. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Idioms Relating To People Description
 51. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Written Structures, Personal Pronoun, Decision And Attitude Expressions
 52. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How To Use Some Common Punctuation Marks In Writing English
 53. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of English Terms Related To Management Accounting
 54. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Difficulties In Translating Lyrics Of Some English Songs
 55. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Techniques To Improve English Pronunciation For 2nd – Major Students At Hai Phong Private University
 56. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Promote Speaking Skills For 7th Graders At Bach Dang Secondary School In Haiphong
 57. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: English Idioms And Proverbs Expressing Human Feelings And Emotions
 58. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Prepositions Of Direction And Some Errors Made By Vietnamese Learners
 59. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How To Give An Effective Apology In English Communication
 60. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of English Human Resource Management Terms Into Vietnamese

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh

Danh Sách 70 Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành  Anh Văn Thương Mại

 1. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Denotation And Connotation In English
 2. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Words Formed By Conversion Relating To The Names Of Animals
 3. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Subjunctive And Errors Made By Vietnamese Learners
 4. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of Accounting Terms From English Into Vietnamese
 5. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How To Make An Effective Presentation For The Fourth-Year English Majors
 6. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Acronym In The Names Of International Organizations
 7. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of English Terms Related To Weather Forecast
 8. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Analysis Of Colloquial Language Used In Conversation In The Text Book Streamline English Departures
 9. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English – Vietnamese Terms In Real-Estate Business
 10. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: English Idioms, Proverbs And Sayings Relating To Relationship
 11. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of English Terminologies Related To Water Sector
 12. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Use Some Typical Types Of Punctuation Properly In Written English And Common Mistake
 13. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Vietnamese Education Terms Into English
 14. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Delivery Terms In International Business Contracts
 15. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Irony In Some O’ Henry’s Short Stories
 16. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Terms Related To Investment Documents And Vietnamese Equivalence
 17. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of Technical Terms In The Interface Of Common Business Websites
 18. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Hyperbole In Short Stories Of Some Typical Vietnamese And American Writers
 19. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of English Shipping Engineering Terms Into Vietnamese
 20. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Hyponymy And Meronymy In Lexical Semantics
 21. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Movie Titles From English Into Vietnamese
 22. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Expressions Used In Website Design And Equivalence In Vietnamese
 23. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Difficulties In Studying Toeic Reading Of Non-English Majors At Elementary Level
 24. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Language Used By Flight Attendants
 25. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Words From Names In Nguyen Nhat Anh’s Stories And Their English Equivalents
 26. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Typical Terms Used In Labor Law From Vietnamese Into English
 27. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Brief News Headlines
 28. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Techniques To Teach English Vocabulary For Primary Schools In Quang Ninh
 29. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Cross – Culture Study On Using Gestures Of Vietnamese And American People
 30. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Groupworks – A Technique Used In Teaching Speaking Skill For The 2nd – Year English Major
 31. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Personal Pronouns In English And Vietnamese
 32. Đề Tài Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Pronunciation Mistakes Faced By First Year English Majors
 33. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Consideration Of Hand Gesture In Different Cultures
 34. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: An English-Vietnamese Cross-Cultural Communication Study On Using Addressing Form
 35. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Using Greeting Gestures In America And Vietnam – The Similarities And Differences
 36. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Formal Letters And Informal Letters In English
 37. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Vietnamese Translation Of Idioms In Love Story By Erich Segal
 38. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Metaphors Relating To The Names Of Animals In English And Vietnamese
 39. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Using Projects To Motivate 1st English Major Students To Speak
 40. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Translation Of Noun Phrases In The Weather Forecasts From English Into Vietnamese
 41. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How Inversion Should Be Introduced To High Schoolers In Vietnam
 42. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: The Roles Of Some Hand Gestures As Aspects Of Non-Verbal Communication Used In Business Setting
 43. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How Non-Verbal Communication Should Be Used For Success In English Speaking Classes
 44. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How To Improve English Speaking Skill For Rural High Schoolers In Hai Phong
 45. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Pronunciation Mistakes Of The Third Year English Major Students
 46. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Specialized Terminologies Translation For Information Technology
 47. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Specialized Terminology Translation Of Maritime Logistics
 48. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Stategies Applied In The Translation Of Movie Titles From English To Vietnamese
 49. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of English Terms Relating To Hotel Management Into Vietnamese
 50. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Difficulties Facing First-Year English Majors In English Speaking Skill
 51. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Cross-Culture Study On Greeting Ways Of Vietnam And American People
 52. Đề Tài Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Methods To Translate Marketing Terms From English To Vietnamese

Chọn Lọc 50 Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Anh Văn

 1. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Errors In Sentence Construction By Secondary Schoolers In Haiphong City
 2. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: The Effects Of Non-Verbal Communication On Interpersonal Communications
 3. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Specialized Terminology Translation For Footwear Manufacturing Industry
 4. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Difficulties Of Learning Listening Comprehension Faced By First-Year Students Of Foreign Languages
 5. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: An Investigation Into Animal – Related Metaphors In English And Vietnamese
 6. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Help First Year English Majors At HPU Avoid Common Mistakes In Speaking Lessons
 7. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Hand Gestures Used By Vietnamese And American
 8. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Vocabulary Learning Strategies Employed By 2nd – Year English Majors
 9. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Using Some Typical Types Of Punctuation Properly In Written English And Common Mistake
 10. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: An Investigation Into Some Of The Factors Affecting The Motivation Of The Third Year English Major
 11. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Errors In Sentence Construction By Secondary Schoolers In Haiphong City
 12. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of English Terminologies Related To Logistics
 13. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Second Year English Major Students Difficulties In Listening Comprehension Skills
 14. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: Cultivation Of College Student’s Communicative Competence
 15. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: An Investigation Into The English Translation Versions Of Trinh Cong Son’s Songs
 16. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Colours Used In Idiomatic Expressions In English And Vietnamese Equivalent
 17. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Pronunciation Mistakes And Recommended Solution To Improve Receptionists’ English
 18. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Motivate The First Year Students At Hai Phong Private University In Speaking Activities
 19. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Difficulties In Learning English Idioms Of Students At Faculties Of Foreign Language
 20. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Effective Reading Strategies Of Students Of Grade 6 At Phu Ninh Secondary School
 21. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Difficulties In English Speaking Skill Of The Non-Major Students
 22. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Improve Listening Skills For Second – Year English Majors At HPU
 23. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translating Lyrics Of Some Common English Songs Into Vietnamese
 24. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On How To Improve English Speaking Skill For The First Year English Major Students
 25. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Idioms Used In Some Famous English Short Stories
 26. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Translating Relative Clauses From English Into Vietnamese In The Old Man And The Sea By Hemingway
 27. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh:  A Study On Techniques To Learn And Improve English Lexical Resource For The Third – Year
 28. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Causes Of Difficulties In Reading Skill Experienced By First-Year English Majors
 29. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Comparison Of Expression Of Tenses Between English And Vietnamese
 30. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study Of English – Vietnamese Translation Of Journal Article Abstracts
 31. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Methods To Improve Listening Skills For First – Year Students At HPU
 32. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Motivate The First Year English Non Major Students
 33. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Idioms Related To Parts Of Body
 34. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Difficulties In Communication Of The 1st English Majors
 35. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Translation Of Movie Titles From English Into Vietnamese
 36. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How English Clubs Can Be Helpful For Hpu English Majors In Improving Speaking Skill
 37. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Improving Speaking Skill For English Non-Major Freshmen At Haiphong Private University
 38. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Factor Affecting Speaking Skill Of First Year English Major At HPU
 39. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Effective Methods For Further Reading Improvement Of First Year English Majors
 40. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Improve Reading Skills For Students At An Duong High School
 41. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Ways To Improve IELTS Listening Skill
 42. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Second Year English Majors Perception Towards Teachers’ Oral Feedback In Speaking Lessons
 43. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Dictation Method To Improve Students Listening Skill
 44. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Some Educational Games To Motivate The First Year English Major
 45. Đề Tài Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Synonyms And Antonyms In English
 46. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Improve Speaking Skill Of First-Year English Majors At Haiphong Management And Technology University
 47. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Factors Affecting Speaking Skills In English Of Children – Hoàng Gia Duy
 48. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Factors Affecting Speaking Skills In English Of Children
 49. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On English Idioms Related To Hands
 50. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Active Learning-The Impact Of Active Learning On Student Performance

Gợi Ý 50 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh

 1. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Grammatical Errors In Essays Written By Third Year English Major
 2. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Vocabulary Learning Strategies Of First Year English Majors
 3. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Studying Speaking Skill Online For The 2nd Year English Major Students
 4. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Techniques To Learn And Improve Specialized English Vocabulary For The Third-Year
 5. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Application Of Active Learning Strategies To English Classes In Primary School
 6. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Appropriately Assign Reading Homework To Third Year English Major
 7. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Deal With Difficulties In Listening Skills Faced By Students At High School In Hai Phong
 8. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Improve Debating Skills For Third Year English Major
 9. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Increase Students Participation In Communicative Activities In Large Classes
 10. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Common Errors In English Speaking Lessons Of Second Year English Major
 11. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Some Common Errors Made By The First Year English Majors
 12. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On The Effect Of Extra- Techniques On Enhancing The First Year English Majored
 13. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Difficulties And Solutions To Improve Reading Skill For First-Year English Majors Student
 14. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Research On How To Use English Effectively In Job Interviews
 15. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Factors Affecting English Speaking Skill By First – Year English Majors
 16. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Study On Integrating Listening-Speaking Skills To Enhance The Speaking Skills For Second Year
 17. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How Can Extensive Reading Be Applied To Better 2nd Year English Major Reading Skills
 18. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Common Speaking Errors Made By 1st Year English Majors At HPU
 19. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Techniques In Achieving High Scores In IELTS Reading Test
 20. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study Of Techniques To Improve English Vocabulary For Adults Learners
 21. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Tips To Improve Listen Skills For Final Year Student In Hai Phong University Of Management
 22. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: An Analysis On Cultural Elements In Translation Of English Slogans Into Vietnamese
 23. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: How To Improve Reading Skill For The Final Year Of English Major Students At HPU
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh:  A Study On The Extra- Activities On Improving The First Year English
 25. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Effective Methods To Improve Speaking Skill For English Major Freshmen At Hai Phong Technology
 26. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Common Grammatical And Lexical Errors In Writing Skill Made By The First Year
 27. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Study On Difficulties Of Bilingual Learning And Some Suggestions For English Major Student
 28. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Difficulties Faced By The Second-Year English Non-Major Students In Doing Picture Description
 29. Đề Tài  Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Equivalence In The Vietnamese Translation Of Sherlock From Netflix
 30. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Using Task-Based Approach To Improve The 9th Graders Speaking Skills At A Secondary School
 31. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Difficulties Encountered By The Tenth Graders In Learning English Listening Skills At An Upper
 32. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: An Evaluation Of The Textbook Advanced Business Interpretation & Translation For The Fourth Year
 33. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Tính Điền Dạng Của Màu Cơ Bản Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt Dưới Góc Độ Ngôn Ngữ Học Tri Nhận
 34. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Hành Động Về Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Dựa Trên Nhiệm Vụ Để Nâng Cao Khả Năng Nói
 35. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Điều Tra Về Ứng Dụng Phương Pháp Đặt Câu Hỏi Trong Việc Dạy Kĩ Năng Nghe Tại Trường Cao Đẳng Cơ Khí
 36. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Các Chiến Lược Lịch Sự Được Giảng Viên Và Sinh Viên Sử Dụng Trong Lớp Tiếng Anh
 37. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Tri Nhận Biểu Thức Từ Vựng Về Chuyển Động Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 38. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Nghe Hiểu Của Học Sinh Lớp 8 Tại Một Trường Trung Học Cơ Sở
 39. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Động Lực Học Kĩ Năng Đọc Tiếng Anh Của Học Sinh Lớp 8 Trường Trung Học
 40. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hứng Thú Học Tiếng Anh Của Học Sinh Lớp 11 Tại Trường THPT Quế Võ Số 1
 41. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Các Chiến Lược Học Từ Vựng Của Sinh Viên Năm Thứ Nhất Không Chuyên Tiếng Anh Tại Trường
 42. Đề Tài Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Vai Trò Của Các Hoạt Động Khởi Động Nhằm Nâng Cao Kỹ Năng Nói Tiếng Anh
 43. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Khối 10
 44. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Dạy Ngữ Pháp Theo Ngữ Cảnh Để Cải Thiện Kỹ Năng Nói Của Các Thí Sinh Làm Bài Thi PET
 45. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Các Kĩ Thuật Mnemonics Để Giúp Học Sinh Lớp 6 Tăng Cường Khả Năng Ghi Nhớ Từ Vựng
 46. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Những Lỗi Ngữ Pháp Phổ Biến Trong Viết Đoạn Văn Của Sinh Viên Không Chuyên Anh Tại Trường
 47. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Về Hoạt Động Dạy Phát Âm Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5 Tại Một Số Trường Tiểu Học
 48. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Đánh Giá Việc Sử Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Bài Học Đối Với Phát Triển Nghề Nghiệp Của Giáo Viên
 49. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Hiệu Quả Của Việc Thảo Luận Bằng Ngôn Ngữ Thứ Nhất Đối Với Việc Đọc Hiểu Tiếng Anh Cho Học Sinh
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: Một Nghiên Cứu Về Sử Dụng Giáo Cụ Trực Quan Trong Lớp Học Tiếng Anh Tại Một Số Trường THPT

Tổng Hợp 50 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Anh Văn Thương Mại

 1. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Chiến Lược Đọc Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông
 2. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Về Các Khó Khăn Và Giải Pháp Cải Thiện Kỹ Năng Viết Cho Sinh Viên Năm Nhất Và Năm Hai
 3. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Động Lực Thấp Trong Việc Học Tiếng Anh Của Học Sinh Trường THPT Ngô Trí Hòa
 4. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Về Những Thành Ngữ Có Chứa Các Từ Chỉ Thức Ăn Và Đồ Uống Trong Tiếng Anh
 5. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Về Chiến Lược Lịch Sự Trong Các Bài Hội Thoại Của Giáo Trình Giao Tiếp Top Notch 2
 6. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Các Đặc Trưng Văn Hoá Tiêu Biểu Trong Đời Sống Hàng Ngày Của Cộng Đồng Qua Tác Phẩm Ngôi Nhà Nhỏ
 7. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Cấu Trúc Và Ngữ Nghĩa Bài Diễn Văn Nhậm Chức Của John F. Kennedy Năm 1961
 8. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Tình Thái Và Biến Thái Hóa Trong Các Bài Phát Biểu Tại Lễ Tốt Nghiệp Của Các Diễn Giả Nói Tiếng Anh
 9. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Cách Sử Dụng Ngữ Điệu Xuống Và Lên Trong Một Số Đoạn Phỏng Vấn Trích Từ The Ellen Show
 10. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Về Thành Ngữ Có Chứa Các Từ Chỉ Thời Tiết Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Diễn Ngôn Phê Phán Về Cách Thể Hiện Cảm Xúc Bằng Ngôn Từ
 12. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Giao Văn Hoá Về Việc Sử Dụng Các Hiện Tố Phi Ngôn Từ Trên Lớp Của Giáo Viên Mỹ Và Việt
 13. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Chuyển Tác Và Sự Thể Hiện Của Nó Trong Truyện Ngắn The Nightingale And The Rose Của Oscar Wilde
 14. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu So Sánh Về Nghĩa Của Các Thành Ngữ Có Liên Quan Đến Nước Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh
 15. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Việc Sử Dụng Liên Kết Ngữ Pháp Trong Truyện Ngắn All Gold Canyou Của Jack London
 16. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Các Kỹ Thuật Dịch Anh – Việt Qua Bản Dịch Cuốn Sách Biology Của Campbell, N.A. Và Reece, J.B. 2008
 17. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Bành Trướng Và Sự Thể Hiện Của Nó Trong Truyện Ngắn – Trốn Chạy Của Alice Munro
 18. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Câu Hỏi Tách Biệt Trong Tiếng Anh – Đặc Điểm Ngôn Ngữ Học Và Các Ứng Dụng Sư Phạm Khả Hữu
 19. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Đánh Giá Mức Độ Tham Chiếu Của Hai Bản Tiếng Anh Và Tiếng Việt Của Tác Phẩm Lolita
 20. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Diễn Ngôn Phê Phán Về Chủ Nghĩa Khủng Bố Và Chủ Nghĩa Chống Khủng Bố
 21. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Ẩn Dụ Ý Niệm Biểu Đạt Sự Tức Giận Trong Báo dailystar.co.uk Và Báo cand.com.vn (2012-2013)
 22. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Ẩn Dụ Ý Niệm Biểu Hiện Kinh Tế Được Dùng Như Cơ Thể Con Người Trong Báo nytimes.com Và fica.vn
 23. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Diễn Ngôn Phê Phán Các Quảng Cáo Dược Phẩm Ở New Zealand
 24. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Cải Thiện Phát Âm Tiếng Anh Của Sinh Viên Người Êđê Theo Định Hướng Mục Đích Giao Tiếp
 25. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Việc Dịch Phần Tóm Tắt Của Một Số Bài Báo Khoa Học Chuyên Ngành Từ Tiếng Anh
 26. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: Danh Hóa Trong Các Bài Báo Của Tạp Chí Educational Studies
 27. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Đánh Giá Chất Lượng Bản Dịch Anh – Việt Tác Phẩm Đại Gia Gatsby Của Nhà Văn F. Scott Fitzgerald
 28. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Diễn Ngôn Phê Phán Về Hình Ảnh Người Phụ Nữ Việt Nam Trong Các Quảng Cáo
 29. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Tương Đương Dịch Thuật Giữa Một Số Bài Thơ Nhật Ký Trong Tù (Bản Tiếng Việt)
 30. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Những Khó Khăn Trong Việc Dịch Các Thành Tố Văn Hoá Trong Tài Liệu Âm-Hình
 31. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Đối Chiếu Khẩu Hiệu Quảng Cáo Bất Động Sản Tiếng Anh Và Tiếng Việt Trên Ấn Phẩm Quảng Cáo
 32. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Các Biến Thể Dịch Thuật Tiếng Việt Của Nhóm Động Từ Trao-Nhận Trong Bản Dịch Harry Potter
 33. Đề Tài Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Giao Văn Hóa Việt-Mỹ Về Cách Thức Ngắt Lời Và Yêu Cầu Làm Rõ Ý
 34. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Hình Tượng Người Mẹ Trong Các Bài Hát Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 35. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Đánh Giá Chất Lượng Bản Dịch Bài Why Did China Set Up An Oil Rig Within Vietnamese Waters
 36. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Các Phép Ẩn Dụ Trong Tiêu Đề Một Số Bài Báo Điện Tử Viết Về Chiến Dịch Tranh Cử Tổng Thống Mỹ
 37. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Cấu Trúc Chủ Đề Để Tạo Liên Kết Mạch Lạc Trong Các Bài Luận Tiếng Anh
 38. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Đánh Giá Chất Lượng Bản Dịch Tựa Đề Phim Tiếng Anh Phát Hành Tại Cụm Rạp CGV
 39. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Tính Mỉa Mai Trong Các Truyện Ngắn Của Edgar Allan Poe
 40. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Đánh Giá Bước Đầu Các Yếu Tố Văn Hoá Trong Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5
 41. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: A Critical Discourse Analysis Of English Media Texts On Climate Change
 42. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Diễn Ngôn Phê Phán Hai Bài Phát Biểu Về Phụ Nữ Của Hillary Clinton Vào Các Năm 1995 & 2013
 43. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Giao Văn Hóa Việt – Mỹ Về Hành Vi Ngôn Từ Và Phi Ngôn Từ Trong Cầu Hôn
 44. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Việc Sử Dụng Phương Tiện Rào Đón Trong Các Hội Thoại Trong Truyện Harry Potter Và Hòn Đá
 45. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Phân Tích Diễn Ngôn Phê Phán Về Các Cấu Trúc Phi Quy Phạm Trong Một Số Bài Phát Biểu
 46. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: Nghiên Cứu Tác Động Của Các Nhân Tố Ngôn Ngữ Và Văn Hóa- Xã Hội Đối Với Bản Dịch Tiếng Anh
 47. Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: So Sánh Đối Chiếu Đặc Điểm Chuyện Kể Về Cá Nhân Trong Các Chương Trình Truyền Hình Talk Show    

Trên đây là tổng hợp danh sách 260 đề tài Luận văn thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh mà Dịch Vụ Viết Luận Văn muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm đề tài luận văn Ngành Ngôn Ngữ Anh, ngoài ra tại Dịch Vụ Viết Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

ACADEMIC GUIDELINES Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

 • STRUCTURE III
 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • MASTER OF MANAGEMENT
 • MASTER OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 • CLUSTER OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INTRODUCTION 

All learners pursuing a Master’s programme under Structure III   will have to work on a Master’s Project.  Depending on the programme, the Master’s Project may a research study or a case study. As a partial fulfilment for the award of the Master’s degree, a learner must submit a project report in the form of soft copies. The project report is an academic write-up that details the whole project process undertaken by a graduate student, right from the conceptualisation of a problem to the discussion of his/her findings or outputs. Open University Malaysia recognises a good master’s project as one which:

 • demonstrates the learner’s understanding of his/her problem, strategies to seek solutions to the problem through appropriate use of data collection methods and analytical techniques, and ability to interpret and relate the results to the objectives of his/her study.
 • attempts to search for explanations to the problems and meanings of concepts through a comprehensive and critical review of the relevant literature from scholarly books and journals.
 • constitutes a clean piece of work, well-edited and thoroughly checked for grammatical errors, spelling mistakes, sentence construction, report formats and others. Proper citations of authors in the texts and proper writing of references should be observed according to the writing style suggested by American Psychological Association (APA).
 • demonstrates the learner’s ability to present ideas, explanations and results in a smooth and logical flow from the beginning to the end of each chapter. Overall coherence of the report should be maintained through appropriate explanatory linkages between chapters.

The Master’s Project report as required by Open University Malaysia is a three-part document: Preliminary Section, the Body and Supporting Materials. Figure 1 presents the overall layout of the project report. The subsequent write-up will explain in detail these three important parts of project report.  In addition, it will also touch on the format of the final write-up. However, to be noted is that there may be variations depending the types of projects. The organisation for a case study report for the MBA programme, for example, is quite different from a research report. Refer to Appendix A for the layout of a case study report.  There may also be slight variations among the different programmes.

PRELIMINARY SECTION Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The preliminary section consists of the title page, the abstract, acknowledgements, table of contents, list of tables and figures.  All pages in the preliminary section are to be numbered at the centre of the bottom margin using lower-case Roman numerals (i, ii, iii, iv, etc.). The title page should not be numbered.

Title Page:

Although title pages may differ from one institution to another, they usually include:

 • the title of the project,
 • the name of the author,
 • the relationship of the project to a degree requirement,
 • the name of the institution where it is to be submitted, and
 • the year of presentation (see Appendix B). Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The title should be concise and should indicate clearly the purpose of the study.  Keep in mind its possible usefulness to another researcher who may search a database where your Master’s Project may be listed.  The title should not claim more than the project actually delivers.  It should not to be stated broadly and make it difficult for the reader to determine what the project is about.  For example, the title “Mathematics Achievement OF Urban Poor Children” is too general and a more precise title would be “Mathematics Achievement OF Poor Children IN AN Urban School IN SARAWAKThese items should be written in Times Roman font/16pt. The title should be in capital letters, single-spaced and centred between the right and left margins of the page. If the title goes beyond one line, the words in the title should be divided into lines so that each successive line is shorter than the one above it and is centred below it in an inverted pyramid style (see Appendix B)

 • Declaration

The declaration is meant for you to declare that the Master’s Project is the result of your own work. You should use the format provided by Open University Malaysia. Refer to Appendix C

Abstract Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The abstract is a short, one paragraph summary of the most important components of the project report. It normally includes a brief statement of the problem, the objectives of the project, the main questions to be answered, the sample involved, the major findings and their implications. The abstract should not exceed 250 words written in single spacing. Open University Malaysia requires that you have the translation of your abstract in Bahasa Malaysia if you have written your project report in English. Likewise, provide the English translation of the abstract if the project report is in Bahasa Malaysia. The translated abstract should include the title as well (see Appendix D & E)

 • Acknowledgements

An acknowledgment page is included if you have received unusual assistance in the conduct of the project.  The acknowledgements should be simple and restrained.  Do not indulge in flattery and excessive recognition for routine participation of family members, lecturers, supervisors, librarians and clerical helpers.

 • Table of Contents Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The Table of contents serves an important purpose in providing an outline of the contents of the project report.  Differentiate between headings and subheadings using capitalisation and small letters. Page references for each topic should be indicated.

 • List of Tables and Figures

If tables and figures are included in the project report, a separate section should be included to list each table or figure.  The full titles of figures and tables, worded exactly as they appear in the text, should be presented with corresponding numbers and page locations. The Acknowledgements, Table of Contents and List of tables and figures sections should be presented using Times Roman font/12pt.

Preliminary Section

 • TITLE PAGE
 • DECLARATION
 • ABSTRACT
 • ABSTRAK
 • ACKNOWLEDGEMENTS
 • TABLE OF CONTENTS
 • LIST OF TABLES
 • LIST OF FIGURES

Body of Research Report

CHAPTER 1 INTRODUCTION Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

 • 1 Background to the Study
 • 2 Problem Statement
 • 3 Objectives of the Study
 • 4 Research Questions and Hypotheses
 • 5 Significance of the Study
 • 6 Scope of the Study
 • 7 Definitions of Terms

CHAPTER 2 REVIEW OF LITERATURE

 • 1Previous Studies
 • 1.1 Project success criteria
 • 1.2 Importance or organization factors for business project
 • 2 Methodological Issues
 • 3 Conceptual Framework

CHAPTER 3 METHODOLOGY Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

 • Theoretical Framework
 • Research Design
 • Framework for Data Analysis

CHAPTER 4 DATA ANALYSIS AND RESULTS

(Description of statistical analyses in relation to research questions/hypotheses/objectives and presentation of relevant tables and figures)

CHAPTER 5 DISCUSSION AND CONCLUSION

 • Summary of Main Findings
 • Discussion
 • Implications
 • Limitations of the Study
 • Directions for Future Research

Supporting Materials

REFERENCES

APPENDICES

Figure 10.1 Format of Research Report

Figure 1: Overall Layout of a Project Report

Ngoài ra, còn rất nhiều bài mẫu luận văn thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh đạt điểm cao, những khái niệm đặc điểm vai trò và rất nhiều các bài đã được bảo vệ thành công. Nếu như các bạn muốn tham khảo thì có thể truy cập vào đường link.

THE BODY Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The body section details the major contents of the project you have undertaken. These contents are presented in five chapters. For some reports, there are six chapters with the 5th chapter being broken down into two chapters, one focusing on Discussion and the other on Summary and Conclusion. If necessary, more chapters may be included in the project.

Chapter 1 Introduction

The introduction should present the problem or issue that you intend to study.

The first section in the introduction chapter is the background to the study. In this section, you should provide a description of the background to the problem or issue that you intend to study. This should be as brief as possible. Do not ramble! The background should be clear and straight to the point. Describe the general field of research relating to the issue and then narrow down to the specific area you are concerned with. Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

Discuss the issue that you intend to study in terms of problem statement and show that there is an issue that needs to be addressed or a “gap” in the literature that you will fill. When you are able to identify the issue or gap, then the research question will fall in place naturally. Think of the Introduction as follows:

Imagine a group of academics discussing in general the area of study you are interested in. You join in the conversation (assuming they allow you to!) and draw their attention to your specific problem of interest. You tell them that there is something that has not been resolved or there is a gap or problem. You argue that this gap or problem has to be addressed and go on to describe it in detail. Then you tell your listeners the objectives of your study and how it will attempt to answer the research questions.

In one or two statements, write the objectives of the study. Ask yourself what you hope to uncover through your project and then say it in a way that your colleagues will understand it. Use simple and jargon-free language. In this section, you might want to elaborate on the conceptual framework to further clarify your objectives. Otherwise, you can have an additional section on Research Design in Chapter 3 to explain the conceptual framework of your study.

The objectives are followed by questions you wish to answer. These questions must be in line with the objectives and should indicate the variables under investigation. They should be clearly and unambiguously framed as they will influence research methodology and the type of data analysis to be performed. Include null hypotheses, if necessary.

Briefly tell the reader the significance of the study (justify why you are doing the study). You can argue the significance of your study based on the following criteria:

 • the problem or gap demands attention because the findings could influence practice and policy;
 • the methodology you are using is unusual;
 • you are studying certain variables that has not been given attention in previous studies;
 • your study will contribute to the body of knowledge in the field;
 • the outcome could be the extension of a theoretical model
 • any other extenuating justifications
 • The limitations of the studyrefer to elements which are beyond the control of the researcher. Outline the limitations in terms of the sample, data collection and/or data analysis so that the reader is aware of the parameters of your study. Do not be intimidated by the limitations of the study because it is not possible to expect every research conducted to be perfect. They merely indicate to the reader that you are aware of the limitations and that the findings should be interpreted in light of these limitations.
 • Provide operational definitionsof key terms, especially the variables investigated in the study. In this context, you should be aware of the distinction between a constitutive definition and an operational definition. A constitutive definition is the dictionary type of definition. This type of definition helps to convey the general meaning of a variable, but it is not precise enough for research purposes. You need to define the variables in your study so that readers know exactly what is meant by the terms and so that other researchers can replicate the research. This is only possible if you provide operational definitions of the variables, and there are two types of operational definitions: measured and experimental. A measured operational definition details the operations by which researchers measure a variable. For example, intelligence may be operationally defined as scores on the Standford-Binet Intelligence Scale. On the other hand, an experimental operational definition details the steps a researcher takes to produce certain experimental conditions. For example, the operational definition of concept mapping strategy in a reading research study may take the form of a group of students reading texts with the help of concept maps (experimental condition) and another group of students reading texts without the help of concept maps (control condition).

Chapter 2:  Review of Literature Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The Review of Literature provides details on what other researchers have done in the area, and what you propose to do.  In this section, you need to cover the following:

 • The major issues or schools of thought.
 • The gaps in the literature (in more detail than that provided in the introduction).
 • Research questions and/or hypotheses which are connected carefully to the literature being reviewed.
 • Definition of key terms (this can be done when you introduce each idea, or in a definition section). You should provide the operational definitions of the key variables of your study
 • Methodological issues arising from the gaps relating to sampling, instrumentation, data collection procedures and data analysis.
 • The theoretical framework, which can either form the first or the final part of the Literature Review chapter. It describes the theoretical basis that you are using in conducting your research.

Generally, this chapter provides a background for the development of your study and brings the reader up to date about research and thinking in the field.  It also gives evidence of your knowledge of the field. You should avoid an article-by-article presentation but should indicate areas of agreement or disagreement in findings or gaps in existing knowledge. The journal Review of Educational Research can be referred to for examples of good critical reviews of the literature. Also, avoid excessive use of quotations. Nothing is more tiresome or difficult to follow than a review of literature that is merely an accumulation of quotations. Furthermore, you should rely more on primary sources for your review. Although books are a good source of reference, you should make as much use of the journals which are well recognised and known in the area of your research. As the literature review indicates the current state of knowledge in the area, the references reviewed should also be as recent or up-to-date as possible.

Chapter 3:  Methodology

This chapter describes the methodology used in great detail and with justifications of its use over other similar methodologies. For example, you could explain:

 • Why you are using a certain paradigm or theory.
 • Why you are using a particular methodology.
 • Why you are using a case study of a specific kind.
 • Why you are using a particular method
 • Why you are researching certain dependent or independent or moderator variables.
 • Why you have chosen a sampling frame and the size of a certain sample.
 • How you propose to have access to the data.
 • How you propose to analyse the data.

The following details the sections of the chapter on methodology.

 • Sample Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

It is here that you explain the size of the sample and how you select them.  Indicate the extent to which the sample is representative of the population.  For example, What is the composition of your sample? Are you going to use random sampling or purposive sampling and why?

 • Instrumentation

You should include a clear description of the data collection techniques or instruments you used. For example, if your study is a survey you have to explain how you have designed and developed the questionnaire or interview checklist.  Explain the number and types of items included in the questionnaire.  If you are using attitude scales, achievement tests and other psychological tests; you have to give evidence regarding the reliability and validity of the instruments.  You should also describe the scoring procedures adopted for the instruments used.

(iii) Data Collection Procedures

You should provide a clear description of the procedures you use in collecting your data. Among the various issues discussed in this section includes the implementation of pilot studies and the actual research procedures.

 • Framework of Data Analysis

This section elaborates on the techniques used in the data analysis to obtain the information required to answer the questions in your project. Ideally, you should explain how you will analyse the data obtained under each question. It would be helpful if you can present a summary of your analytical framework using the following grid (Figure 2):

Chapter 4: Data Analysis and Results Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

In this chapter, you present the analysis of the data obtained from the study.  This is the heart of the Master’s Project.  For a quantitative study, tables and figures (e.g. graphs) are commonly used to organise and present numerical data.  Tables and figures are useful in presenting an overall picture of the data as well as showing trends that have emerged from the analysis.  Describe all findings that are shown in the tables and figures in detail.  You are advised to refer to the Journal of Educational Psychology and the American Educational Research Journal to see how tables and graphs are presented and explained.

If you do a qualitative study, there will be less numerical data. Instead your data would consist of concepts, categories or themes which may be presented in table form.  You would also be presenting data in the form of anecdotes or excerpts of interviews, observations and documents to support your arguments.  For qualitative studies, The Qualitative Report is a useful journal which presents reports of qualitative studies in education, nursing and medicine.

For clarity, you may want to present your analyses and findings under each question. However, demographic data of the sample that are not findings to your research questions should not be presented in this chapter. This information should ideally be presented in chapter 3 under the heading “sample’.

Chapter 5: Discussion and Conclusion

The last chapter comprises two parts. The first part includes a brief summary of the problem, methodology and results.  Focus should be on a summary of the main findings and it should be as brief as possible. Some researchers present the main findings in the form of list.  The second part is a discussion of the findings. Here, you identify and interpret the findings.  Give possible reasons why the results occurred.  You could also provide reasons by referring to the findings of previous research (This is where the studies cited in Chapter 2 are useful).  Explain how far your findings are similar to or different from those of previous research. You should also relate your findings to the theory/theories upon which your study is based. As you are the one who has conducted the study, you should have a deeper understanding of the study compared to most readers.  Thus you are expected to discuss the findings and to give your own opinions about the outcomes. Other important sections in this chapter are “Implications of the findings” and “Direction for future research”.

One of the most common weaknesses found in the writing of graduate students is that their reports present important and interesting findings but fail to provide a thoughtful interpretation and discussion of the findings in relation to past research and existing theories. On the other hand, there is the tendency for learners to over-generalise on the basis of their limited data.

You should keep in mind that this chapter is the most used part of the project by other readers. Readers who scan available literature to find significant studies examine this chapter before deciding whether or not further examination to the report is worth reading.

SUPPORTING MATERIALS Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

This section of the report comprises the References and Appendices.

List of References

 • This must be provided in the usual scholarly fashion.
 • Use the citation style proposed by the Manual of the American Psychological Association (APA style for short). References are arranged in alphabetical order with the last name of the author listed first. Here you could include journal articles, books, chapters in books, monographs, reports, newspaper articles you have cited in the report. You can access the APA writing style from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
 • Make sure that all materials cited in the text are also found in the list of references, and vice versa. This will reflect your academic honesty.

Appendices

Include in this section all the relevant support materials especially the research instruments, scoring procedures and other materials pertinent to the study. An appendix is indicated by the word APPENDIX, capitalised and centred on the page with label of the material below it. The first page of the appendix is the title APPENDIX A with the label of the material, followed by its contents, and then APPENDIX B and so forth. This will indicate to whoever assesses your research report that it is a complete and quality product.

NOTE:

Except for the title page (Arial narrow font/14) and declaration (Times New Roman font/14), all sections of the research report should be presented in Times Roman font/12pt, double spacing. The abstract should be written in Times Roman font/12pt, single spacing

For details about the scope and depth of the Master’s Project, please refer to Appendix G.

FORMAT OF FINAL PROJECT REPORT FOR SUBMISSION

Once you have completed your Master’s Project and it is approved by university, ONE (1) soft copy (in the form of a thumb drive) of the project report is to be submitted to the University. Given below is the format you should follow when you prepare your final document.

 • Line Spacing

The body of the text should be double-spaced. Single spacing is only permitted in tables, long quotations, short footnotes, notes, multi-line captions and in the references.

(b) Margins Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The first page of each chapter should have the following margins:

 • Top 5 cm/2 inches
 • Right 2.5 cm/1 inch
 • Left 3.5 cm/1 ½ inches
 • Bottom 2.5 cm/1 inch

The text in the subsequent pages should have the following margins:

 • Top: 2.5 cm/1 inch
 • Right: 2.5 cm/1 inch
 • Left: 3.5 cm/1 ½ inches
 • Bottom: 2.5 cm/1 inch

The following additional guidelines need to be followed:

 • Do not type more than one sentence after the bottom margin. If it is necessary to do so, it should only be for a footnote or the completion of the last sentence of the chapter, topic or subtopic or information in a figure.
 • All tables and figures must be placed within the specified margins.
 • A new paragraph at the bottom of a page must have at least two full lines of type. If it does not, the paragraph should begin on the next page.

(c) Pagination

The font size of 8 is recommended for page numbers.

Roman numerals (i, ii, iii, etc) should be used in the preliminary section. All pages in the preliminary section are to be numbered at the centre of the bottom. The title page should not be numbered. The Declaration page after the title page begins with ii.

Arabic numerals (1, 2, 3, etc) are used on the pages of the text and the supporting materials should be printed 1.0 cm from the bottom margin and placed at the right hand side without any punctuation.

(d) Subdivisions Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

The internal organisation of the text should be consistent throughout the dissertation. The text should be divided into chapters, for example, Chapter 1, Chapter 2, etc. Subdivisions can also be used. Content of each chapter may be divided under headings and sub-headings such as 1.1, 1.2, and 1.3 and so on.  Headings should only be presented at a maximum of three levels, as shown below.

(e) Notes and Footnotes

There are differences in the use of notes and footnotes in various disciplines. Notes and footnotes, if used, should have a smaller font than the text (font size 8).

(f) Tables

Tables must be printed within the body of the text at the centre of the frame and labelled according to the chapter in which they appear. For example, tables in Chapter 4 are numbered Table 4.1, Table 4.2, Table 4.3, and so on. Use single spacing for the caption if it exceeds more than one line.

The table number and its caption should be placed above the table itself. If any table takes up more than one page, the continued table on the following page should indicate that it is a continuation, for example, Table 4.3, continued. The caption is not repeated. If a table is reproduced, the reference must be cited.

It is advisable to place a table as close as possible to the discussion related to the table. It should only appear after reference about the table has been made in the text.

(g) Figures

Figures are graphs, illustrations, photographs or anything that is neither script nor table. Like tables, figures and their captions should be labelled according to the chapters they are found. For example, figures in Chapter 4 should be labelled as Figure 4.1, Figure 4.2, and so on. However, unlike tables, the labels for figures should be placed at the bottom of the figures. A figure should not normally extend beyond one page. If it does, the same guidelines for tables should be followed.

*Do not indicate the box on the Abstrak Đề Tài Luận văn Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537