Tổng Hợp Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán

Mục lục

Đánh giá post

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán? Bạn không biết bắt đầu từ đâu, và bạn không biết lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với bài luận văn của mình. Đừng lo lắng vì đã có Dịch Vụ Viết Luận Văn ở đây rồi. Với Chuyên Mục 99+ Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán mới nhất sẽ giúp đỡ cho tất cả các bạn học viên đang muốn tìm đề tài làm luận văn.

Các bạn học viên hãy cùng tham khảo Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán sau đây mà Dịch Vụ Viết Luận Văn đã liệt kê nhé. Chúc các bạn tìm được đề tài phù hợp với bài luận văn thạc sĩ của mình.

1. Gợi ý Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán
Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán

Phần này sẽ gợi ý các đề tài thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán công và kiểm toán. Sinh viên có thể chọn các đề tài khác hơn các đề tài gợi ý đề tài thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp:

Các đề tài này được lựa chọn trong trường hợp sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công đi thực tập tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; không áp dụng cho trường hợp thực tập tại các doanh nghiệp Kiểm toán. Đề tài thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, sinh viên có thể chọn đề tài liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát nội bộ, phân tích hoạt động kinh doanh hoặc kiểm toán nội bộ.

1.1. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tài Chính

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tài Chính
Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tài Chính
 • Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty …
 • Kế toán hàng tồn kho tại công ty …
 • Kế toán hàng hóa tại công ty …
 • Kế toán tài sản cố định tại công ty …
 • Kế toán bất động sản đầu tư tại công ty …
 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại công ty …
 • Kế toán công nợ tại công ty …
 • Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty …
 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty …
 • Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty …
 • Kế toán các khoản nợ phải trả tại công ty …
 • Kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty …
 • Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty …
 • Phân tích báo cáo tài chính tại công ty….

CÓ THỂ BẠN CẦN QUAN TÂM:

=== Bảng Giá Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

1.2 Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp – chủ đề kế toán tài chính

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT đề tài: Kế toán doanh thu và giá vốn hàng bán tại công ty cổ phần ABC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

 • 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • 1.2.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 • 1.3.TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
 • 1.4.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
 • 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)
 • Cơ cấu phòng kế toán
 • 1.4.2. Hình thức kế toán
 • Hình thức áp dụng (Sơ đồ)
 • Các loại sổ kế toán
 • Trình tự ghi sổ kế toán
 • 1.4.3. Hệ thống chứng từ.
 • 1.4.4. Hệ thống tài khoản.
 • 1.4.5. Hệ thống báo cáo kế toán
 • 1.4.6. Chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU

 • 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU
 • 2.1.1. Khái niệm
 • 2.1.2. Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • 2.1.3. Các phương thức bán hàng
 • 2.1.4. Kiểm soát nội bộ đối với quy trình bán hàng và thu tiền.
 • 2.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG
 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • 2.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU BÁN HÀNG
 • 2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • 2.4 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • 2.4.1 Cách xác định giá vốn
 • 2.4.2  Chưng từ sử dụng
 • 2.4.3  Tài khoản sử dụng
 • 2.4.4  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • 2.5 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

 • 3.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • Mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chính sách bán hàng
 • Phương thức bán hàng
 • Tài khoản sử dụng
 • Kiểm soát nội bộ, luân chuyển chứng từ đối với chu trình bán hàng
 • Chính sách kế toán liên quan đến doanh thu và giá vốn
 • Kỳ kế toán
 • ….
 • 3.2. MINH HỌA QUY TRÌNH XỬ LÝ KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU TRONG QUÝ 4/20X0
 • 3.2.1 Trường hợp bán trả thẳng
 • (trình bày từ nghiệp vụ, diễn giải từ chứng từ, bút toán nhập liệu, màn hình nhập liệu, kết xuất sổ kế toán…). Đính kèm ảnh chụp các chứng từ gốc vào phụ lục (nếu có thể)
 • 3.2.2 Trường hợp bán trả góp
 • 3.2.3. Trường hợp xuất khẩu
 • 3.3 MINH HỌA QUY TRÌNH XỬ LÝ KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • 3.4. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • 3.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BÁN HÀNG CỦA QUÝ 4/20X0 SO VỚI KẾ HOẠCH… (nếu có thể)

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 4.1. NHẬN XÉT
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Nhược điểm
 • 4.2. KIẾN NGHỊ
 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. Danh sách Đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán quản trị

Danh sách Đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán quản trị
Danh sách Đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán quản trị
 • Ứng dụng phân loại chi phí theo mô hình ứng xử của chi phí để lập các dự toán chi phí tại công ty HA
 • Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại công ty giày HH
 • Phân tích điểm hòa vốn tại công ty thương mại A&X
 • Phân tích kết cấu hàng bán để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại siêu thị BC
 • Lập dự toán ngân sách tại công ty Tâm Anh
 • Kiểm soát chi phí tại công ty AX.
 • Đánh giá trách nhiệm quản lý tại công ty ABC
 • Định giá sản phẩm chuyển giao tại tổng công ty ĐT
 • Thông tin chi phí phục vụ cho việc định giá bán và hoạch định cơ cấu sản phẩm tại công ty HD.
 • Lựa chọn cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong kiều kiện giới hạn tại công ty Minh Trung
 • Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty thương mại PA
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty dệt may A.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính tại công ty nước giải khát B.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại công ty
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mủ cây cao su tại công ty D.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty E.
 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch tại công ty F.

2.1 Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp Lĩnh Vực Kế Toán Quản Trị Đề Tài: Đánh Giá Trách Nhiệm Quản Lý Tại Công Ty Abc

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ABC

 • 1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
 • 1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
 • 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty
 • 1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 1.5. Khái quát về tổ chức thực hiện kế toán quản trị tại công ty

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

 • 2.1. Những vấn đề chung về đánh giá trách nhiệm quản lý
 • 2.1.1. Ý nghĩa và khái niệm về kế toán trách nhiệm, trung tâm trách nhiệm
 • 2.1.1.1. Ý nghĩa
 • 2.1.1.2. Khái niệm
 • 2.1.2. Các trung tâm trách nhiệm trong một doanh nghiệp
 • 2.1.2.1. Trung tâm chi phí
 • 2.1.2.2. Trung tâm doanh thu
 • 2.1.2.3. Trung tâm lợi nhuận
 • 2.1.2.4. Trung tâm đầu tư
 • 2.1.3. Cơ sở để xác định các trung tâm trách nhiệm trong một doanh nghiệp
 • 2.1.4. Đánh giá thành quả quản lý của các trung tâm trách nhiệm
 • 2.1.4.1. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm chí phí
 • 2.1.4.2. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm doanh thu
 • 2.1.4.3. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm lợi nhuận
 • 2.1.4.4. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm đầu tư
 • 2.1.5. Định giá sản phẩm chuyển giao (nếu có)
 • 2.1.6. Phân tích báo cáo bộ phận
 • 2.1.6.1. Bộ phận và báo cáo bộ phận
 • 2.1.6.2. Phân tích báo cáo bộ phận

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY ABC

 • 3.1. Giới thiệu khái quát việc đánh giá trách nhiệm quản lý hiện nay tại công ty
 • 3.2. Vấn đề phân quyền tại công ty
 • 3.3. Phân loại các trung tâm trách nhiệm hiện nay tại công ty
 • 3.4. Các công cụ được sử dụng để đánh giá thành quả quản lý của các trung tâm trách nhiệm tại công ty
 • 3.5. Định giá sản phẩm chuyển giao tại công ty (nếu có)
 • 3.6. Lập và phân tích báo cáo bộ phận tại công ty
 • Lập báo cáo bộ phận tại công ty
 • Phân tích báo cáo bộ phận tại công ty

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Hạn chế
 • 4.2. Kiến nghị
 • KẾT LUẬN PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. Đề tài khóa luận tốt nghiệp hệ thống thông tin kế toán

Đề tài khóa luận tốt nghiệp hệ thống thông tin kế toán
Đề tài khóa luận tốt nghiệp hệ thống thông tin kế toán

Đề tài liên quan đến hệ thống thông tin được phân thành các nhóm như sau:

Nhóm 1: đề tài liên quan đến phân tích chu trình kế toán:

 • Phân tích chu trình doanh thu trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện
 • Phân tích chu trình chi phí trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện
 • Phân tích chu trình sản xuất trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện

Nhóm 2: đề tài về tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

 • Đánh giá phần mềm kế toán X đang được sử dụng tại công ty ABC và các đề xuất hoàn thiện phần mềm
 • Đánh giá quy trình lựa chọn, triển khai sử dụng phần mềm kế toán X và các đề xuất tăng tính hữu hiệu, hiệu quả trong việc ứng dụng phần mềm kế toán tại công ty ABC.
 • Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán
 • Xây dựng các chính sách kế toán và quy trình xử lý nghiệp vụ tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán.
 • Hoàn thiện bộ máy kế toán và phân quyền truy cập hệ thống tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Đánh giá và hoàn thiện phần mềm kế toán tại bệnh viện/ trường học XYZ (hoặc đơn vị sự nghiệp có thu XYZ)

Nhóm 3: đề tài về ERP

 • Tìm hiểu và đánh giá hệ thống ERP tại công ty ABC
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện quy trình triển khai ERP tại công ty ABC

Nhóm 4: đề tài về kiểm soát nội bộ:

 • Đánh giá hoạt động kiểm soát hệ thống kế toán trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC
 • Đánh giá tính kiểm soát của phần mềm kế toán X và các đề xuất tăng cường tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại công ty ABC
 • Phân tích và đánh giá các tính năng kiểm soát hệ thống của phần mềm ERP Z
 • Tìm hiểu và đánh giá quy trình kiểm toán hệ thống thông tin kế toán tại công ty ABC
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp XYZ (chi cục thuế, trường học, bệnh viện, …) trong điều kiện tin học hóa.

3.1. Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp – Nhóm Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Tên đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong chu trình doanh thu tại công ty ABC trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán

Lời mở đầu

 • Trình bày chi tiết ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của đề tài, lý do chọn đề tài, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • 1. Giới thiệu chung về đơn vị thực tập
 • 1.1 Lịch sử hình thành phát triển
 • 1.2 Quy mô đơn vị
 • 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
 • 2.1. Ngành nghề kinh doanh
 • 2.2. Đối tượng sản xuất kinh doanh
 • 2.3. Định hướng phát triển
 • 3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh
 • Bộ máy quản lý
 • Tổ chức công tác kế toán
 • Đặc điểm ứng dụng tin học

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

 • 2. Tổng quan về kiểm soát nội bộ và kiểm soát trong môi trường máy tính
 • 2.1 Kiểm soát nội bộ theo COSO
 • 2.1.1.  Báo cáo COSO 2012
 • 2.1.2.  ERM
 • 2.2 Kiểm soát trong môi trường máy tính
 • 2.2.1.  Rủi ro trong môi trường máy tính
 • 2.2.2.  COBIT
 • 2.2.3.  Kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng
 • 3. Chu trình doanh thu
 • 3.1.Giới thiệu về chu trình kế toán
 • 3.2.Các hoạt động trong chu trình doanh thu
 • 4. Kiểm soát nội bộ trong chu trình doanh thu trong điều kiện tin học hóa
 • 4.1.Rủi ro và mục tiêu kiểm soát trong chu trình doanh thu
 • 4.2.Các hoạt động kiểm soát

CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY ABC TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HÓA

 • Giới thiệu về hệ thống KSNB tại công ty ABC
 • Chu trình doanh thu tại công ty ABC
 • (Mỗi hoạt động cần trình bày chi tiết: Yêu cầu thông tin, quyết định quản lý, các nguồn lực- sự kiện theo mô hình REA, hệ thống chứng từ, quy trình xử lý nghiệp vụ, các sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ chứng từ, mẫu biểu chứng từ, sổ, báo cáo có liên quan)
 • 3.2.1.   Hoạt động xử lý đặt hàng của khách hàng
 • 3.2.2.  Hoạt động xuất giao hàng
 • 3.2.3. Hoạt động ghi nhận nợ
 • 3.2.4.  Hoạt động thanh toán
 • 3.3. Rủi ro và các thủ tục kiểm soát hiện có trong chu trình doanh thu tại công ty ABC trong điều kiện tin học hóa
 • 3.3.1. Mục tiêu kiểm soát
 • 3.3.2. Rủi ro
 • 3.3.3. Hoạt động kiểm soát
 • 3.3.4. Kiểm soát chung
 • 3.3.5. Kiểm soát ứng dụng

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT- KIẾN NGHỊ

 • 4.1. Nhận xét về tính hữu hiệu- hiệu quả của kiểm soát nội bộ trong chu trình doanh thu tại công ty ABC trong điều kiện tin học hóa
 • 4.2. Kiến nghị:
 • 4.2.1. Kiến nghị về việc xây dựng các chính sách- thủ tục- quy trình nhằm tăng cường tính hữu hiệu- hiệu quả của KSNB trong chu trình doanh thu tại công ty ABC.
 • 4.2.2. Kiến nghị về kiểm soát chung, kiểm soát ứng dụng trong hệ thống kế toán và cho phần mềm kế toán đang được sử dụng tại công ty ABC
 • Kết luận:
 • Trình bày tóm tắt đề tài, các kết quả đạt được và điều kiện thực hiện các giải pháp.
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

4. Gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán công

Gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán công
Gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán công

Sinh viên chuyên ngành Kế toán công có thể thực tập tại những đơn vị theo quy định của đơn vị công tại Việt Nam, ví dụ như: Kho bạc nhà nước, Cục Thuế, Ủy ban nhân dân phường xã, các bệnh viện, các trường học công lập trên địa bàn, Trung tâm thể dục thể thao, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội, trung tâm truyền thanh truyền hình, cơ quan tài chính …Một số đề tài gợi ý như sau:

 • Tổ chức công tác kế toán ngân sách tại đơn vị ABC
 • Kế toán khoản mục tiền tại đơn vị ABC
 • Kế toán vật tư và hàng tồn kho tại đơn vị ABC
 • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại đơn vị ABC
 • Kế toán sản phẩm và hàng hóa tại đơn vị ABC
 • Kế toán tài sản cố định tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại đơn vị ABC
 • Kế toán công nợ tại đơn vị ABC
 • Kế toán khoản mục thuế tại đơn vị ABC
 • Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại đơn vị ABC
 • Kế toán các nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động viện trợ tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động vay nợ nước ngoài tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản phí, lệ phí được khấu trừ tại đơn vị ABC
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành thành phẩm trong kinh doanh tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản thu tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản chi tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động kinh doanh thương mại tại đơn vị ABC
 • Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị ABC
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh tại đơn vị ABC
 • Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị ABC
 • Quy trình quản lý ngân sách nhà nước tại đơn vị ABC
 • Quyết toán ngân sách cuối năm và hạch toán kế toán tại đơn vị ABC
 • Kế toán nguồn kinh phí quyết toán chuyển sang năm sau tại đơn vị ABC
 • Kế toán xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn tài sản cố định tại đơn vị ABC
 • Kế toán thu, chi thông qua kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại tại đơn vị ABC
 • Kế toán các khoản mục tạm ứng trong đơn vị ABC

4.1. Đề Cương Chi Tiết Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán Công Tên Đề Tài: Kế Toán Nguồn Kinh Phí Hoạt Động Tại Đơn Vị Abc

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ ABC

 • 1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của đơn vị ABC
 • 1.2.Chức năng và quyền hạn của đơn vị ABC
 • 1.3.Bộ máy quản lý và cơ chế của đơn vị ABC
 • 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức đơn vị
 • 1.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • 1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận, vị trí
 • 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị ABC
 • 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)
 • Cơ cấu phòng kế toán
 • Quyền hạn và nhiệm vụ của từng kế toán viên
 • 1.4.2.  Hình thức sổ kế toán
 • Hình thức áp dụng (Sơ đồ)
 • Các loại sổ
 • Trình tự ghi sổ
 • 1.4.3. Hệ thống chứng từ.
 • 1.4.4. Hệ thống tài khoản.
 • 1.4.5. Hệ thống báo cáo kế toán
 • 1.4.6. Chính sách kế toán áp dụng
 • 1.5. Định hướng phát triển quá trình hoạt động trong tương lai (nếu có)

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 • 2.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 2.1.1. Khái niệm
 • Nguồn kinh phí là gì?
 • Nguồn kinh phí hoạt động là gì?
 • Lập dự toán về kinh phí hoạt động
 • Tạm ứng kinh phí hoạt động từ kho bạc
 • 2.1.2. Quy trình lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí hoạt động
 • Lập dự toán
 • Thực hiện dự toán
 • Quyết toán dự toán vào cuối niên độ
 • 2.1.3.  Phân loại nguồn kinh phí hoạt động
 • Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên
 • Nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên
 • 2.1.4. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nguồn kinh phí hoạt động trong đơn vị công
 • 2.1.5. Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí hoạt động
 • 2.2.KẾ TOÁN LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.3.KẾ TOÁN THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.4.KẾ TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ KHO BẠC
 • 2.4.1.Chứng từ sử dụng
 • 2.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.4.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.5.KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ
 • 2.5.1. Tài khoản sử dụng
 • 2.5.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.6.TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ ABC

 • 3.1.ĐẶC ĐIỂM VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
 • 3.1.1. Đặc điểm về loại hình hoạt động
 • 3.1.2. Đặc điểm về nguồn ngân sách
 • 3.1.3. Các quy định cụ thể về mức nhận, nộp ngân sách đối với nguồn kinh phí
 • 3.1.4. Các mẫu biểu sử dụng có liên quan
 • 3.2.KẾ TOÁN LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 3.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.3.KẾ TOÁN THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 3.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.4.KẾ TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • 3.4.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.4.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.5.KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ
 • 3.5.1. Chứng từ sử dụng
 • 3.5.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.5.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.6.TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 4.1.NHẬN XÉT
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Nhược điểm
 • 4.2.KIẾN NGHỊ
 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

5. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kiểm toán

Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kiểm toán
Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kiểm toán

Sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp hoặc Kế toán công khi đi thực tập tại các công ty kiểm toán có thể chọn đề tài thuộc các nhóm sau:

Nhóm 1: Kiểm toán các khoản mục cụ thể:

Sinh viên có thể chọn một hay một nhóm khoản mục để tìm hiểu, nghiên cứu về quy trình kiểm toán, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán… đối với khoản mục/nhóm khoản mục đó. Ví dụ các đề tài:

 • Kiểm toán hàng tồn kho tại công ty kiểm toán ABC
 • Kiểm toán tài sản cố định tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán doanh thu và các khoản phải thu tại công ty kiểm toán ABC
 • Kiểm toán nợ phải trả tại công ty kiểm toán ABC

Nhóm 2: Áp dụng các chuẩn mực kiểm toán:

Các đề tài này tìm hiểu các quy định của một chuẩn mực kiểm toán cụ thể và khảo sát việc áp dụng chuẩn mực này tại công ty kiểm toán. Để viết đề tài này, sinh viên cần nắm vững các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (và chuẩn mực quốc tế về kiểm toán, nếu cần thiết) để có thể xác định các vấn đề cần khảo sát tại công ty kiểm toán. Ví dụ:

 • Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại công ty kiểm toán XYZ.
 • Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại công ty kiểm toán XYZ.
 • Quy trình đánh giá rủi ro tại công ty kiểm toán ABC
 • Lập kế hoạch kiểm toán tại công ty kiểm toán ABC.
 • Trọng yếu và vận dụng trọng yếu tại công ty kiểm toán ABC.
 • Quy trình kiểm toán năm đầu tiên tại công ty kiểm toán ABC.
 • Áp dụng thủ tục phân tích tại công ty kiểm toán ABC.
 • Lấy mẫu kiểm toán tại công ty kiểm toán ABC

Nhóm 3: Dịch vụ kiểm toán đặc biệt:

Khi chọn đề tài này, sinh viên cần khảo sát về những dịch vụ/hợp đồng kiểm toán khác mà công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng ngoài dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính truyền thống. Yêu cầu của nhóm đề tài này là sinh viên nhận biết được bản chất của dịch vụ và các quy định pháp lý và chuẩn mực liên quan, quy trình kiểm toán thực tế của đơn vị. Sinh viên được khuyến khích chọn đề tài khi có tham gia thực hiện các hợp đồng này trong quá trình thực tập kiểm toán. Ví dụ:

 • Dịch vụ soát xét tại công ty kiểm toán ABC
 • Dịch vụ đảm bảo tại công ty kiểm toán ABC
 • Dịch vụ kiểm tra thông tin tài chính tương lai tại công ty kiểm toán ABC.
 • Dịch vụ kiểm tra theo thủ tục thỏa thuận tại công ty kiểm toán ABC
 • Dịch vụ kiểm tra các thông tin tài chính quá khứ tại công ty kiểm toán ABC.

Nhóm 4: Chuyên biệt hóa đối tượng kiểm toán:

Một số đối tượng kiểm toán có những đặc thù riêng trong quy trình kiểm toán. Loại đề tài này yêu cầu sinh viên tìm hiểu các quy định  pháp  lý  và  chuẩn  mực  liên  quan  đến kiểm  toán  đối tượng  được  chọn  và khảo sát những  điểm cần chú ý khi kiểm toán đối tượng này. Ví dụ các đối tượng chuyên biệt có thể chọn để viết Khóa luận:

 • Kiểm toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán ngân hàng tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán dự án tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản tại công ty kiểm toán ABC.
 • Kiểm toán các tổ chức không vì mục đích lợi nhuận hoặc cơ quan hành chính sự nghiệp (bệnh viện, trường học…) tại công ty kiểm toán ABC…

Nhóm 5: Kiểm soát nội bộ:

Đây là loại đề tài có thể được chọn khi sinh viên chuyên ngành Kiểm toán không thực tập tại công ty kiểm toán mà thực tập tại các đơn vị như doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính sự nghiệp… Trong loại đề tài này, sinh viên cần tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với một hoạt động tại đơn vị thực tập. Sinh viên chỉ nên chọn đề tài này khi được sự đồng thuận hoặc ủng hộ của đơn vị thực tập. Ví dụ các đề tài kiểm soát nội bộ có thể chọn để viết Khóa luận:

 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng, đầu tư, ngân quỹ… của ngân hàng
 • Kiểm soát nội bộ đối với quy trình doanh thu, chi phí, tiền lương, sản xuất… của doanh nghiệp XYZ
 • Kiểm  soát  nội  bộ  đối  với  hoạt  động  thu  viện  phí, quản lý thuốc… tại bệnh viện

Nhóm 6: Kiểm toán nội bộ, kiểm toán hoạt động (đối với sinh viên không thực tập tại công ty kiểm toán):

Sinh viên có thể chọn thực tập tại một đơn vị như công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng. Ví dụ các đề tài về kiểm toán nội bộ:

 • Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ
 • Quy trình kiểm toán các hoạt động cụ thể….

5.1. Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kiểm Toán: Tên Đề Tài: Kiểm Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty Kiểm Toán Xyz

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

 • 1.1. Một số vấn đề chung về hàng tồn kho
 • Định nghĩa hàng tồn kho
 • Bản chất và đặc điểm hàng tồn kho
 • Kế toán hàng tồn kho (Đo lường, ghi nhận, trình bày và công bố)
 • 1.2. Kiểm soát nội bộ liên quan đến hàng tồn kho
 • Nhận diện các rủi ro
 • Các thủ tục kiểm soát
 • 1.3. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho
 • Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho
 • Đánh giá rủi ro
 • Thử nghiệp kiểm soát
 • Thủ tục phân tích
 • Thử nghiệm chi tiết

CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY

 • 2.1 Giới thiệu chung về công ty (Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, lịch sử hình thành và phát triển….)
 • 2.2 Quy trình kiểm toán chung

Chương 3: Thực tế tình hình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty kiểm toán XYZ

 • 3.1 Các quy định chung liên quan đến kiểm toán hàng tồn kho
 • Đánh giá rủi ro
 • Xác định mức trọng yếu
 • Thử nghiệm kiểm soát
 • Thủ tục phân tích
 • Thử nghiệm chi tiết
 • Giấy làm việc phải
 • Hồ sơ kiểm toán
 • 3.2 Minh họa kiểm toán hàng tồn kho tại khách hàng XYZ
 • Trình bày cụ thể các nội dung trong mục
 • 3.1 liên quan đến khách hàng XYZ
 • 3.3 Khảo sát thực trạng thực hiện kiểm toán hàng tồn kho tại công ty kiểm toán XYZ
 • (Khảo sát 10 bộ hồ sơ kiểm toán cho 10 khách hàng khác nhau, để đánh giá xem liệu những chính sách chung có được áp dụng đầy đủ cho các khách hàng không)
 • Mục tiêu khảo sát.
 • Phương pháp khảo sát.
 • Kết quả đạt được & bình luận.

Ghi chú:

Để hiểu thực tiễn, sinh viên cần tiến hành khảo sát thực trạng tại đơn vị thực tập. Các phương pháp thường dùng bao gồm:

 • Tìm hiểu chính sách của công ty liên quan đến đề tài. Các công ty kiểm toán thường có sổ tay hoặc quy trình kiểm toán chuẩn, trong đó hướng dẫn các thủ tục hay quy trình cụ thể.
 • Khảo sát file hồ sơ kiểm toán. Việc đọc file giúp sinh viên tiếp cận thực tế kiểm toán rất tốt. Tuy nhiên, trước khi đọc cần có định hướng cụ thể: Mình cần khảo sát hoặc thu thập thông tin về vấn đề gì. sinh viên cần lưu ý là phải tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng, các thông tin nào muốn đưa vào đề tài phải được phép của công ty kiểm toán và cần thay đổi các dữ liệu một cách thích hợp. sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ các chỉ dẫn hoặc quy định của công ty kiểm toán
 • Phỏng vấn kiểm toán viên. Trong một số trường hợp, sinh viên cần phỏng vấn kiểm toán viên, thí dụ:
 • Tìm hiểu những vấn đề không  có trong quy trình, sổ tay kiểm toán.
 • Tìm hiểu  những vấn  đề mang  tính  chất  xét đoán nghề nghiệp.
 • Khảo sát quan điểm, ý  kiến  của  kiểm  toán viên về một vấn đề nào đó.
 • Để không mất thời gian và để tìm hiểu có hệ thống, sinh viên cần soạn bảng câu hỏi dưới dạng Có – Không hoặc cho điểm từ 1-5. Có thể nhờ giáo viên hướng dẫn góp ý.

CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

Chương này có thể bao gồm hai phần :

 • Nhận xét và đánh giá về sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế.
 • Đưa ra  những  kiến  nghị,  giải  pháp  hoặc  phương hướng hoàn thiện (nếu có).

Đây là một phần quan trọng trong khóa luận, nó phản ánh khả năng nắm chắc lý luận và vận dụng vào thực tiễn của sinh viên, tính độc lập và nghiêm túc trong công việc. Các hình thức nhận xét của sinh viên bao gồm:

Ghi nhận  các khác biệt giữa lý thuyết  và thực  tế, giải thích lý do hoặc bình luận.

Tìm hiểu cách thức công ty kiểm toán/kiểm toán viên triển khai các yêu cầu của chuẩn mực vào thực tế. Thí dụ, các quy định của chuẩn mực lập kế hoạch được triển khai trong thực tế dưới hình thức các biểu mẫu và quy trình.

Có  thể  đưa  ra  các  kiến  nghị,  tuy  nhiên  điều  này không  bắt  buộc  vì  trong  thực  tế sinh viên có thể chưa đủ kiến thức và kinh  nghiệm để đưa ra các kiến nghị khả thi.

Trong trường hợp dự định đưa ra các kiến nghị, cần suy nghĩ kỹ và trao đổi với giáo viên hướng dẫn hoặc kiểm toán viên phụ trách.

 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hiện tại, Dịch Vụ Viết Luận Văn đang cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án, khóa luận, báo cáo hỗ trợ cho bạn với chuyên ngành Kế Toán Tài Chính, Kế Toán ngân hàng, kê toán công chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

HOTLINE: 0972114537

GMAIL: Lamluanvan24h@gmail.com

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537