Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán

Đánh giá post

Chia sẻ đến các bạn học viên chuyên Ngành Kiểm Toán một danh sách Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn để làm bài nhé, nếu như những đề tài dưới đây chưa phù hợp với các bạn học viên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Viết Luận Văn để được tư vấn cụ thể nhất về đề tài nhé.

Chia sẻ 76 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán

 1. Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 2. Kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 3. Tìm hiểu quy trình kiểm toán vốn bằng tiền.
 4. Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 5. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
 6. Đánh giá và hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
 7. Áp dụng phương pháp kiểm toán hệ thống trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 8. Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 9. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư khoản mục trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 10. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 11. Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư khoản mục trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 12. Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán: Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 13. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 14. Kiểm toán các khoản dự phòng (dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho) trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 15. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 16. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 17. Kiểm toán các khoản phải thu trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 18. Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 19. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 20. Kiểm toán các khoản chi phí trả trước trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 21. Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 22. Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán: Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 23. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 24. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 25. Kiểm toán khoản mục phải trả người lao động và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 26. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 27. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả và phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 28. Kiểm toán các khoản phải thu khác và phải trả khác trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 29. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 30. Hoàn thiện quy trình tìm hiểu khách hàng và quản lý hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính.
 31. Hoàn thiện quy trình kết thúc kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 32. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 33. Hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 34. Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 35. Quy trình đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 36. Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán: Quy trình đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 37. Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 38. Quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 39. Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 40. Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp

Gợi Ý 36 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán

 1. Kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 2. Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 3. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 4. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 5. Kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán …
 6. Kiểm toán khoản mục Vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 7. Phương pháp tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán ….
 8. Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 9. Thủ tục phân tích được áp dụng tại công ty kiểm toán ….
 10. Phương pháp xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty Kiểm toán …
 11. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của công ty Kiểm toán …
 12. Ảnh hưởng của Luật kiểm toán độc lập và hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới tới hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán.
 13. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam và giải pháp.
 14. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện.
 15. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp do kiểm toán nhà nước thực hiện.
 16. Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán hoạt động.
 17. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.
 18. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.
 19. Đánh giá mức độ hài lòng của người đọc báo cáo kiểm toán về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.
 20. Ảnh hưởng của chế độ kế toán tới kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
 21. Các vướng mắc về chế độ kế toán ảnh hưởng tới kết quả kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp Việt Nam
 22. Xây dựng kiểm soát nội bộ hướng tới quản lý rủi ro tại các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm,…
 23. Hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại do kiểm toán độc lập thực hiện.
 24. Hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện.
 25. Kiểm toán hoạt động – công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 26. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường quản lý tài chính tại các, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp xây dựng,…
 27. Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các đơn vị HCSN.
 28. Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại, doanh nghiệp sản xuất, … do kiểm toán độc lập, KTNN thực hiện.
 29. Ảnh hưởng của môi trường công nghệ thông tin đến qui trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 30. Định hướng xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động xây dựng cơ bản tại các đơn vị công, các doanh nghiệp, các chương trình, dự án.
 31. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập, KTNN thực hiện.
 32. Đánh giá ảnh hưởng tác động của yếu tố (mục đích kiểm toán, chính trị…) đến ý kiến kết luận trong Báo cáo kiểm toán.
 33. Các khó khăn, vướng mắc (về môi trường pháp lý, kinh tế xã hội, chế độ kế toán…) đối với KTĐL báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và các giải pháp
 34. Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán các khoản cho vay trên báo cáo tài chính ngân hàng thương mại
 35. Phương pháp, qui trình kiểm toán các khoản mục trên chủ yếu trên báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại (cho vay, đầu tư, huy động vốn, thu Nhập lãi, chi phí lãi, kinh doanh ngoại tệ…)
 36. Vận dụng các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp …

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU KỲ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÁT AFC THỰC HIỆN

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới và sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường có định hướng như ngày nay, nhu cầu về sự minh bạch đối với các thông tin tài chính ngày càng trở nên quan trọng đối với các thông tin nhà nước, các nhà đầu tư, người lao động và đặc biệt là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Trước nhu cầu đó, ngành kiểm toán nói chung và các công ty kiểm toán nói riêng ngày càng chiếm vị thế quan trọng trong nền kinh thế.

Trong số các dịch vụ của các công ty kiểm toán thì dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính luôn chiếm tỷ trọng lớn tạo được niềm tin cho người sử dụng thông qua thông tin trên BCTC. Để đạt được mục đích kiểm toán BCTC, các Kiểm toán viên cần phải xem xét kiểm tra tính riêng biệt các khoản mục trên BCTC để xác minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán

Tài sản cố định (TSCĐ) và khấu hao tài sản cố định là một bộ phận không thể thiếu đối với bất cứ doanh nghiệp nào và đồng thời là một bộ phận quan trọng của BCTC, chiếm giá trị lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó khoản mục này cũng chứa đựng nhiểu rủi ro kiểm toán. Mỗi sai sót đối với khoản mục này có thể gây ra những ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC của doanh nghiệp. Vì vậy mà việc đưa ra kết luận kiểm toán về TSCĐ có ảnh hưởng lớn đến kết luận kiểm toán BCTC. Nhận thức được tính cấp thiết, sự quan trọng của TSCĐ trong mỗi DN và trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC – chi nhánh Hải Phòng nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng Kiểm toán BCTC cùng với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn Ths. Trần Thị Thanh Phương em đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: “Hoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện”.

Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
 • Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán chu kỳ TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát thực hiện.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ TSCĐ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện.

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện khóa luận, do năng lực bản thân còn hạn chế cũng như chưa có nhiều kiến thức thực tế nên bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót, mong các thầy cô quan tâm, góp ý để em hoàn thiện bài khóa luận này.

Kết luận

Trên đây là Danh Sách Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán mà Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên Ngành Kiểm Toán. Ngoài ra, hiện tại Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn còn có hỗ trợ các bạn sinh viên, học viên đang gặp khó khăn trong bài làm, và muốn viết thuê tiểu luận môn học, báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, và luận văn thạc sĩ. Các bạn có nhu cầu làm bài thì liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537