Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán chi tiết nhất cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toan cùng nhau tham khảo để làm bài nhé. Để hoàn thiện được một bài kế toán là không hề dễ dàng, vì hiện nay có rất nhiều bài mẫu trên google tuy nhiên không phải thế mà các bạn sinh viên có thể lấy bài đó để làm bài khóa luận tốt nghiệp cho mình được. Vì mỗi một công ty đề có một cách thức hoạt động riêng biệt, và hiệu quả kinh doanh khách nhau và mỗi hóa đơn, chứng từ cũng khác dẫn đến các bạn gặp khó khăn trong phần thực trạng. Và đặc biệt giáo viên hiện nay yêu cầu rất cao, đòi hỏi rất nhiều hóa đơn chứng từ mà có khi các bạn sinh viên đi thực tập cũng không thể nào xin được những chứng từ đó, dẫn đến các bạn sinh viên gặp khó khăn trong việc làm bài.

Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán vật liệu tại công ty ABC

Chương I. Khung lý thuyết kế toán vật liệu trong doanh nghiệp

 • Đặc điểm chung, công tác quản lý, cách đánh giá, phân loại vật liệu trong doanh nghiệp
 • 1. Đặc điểm của vật liệu và yêu cầu quản lý vật liệu trong doanh nghiệp
 • 1.1. Đặc điểm của vật liệu
 • 1.2. Phân loại và đánh giá vật liệu
 • 1.2.1. Phân loại vật liệu
 • 1.2.2. Đánh giá vật liệu
 • 1.3. Yêu cầu quản lý và kế toán vật liệu trong doanh nghiệp
 • 2. Kế toán vật liệu trong doanh nghiệp
 • 2.1. Kế toán tăng vật liệu
 • 2.2. Kế toán giảm vật liệu
 • 2.3. Kế toán kiểm kê vật liệu
 • 3. Sổ kế toán vật liệu

Trình bày các loại sổ kế toán vật liệu trên góc độ lý thuyết của 01 hình thức kế toán tương ứng với thực tế sử dụng tại công ty

Chương II. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Thực trạng kế toán vật liệu tại công ty ABC

Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty ABC có ảnh hưởng đến kế toán vật liệu

 • Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty
 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty
 • 3. Đặc điểm công tác kế toán a. Hình thức kế toán
 • 4 Tổ chức bộ máy kế toán
 • 5 Chế độ kế toán và phần mềm kế toán áp dụng tại công ty
 1. Thực trạng kế toán vật liệu tại Công ty ABC
 • 1. Đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu tại Công ty
 • 1.1. Đặc điểm vật liệu tại Công ty
 • 1.2. Phân loại vật liệu tại Công ty
 • 1.3. Đánh giá vật liệu tại Công ty
 • 2. Kế toán nhập kho vật liệu
 • Trình bày: Thủ tục nhập kho, chứng từ, tài khoản, quy trình ghi sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo từng loại nghiệp vụ nhập kho (nguồn nhập).
 • 2. Kế toán xuất kho vật liệu
 • Trình bày: Thủ tục xuất kho, chứng từ, tài khoản, quy trình ghi sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo từng loại nghiệp vụ xuất kho (xuất cho sản xuất, xuất bán, cho vay, v.v).
 • 3. Kiểm kê và kế toán xử lý kết quả kiểm kê vật liệu tại công ty
 • 4. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vật liệu trong công ty

Sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hàng tồn kho để phân tích, đánh giá tình hình dự trữ, sử dụng vật liệu trong công ty. Rút ra kết luận về ưu điểm, hạn chế trong quản lý và sử dụng vật liệu của công ty. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán

 • Nhận xét về thực trạng kế toán vật liệu tại công ty
 • Ưu điểm
 • Tồn tại

(Nhận xét đánh giá về cách phân loại, đánh giá, kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp vật liệu) Nguyên nhân: Chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, mỗi tồn tại phải có ít nhất một nguyên nhân (có thể có nhiều nguyên nhân). Mỗi nguyên nhân phải có 1 giải pháp (Chương 3)

Chương III. Các giải pháp hoàn thiện kế toán vật liệu tại công ty ABC

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán vật liệu II. Các giải pháp hoàn thiện kế toán vật liệu – Về phân loại vật liệu
 • –   Về đánh giá vật liệu
 • –   Về kế toán chi tiết vật liệu
 • –   Về kế toán tổng hợp vật liệu
 • Các điều kiện thực hiện Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục
 • Yêu cầu về nội dung và trình bày:
 • Nội dung lý thuyết phải trình bày được các quy định của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng cho đối tượng kế toán
 • Phần thực trạng phải trình bày được thực tế vận dụng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán liên quan
 • 1. Thủ tục (nếu có), quy trình, chứng từ kế toán liên quan: trình bày thủ tục, quy trình (theo sơ đồ) và nêu tên các loại chứng từ sử dụng.
 • 2. Tài khoản: Nêu tên, nội dung phản ánh trên tài khoản và tài khoản chi tiết sử dụng thực tế tại đơn vị thực tập.
 • 3. Quy trình hạch toán Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Nêu sơ đồ hạch toán từ chứng từ vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
 • Trình bày quy trình hạch toán các nghiệp vụ điển hình. Mỗi loại nghiệp vụ trình bày theo thứ tự:
 • + Chứng từ: Nêu mẫu chứng từ (*) kèm số liệu của kỳ nghiên cứu (khuyến khích sử dụng bản sao chứng từ của đơn vị thực tập).
 • Sổ chi tiết: Trình bày kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ chi tiết sử dụng để hạch toán.
 • Sổ tổng hợp: Trình bày trình tự và kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị.

Trường hợp đơn vị sử dụng kế toán máy thì trình bày giao diện nhập chứng từ (*), kết quả sau khi nhập chứng từ là các sổ (báo cáo) chi tiết và tổng hợp.

Ghi chú: Nếu nghiên cứu về kế toán công cụ dụng cụ trong cùng đề tài thì ngoài phần trình này các nội dung chung cho cả vật liệu, CCDC còn phải trình bày những nội dung đặc thù của kế toán CCDC. CCDC cũng có thể được nghiên cứu riêng thành 1 đề tài tương tự như vật liệu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Ngành Kế Toán

Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán tài sản cố định tại công ty ABC

Chương I. Khung lý thuyết kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

 • Đặc điểm chung, công tác quản lý, cách đánh giá, phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • 1. Đặc điểm của tài sản cố định và yêu cầu quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • 1.1. Đặc điểm của tài sản cố định
 • 1.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định
 • 1.2.1. Phân loại tài sản cố định
 • 1.2.2. Đánh giá tài sản cố định
 • 1.3. Yêu cầu quản lý và kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • 2. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • 2.1. Kế toán tăng tài sản cố định
 • 2.2. Kế toán giảm tài sản cố định
 • 2.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định
 • 2.4. Kế toán sửa chữa tài sản cố định
 • 3. Sổ kế toán tài sản cố định
 • Trình bày các loại sổ kế toán tài sản cố định trên góc độ lý thuyết của 1 hình thức kế toán tương ứng với thực tế sử dụng tại công ty

Chương II. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty ABC

 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty ABC có ảnh hưởng đến kế toán tài sản cố định
 • 1 Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty
 • 2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 3. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty
 • 4. Đặc điểm công tác kế toán a. Hình thức kế toán
 • 5 Tổ chức bộ máy kế toán
 • 6 Chế độ kế toán và phần mềm kế toán áp dụng tại công ty
 1. Thực trạng tài sản cố định và kế toán tài sản cố định tại công ty ABC
 • 1. Đặc điểm chung, công tác quản lý, cách đánh giá, phân loại tài sản cố định tại Công ty
 • 1.1. Đặc điểm của tài sản cố định và công tác quản lý tài sản cố định tại Công ty
 • 1.1.1. Đặc điểm của tài sản cố định của Công ty
 • 1.1.2. Công tác quản lý tài sản cố định ở Công ty
 • 1.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định ở Công ty
 • 1.2.1. Phân loại tài sản cố định tại Công ty
 • 1.2.2. Đánh giá tài sản cố định tại Công ty
 • 2. Thực trạng kế toán tài sản cố định tại Công ty
 • 2.1. Kế toán tăng tài sản cố định
 • 2.2. Kế toán giảm tài sản cố định
 • 2.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định
 • 2.4. Kế toán sửa chữa tài sản cố định
 • Sử dụng mẫu chứng từ, sổ kế toán chi tiết và tổng hợp với số liệu thực tế để minh họa cho quy trình kế toán chi tiết và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tăng, giảm, khấu hao, sửa chữa tài sản cố định. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Mỗi loại nghiệp vụ tăng, giảm, khấu hao, sửa chữa tài sản cố định được trình bày theo trình tự của chu trình kế toán: chứng từ, tài khoản sử dụng, trình tự ghi sổ chi tiết, tổng hợp và báo cáo kế toán (nếu có).

2.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định trong công ty

 • Sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả để phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố định trong công ty. Rút ra kết luận về ưu điểm, hạn chế trong quản lý và sử dụng tài sản cố định của công ty.
 • Nhận xét về thực trạng kế toán tài sản cố định
 • Ưu điểm
 • Tồn tại

Nêu ra những ưu điểm và tồn tại về công tác quản lý cách đánh giá, phân loại tài sản cố định, chứng từ, tài khoản sử dụng, kế toán tăng giảm tài sản cố định, kế toán khấu hao, sửa chữa tài sản cố định Nguyên nhân: Chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, mỗi tồn tại phải có ít nhất một nguyên nhân (có thể có nhiều nguyên nhân). Mỗi nguyên nhân phải có 1 giải pháp (Chương 3)

Chương III. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty ABC

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tại công ty
 • Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty ABC – Về phân loại tài sản cố định, về cách quản lý, đánh giá tài sản cố định
 • –   Về kế toán tăng, giảm tài sản cố định
 • –   Về khấu hao tài sản cố định
 • – Về sửa chữa lớn tài sản cố định – ABC
 • Các điều kiện thực hiện – Về pháp luật nhà nước
 • – Về phía công ty (con người, cơ sở vật chất, ABC) Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục

Yêu cầu về nội dung và trình bày:

Nội dung lý thuyết phải trình bày được các quy định của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng cho đối tượng kế toán

Phần thực trạng phải trình bày được thực tế vận dụng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán liên quan

 • 1. Thủ tục (nếu có), quy trình, chứng từ kế toán liên quan: trình bày thủ tục, quy trình (theo sơ đồ) và nêu tên các loại chứng từ sử dụng.
 • 2. Tài khoản: Nêu tên, nội dung phản ánh trên tài khoản và tài khoản chi tiết sử dụng thực tế tại đơn vị thực tập.
 • 3. Quy trình hạch toán Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Nêu sơ đồ hạch toán từ chứng từ vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
 • Trình bày quy trình hạch toán các nghiệp vụ điển hình. Mỗi loại nghiệp vụ trình bày theo thứ tự:
 • + Chứng từ: Nêu mẫu chứng từ (*) kèm số liệu của kỳ nghiên cứu (khuyến khích sử dụng bản sao chứng từ của đơn vị thực tập).
 • Sổ chi tiết: Trình bày kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ chi tiết sử dụng để hạch toán.
 • Sổ tổng hợp: Trình bày trình tự và kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị.

Trường hợp đơn vị sử dụng kế toán máy thì trình bày giao diện nhập chứng từ (*), kết quả sau khi nhập chứng từ là các sổ (báo cáo) chi tiết và tổng hợp.

Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC

Chương I. Khung lý thuyết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

 • 1. Các phương pháp phân loại lao động và các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp
 • 1.1. Các phương pháp phân loại lao động trong doanh nghiệp
 • 1.2. Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương cho người lao động trong doanh nghiệp
 • 2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
 • 2.1. Kế toán tiền lương tại công ty
 • Chứng từ
 • Tài khoản
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • 2.2. Kế toán các khoản trích theo lương
 • Chứng từ
 • Tài khoản
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • 3. Sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty

Trình bày 01 hình thức kế toán tương ứng với hình thức kế toán được công ty sử dụng

Chương II. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC

 • 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty ABC có ảnh hưởng đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty
 • 3. Đặc điểm công tác kế toán
 • Hình thức kế toán
 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • Chế độ kế toán và phần mềm kế toán áp dụng tại công ty
 • 2. Đặc điểm chung về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC
 • 2.1. Phân loại người lao động và các hình thức trả lương cho người lao động
 • 2.2. Phương pháp theo dõi thời gian, kết quả lao động của người lao động (cơ sở tính lương)
 • 2.3. Các hình thức tính lương trong công ty
 • 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
 • 3.1. Kế toán tiền lương tại công ty
 1. Chứng từ
 2. Tài khoản
 3. Kế toán chi tiết
 4. Kế toán tổng hợp
 5. 3.2. Kế toán các khoản trích theo lương
 6. Chứng từ
 7. Tài khoản
 8. Kế toán chi tiết
 9. Kế toán tổng hợp
 10. 4. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, sự tăng trưởng thu nhập của người lao động trong công ty
 11. Sử dụng dữ liệu để phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, so sánh sự tăng trưởng thu nhập của người lao động trong công ty. Rút ra kết luận về ưu điểm, hạn chế trong quản lý và sử dụng quỹ lương trong khuyến khích, tạo động lực cho người lao động của công ty. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 12. 5. Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 13. Ưu điểm
 14. Tồn tại

Nhận xét đánh giá về cách phân loại lao động, hình thức trả lương, phương pháp theo dõi thời gian, kết quả lao động, quản lý quỹ lương, chứng từ sổ sách, kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đã đáp ứng được yêu cầu của kế toán tài chính và kế toán quản trị chưa? Đáp ứng như thế nào? Khía cạnh nào tốt? Khía cạnh nào chưa tốt?

Nguyên nhân: Chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, mỗi tồn tại phải có ít nhất một nguyên nhân (có thể có nhiều nguyên nhân). Mỗi nguyên nhân phải có 1 giải pháp (Chương 3)

Chương III. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • – Về phân loại lao động – Về hình thức trả lương
 • – Về phương pháp theo dõi thời gian kết quả lao động – Hình thức tính lương
 • – Chứng từ sổ sách – Kế toán chi tiết – Kế toán tổng hợp
 • Các điều kiện thực hiện Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục
 • Yêu cầu về nội dung và trình bày:
 • Nội dung lý thuyết phải trình bày được các quy định của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng cho đối tượng kế toán
 • Phần thực trạng phải trình bày được thực tế vận dụng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán liên quan
 • 1. Thủ tục (nếu có), quy trình, chứng từ kế toán liên quan: trình bày thủ tục, quy trình (theo sơ đồ) và nêu tên các loại chứng từ sử dụng.
 • 2. Tài khoản: Nêu tên, nội dung phản ánh trên tài khoản và tài khoản chi tiết sử dụng thực tế tại đơn vị thực tập.
 • 3. Quy trình hạch toán Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Nêu sơ đồ hạch toán từ chứng từ vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
 • Trình bày quy trình hạch toán các nghiệp vụ điển hình. Mỗi loại nghiệp vụ trình bày theo thứ tự:
 • + Chứng từ: Nêu mẫu chứng từ (*) kèm số liệu của kỳ nghiên cứu (khuyến khích sử dụng bản sao chứng từ của đơn vị thực tập).
 • Sổ chi tiết: Trình bày kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ chi tiết sử dụng để hạch toán.
 • Sổ tổng hợp: Trình bày trình tự và kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị.

Trường hợp đơn vị sử dụng kế toán máy thì trình bày giao diện nhập chứng từ (*), kết quả sau khi nhập chứng từ là các sổ (báo cáo) chi tiết và tổng hợp.

 1. Đề tài hạch toán tiền lương:
 • Phương pháp tính lương có phù hợp không
 • Chứng từ sử dụng để hạch toán theo từng hình thức trả lương có phù hợp, luân chuyển chứng từ?
 • TK hạch toán?
 • Căn cứ tính các khoản trích theo lương, v.v…
 • Thông tin từ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đã đáp ứng được yêu cầu thông tin để lập báo cáo tài chính và quản trị doanh nghiệp hay chưa?
 • v…

Đề tài: Kế toán Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty ABC

Chương I. Lý thuyết kế toán Chi phí sản xuất và tính GTSP trong doanh nghiệp (sản xuất, xây dựng)

 • Kế toán chi phí sản xuất
 • 1. Khái niệm và các phương pháp phân loại chi phí sản xuất và đối tượng kế toán chi phí sản xuất
 • 2. Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp
 • 2.1. Nội dung chi phí vật liệu trực tiếp
 • 2.2. Chứng từ kế toán
 • 2.3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 2.4. Trình tự kế toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • 3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 3.1. Nội dung của chi phí nhân công trực tiếp
 • 3.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 3.4. Trình tự kế toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • 4. Kế toán chi phí sản xuất chung
 • 4.1. Nội dung của chi phí sản xuất chung
 • 4.2. Chứng từ kế toán
 • 4.3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 4.4. Trình tự kế toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 5. Kế toán chi phí máy thi công (chỉ có ở công ty xây lắp)
 • 5.1. Phương thức tổ chức đội máy thi công và nội dung của chi phí sản xuất chung
 • 5.2. Chứng từ kế toán
 • 5.3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 5.4. Trình tự kế toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • 6. Tổng hợp chi phí sản xuất
 • 6.1. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 6.2. Trình tự kế toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
 • Đối tượng tính giá thành
 • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
 • Phương pháp tính giá thành và quy trình tính giá thành sản phẩm

III. Sổ kế toán chi phí sản xuất

Trình bày các sổ kế toán được sử dụng để ky chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tương ứng với 01 hình thực kế toán sử dụng ở công ty.

Chương II. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty ABC

Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty ABC có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quản lí sản xuất kinh doanh ở công ty
 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2. Lĩnh vực hoạt động, quy trình sản xuất sản phẩm
 • 3. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty
 • Đặc điểm công tác kế toán
 • 1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
 • 3. Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng ở công ty
 • Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty ABC  Thực trạng kế toán CPSX
 • Phân loại chi phí sản xuất và đối tượng kế toán chi phí sản xuất
 • Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp
 • 1. Nội dung chi phí vật liệu trực tiếp
 • 2. Chứng từ kế toán
 • 3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 4. Trình tự kế toán a. Kế toán chi tiết b. Kế toán tổng hợp
 • Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 1. Nội dung của chi phí nhân công trực tiếp
 • 2. Chứng từ sử dụng Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 4. Trình tự kế toán a. Kế toán chi tiết b. Kế toán tổng hợp
 • Kế toán chi phí sản xuất chung
 • 1. Nội dung của chi phí sản xuất chung
 • 2. Chứng từ kế toán
 • 3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 4. Trình tự kế toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán chi phí máy thi công (chỉ có ở công ty xây lắp)
 • 1. Phương thức tổ chức đội máy thi công và nội dung của chi phí sản xuất chung
 • 2. Chứng từ kế toán
 • 3. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 4. Trình tự kế toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • Tổng hợp chi phí sản xuất
 • 1. TK kế toán (tài khoản, nội dung phản ánh trên tài khoản, tài khoản chi tiết)
 • 2. Trình tự kế toán Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • Đối tượng tính giá thành
 • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
 • Phương pháp tính giá thành và quy trình tính giá thành sản phẩm
 • Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giảm giá thành của công ty

So sánh giá thành, khoản mục giá thành của các loại sản phẩm do công ty sản xuất trong một số năm hoặc với dự toán để rút ra kết luận về quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty.

 • Nhận xét thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ABC

Nhận xét đánh giá về cách phân loại chi phí sản xuất, đối tượng kế toán chi phí sản xuất, kế toán chi phí vật liệu trực tiếp, kế toán chi phí nhân công trực tiếp, kế toán chi phí sản xuất chung, kế toán chi phí sử dụng máy thi công (nếu có), kế toán tổng hợp chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm trên góc độ kế toán tài chính (cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán) và kế toán quản trị (cung cấp thông tin để ra quyết định quản trị: lợi nhuận sản phẩm, lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá, v.v…).

 • Ưu điểm
 • Tồn tại

Nguyên nhân: Chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, mỗi tồn tại phải có ít nhất một nguyên nhân (có thể có nhiều nguyên nhân). Mỗi nguyên nhân phải có 1 giải pháp (Chương 3)

Chương III. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty ABC

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ABC
 • Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ABC – Về phân loại chi phí sản xuất
 • – Về đối tượng kế toán chi phí sản xuất – Kế toán chi phí NVL trực tiếp
 • – Kế toán chi phí nhân công trực tiếp – Kế toán chi phí sản xuất chung
 • – Kế toán chi phí sử dụng máy thi công – Kế toán tổng hợp chi phí
 • – Đánh giá sản phẩm dở dang – Tính giá thành sản phẩm
 • Các điều kiện thực hiện Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục

Yêu cầu về nội dung và trình bày:

 • Nội dung lý thuyết phải trình bày được các quy định của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng cho đối tượng kế toán
 • Phần thực trạng phải trình bày được thực tế vận dụng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán liên quan
 • 1. Thủ tục, quy trình, chứng từ kế toán liên quan (nếu có): trình bày thủ tục, quy trình (theo sơ đồ) và nêu tên các loại chứng từ sử dụng.
 • 2. Tài khoản: Nêu tên, nội dung phản ánh trên tài khoản và tài khoản chi tiết sử dụng thực tế tại đơn vị thực tập.
 • 3. Quy trình hạch toán Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Nêu sơ đồ hạch toán từ chứng từ vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
 • Trình bày quy trình hạch toán các nghiệp vụ điển hình. Mỗi loại nghiệp vụ trình bày theo thứ tự:
 • + Chứng từ: Nêu mẫu chứng từ (*) kèm số liệu của kỳ nghiên cứu (khuyến khích sử dụng bản sao chứng từ của đơn vị thực tập).
 • Sổ chi tiết: Trình bày kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ chi tiết sử dụng để hạch toán.
 • Sổ tổng hợp: Trình bày trình tự và kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị.

Trường hợp đơn vị sử dụng kế toán máy thì trình bày giao diện nhập chứng từ (*), kết quả sau khi nhập chứng từ là các sổ (báo cáo) chi tiết và tổng hợp.

ĐỀ TÀI: Kế toán (thành phẩm), tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty ABC

Phần mở đầu.

Chương I. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Lý thuyết kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp

 • 1. Vai trò của tiêu thụ hàng hóa và nhiệm vụ kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.1.  Vai trò của tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.2.  Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 2. Kế toán thành phẩm
 • 2.1. Kế toán nhập kho thành phẩm
 • 2.2. Kế toán xuất kho thành phẩm
 • 2.3. Kế toán kiểm kê thành phẩm
 • Mỗi mục trình bày: chứng từ, tài khoản, kế toán chi tiết, các bút toán hạch toán chủ yếu (kế toán tổng hợp).
 • 3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
 • 3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.1.1. Thủ tục, chứng từ sử dụng
 • 3.1.2. Tài khoản
 • 3.1.3. Kế toán tổng hợp
 • 3.1.4. Kế toán chi tiết
 • 3.2. Kế toán doanh thu
 • 3.2.1. Chuẩn mực kế toán, các nguyên tắc kế toán được vận dụng để ghi nhận doanh thu
 • 3.2.2. Thủ tục, chứng từ kế toán
 • 3.2.3. Tài khoản kế toán
 • 3.2.4. Kế toán tổng hợp
 • 3.2.5. Kế toán chi tiết
 • 3.3. Kế toán các khoản giảm doanh thu
 • 3.3.1. Thủ tục, chứng từ sử dụng
 • 3.3.2. Tài khoản
 • 3.3.3. Kế toán tổng hợp
 • 3.3.4. Kế toán chi tiết Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 4. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 4.1. Kế toán chi phí bán hàng
 • Chứng từ, thủ tục
 • Tài khoản và sổ sách sử dụng
 • Phương pháp kế toán
 • 4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Chứng từ, thủ tục
 • Tài khoản và sổ sách sử dụng
 • Phương pháp kế toán
 • 5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
 • 5.1. Các nguyên tắc kế toán áp dụng trong xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
 • 5.2. Chứng từ, thủ tục.
 • 5.3. Tài khoản và sổ sách sử dụng
 • 5.4. Phương pháp kế toán
 • 5.5. Báo cáo xác định kết quả tiêu thụ

Chương II. Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty ABC

 • 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty ABC
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 1.2. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty
 • 1.3. Phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán tại công ty
 • 1.4. Đặc điểm công tác kế toán
 • Hình thức kế toán
 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • Chế độ kế toán và phần mềm kế toán áp dụng tại công ty
 • Phần mềm kế toán áp dụng tại công ty
 • 2. Kế toán thành phẩm
 • 2.1. Kế toán nhập kho thành phẩm
 • 2.2. Kế toán xuất kho thành phẩm
 • 3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
 • 3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.1.1. Thủ tục, chứng từ sử dụng
 • 3.1.2. Tài khoản
 • 3.1.3. Kế toán tổng hợp
 • 3.1.4. Kế toán chi tiết
 • 3.2. Kế toán doanh thu
 • 3.2.1. Chính sách ghi nhận doanh thu của công ty
 • 3.2.2. Thủ tục, chứng từ sử dụng
 • 3.2.3. Tài khoản kế toán
 • 3.2.3. Kế toán tổng hợp
 • 3.2.4. Kế toán chi tiết
 • 3.3. Kế toán các khoản giảm doanh thu
 • 3.3.1. Chính sách bán hàng, giảm giá hàng hóa của công ty
 • 3.3.2. Thủ tục, chứng từ sử dụng Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 3.3.3. Tài khoản kế toán
 • 3.3.4. Kế toán tổng hợp
 • 3.3.5. Kế toán chi tiết
 • 4. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 4.1. Kế toán chi phí bán hàng
 • Chứng từ, thủ tục
 • Tài khoản và sổ sách sử dụng
 • Phương pháp kế toán
 • 4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Chứng từ, thủ tục
 • Tài khoản và sổ sách sử dụng
 • Phương pháp kế toán
 • 5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
 • 5.1. Chứng từ, thủ tục.
 • 5.2. Tài khoản và sổ sách sử dụng
 • 5.3. Phương pháp kế toán
 • 5.4. Báo cáo xác định kết quả tiêu thụ
 • 6. Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty
 • 6.1. Phân tích tình hình tăng trưởng doanh thu nói chung và doanh thu của các mặt hàng tiêu thụ của công ty
 • So sánh sự tăng trưởng doanh thu tiêu thụ của cả công ty và của từng mặt hàng
 • 6.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính liên quan đến tiêu thụ và kết quả kinh doanh của công ty
 • Phân tích và so sánh các chỉ tiêu lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, tỷ suất sinh lợi qua một số năm, v.v…
 • 7. Nhận xét thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty ABC
 • 7.1. Ưu điểm Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 7.2. Tồn tại
 • Hạch toán doanh thu:
 • Các điều kiện, yêu cầu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu vi phạm (nguyên tắc hiện thực, yêu cầu coi trọng bản chất hơn hình thức, v.v… )
 • Thời điểm ghi nhận doanh thu, v.v…
 • Chứng từ ghi nhận doanh thu theo các phương thức bán hàng
 • TK phản ánh doanh thu, TK chi tiết đã đáp ứng được yêu cầu quản lý hay chưa, doanh thu ngoại tệ được ghi nhận thế nào, v.v…
 • Hạch toán giá vốn hàng bán:
 • Chứng từ, TK hạch toán giống và khác với quy định như thế nào? Đã đáp ứng được yêu cầu thông tin cho quản lý hay chưa
 • Phương pháp tính giá vốn (phù hợp với đặc điểm kinh doanh hàng hóa hay không, có vi phạm nguyên tắc nhất quán, v.v…
 • Hạch toán các loại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (như hạch toán CPSX)
 • Xác định kết quả kinh doanh: Thời điểm xác định, các nguyên tắc xác định: kỳ kế toán, phù hợp, nhất quán, v.v… có bị vi phạm không, v.v…
 • Thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả đã đáp ứng được yêu cầu quản trị doanh nghiệp như thế nào? V.v…
 • Chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, mỗi tồn tại phải có ít nhất một nguyên nhân (có thể có nhiều nguyên nhân). Mỗi nguyên nhân phải có 1 giải pháp (Chương 3)

Chương III. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty ABC

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty ABC
 • Các giải pháp (kiến nghị) hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại công ty ABC Các giải pháp gắn với nhận xét về tồn tại. Mỗi tồn tại phải có 1 giải pháp.
 • –   Về kế toán tiêu thụ
 • –   Kế toán chi phí bán hàng
 • – Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp – Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
 • Các điều kiện thực hiện Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục

Đề tài kế toán tiêu thụ và kết quả sản xuất kinh doanh bỏ qua các mục liên quan đến kế toán thành phẩm.

Đối với đề tài kế toán thành phẩm, tiêu thụ và kết quả sản xuất kinh doanh bổ sung thêm phần thành phẩm bao gồm: chứng từ, sổ sách sử dụng, đánh giá thành phẩm, kế toán chi tiết thành phẩm, kế toán tổng hợp thành phẩm (tương tự như kế toán vật liệu)

Yêu cầu về nội dung và trình bày:

 • Nội dung lý thuyết phải trình bày được các quy định của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng cho đối tượng kế toán
 • Phần thực trạng phải trình bày được thực tế vận dụng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán liên quan
 • 1. Thủ tục (nếu có), quy trình, chứng từ kế toán liên quan: trình bày thủ tục, quy trình (theo sơ đồ) và nêu tên các loại chứng từ sử dụng.
 • 2. Tài khoản: Nêu tên, nội dung phản ánh trên tài khoản và tài khoản chi tiết sử dụng thực tế tại đơn vị thực tập.
 • 3. Quy trình hạch toán Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Nêu sơ đồ hạch toán từ chứng từ vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
 • Trình bày quy trình hạch toán các nghiệp vụ điển hình. Mỗi loại nghiệp vụ trình bày theo thứ tự:
 • + Chứng từ: Nêu mẫu chứng từ (*) kèm số liệu của kỳ nghiên cứu (khuyến khích sử dụng bản sao chứng từ của đơn vị thực tập).
 • Sổ chi tiết: Trình bày kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ chi tiết sử dụng để hạch toán.
 • Sổ tổng hợp: Trình bày trình tự và kết quả ghi số liệu từ chứng từ (*) vào các sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị.
 • Trường hợp đơn vị sử dụng kế toán máy thì trình bày giao diện nhập chứng từ (*), kết quả sau khi nhập chứng từ là các sổ (báo cáo) chi tiết và tổng hợp.

Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán Đề tài: Kế toán thanh toán với người bán, người mua tại công ty ABC

Chương I. Khung lý thuyết kế toán thanh toán với người bán và người mua trong doanh nghiệp

 • Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thanh toán với người bán và người mua trong doanh nghiệp
 • Vai trò của kế toán thanh toán với người bán và người mua trong doanh nghiệp
 • Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán thanh toán với người bán và người mua trong doanh nghiệp
 • Kế toán thanh toán với người bán, người mua
 • Kế toán thanh toán với người bán
 • Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • Thủ tục bán (trình tự bán)
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán thanh toán với người mua
 • Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • Thụ tục mua (trình tự mua)
 • Kế toán chi tiết
 • Kế toán tổng hợp

Chương II. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Thực trạng kế toán thanh toán với người bán, người mua tại công ty ABC

 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới kế toán thanh toán với người bán, người mua tại công ty ABC
 • Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty
 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty
 • 3. Đặc điểm công tác kế toán a. Hình thức kế toán
 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • Chế độ kế toán và phần mềm kế toán áp dụng tại công ty
 • Đặc điểm về người bán, người mua (khách lẻ, khách thường xuyên, mua lẻ, mua buôn) 3. Đặc điểm về mua bán hàng hóa tại công ty
 • – Phương thức mua bán
 • – Phương thức thanh toán
 • – Chính sách mua, bán tại công ty.
 • Kế toán thanh toán với người bán, người mua
 • 1. Kế toán thanh toán với người bán
 • 1.1. Thủ tục bán (trình tự bán)
 • 1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 1.3. Kế toán chi tiết
 • 1.4. Kế toán tổng hợp
 • 2. Kế toán thanh toán với người mua
 • 2.1. Thụ tục mua (trình tự mua)
 • 2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.3. Kế toán chi tiết
 • 2.4. Kế toán tổng hợp Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 3. Phân tích hiệu quả quản lý các khoản phải thu, phải trả trong công ty
 • 3.1. Phân tích hiệu quả quản lý các khoản phải thu
 • 3.2. Phân tích hiệu quả quản lý các khoản phải trả
 • Nhận xét về thực trạng kế toán thanh toán với người bán, người mua tại công ty
 • Ưu điểm
 • Tồn tại
 • (Nhận xét đánh giá về, đặc điểm mua bán tại công ty về chứng từ sổ sách, kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp mua bán tại công ty)

Chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, mỗi tồn tại phải có ít nhất một nguyên nhân (có thể có nhiều nguyên nhân). Mỗi nguyên nhân phải có 1 giải pháp (Chương 3)

Chương III. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Các giải pháp hoàn thiện kế toán thanh toán với người bán, người mua tại công ty ABC

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán thanh toán với người bán, người mua tại công ty II. Các giải pháp hoàn thiện kế toán thanh toán với người bán, người mua tại công ty – Hoạt động mua bán tại công ty
 • –   Chứng từ sổ sách sử dụng
 • – Thủ tục mua bán tại công ty – Kế toán chi tiết
 • –   Kế toán tổng hợp
 • Các điều kiện thực hiện Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục
 • (Đối với đề tài kế toán nhập vật liệu, thanh toán với người bán thì kết hợp phần thanh toán với người bán và nhập vật liệu ở các đề tài kế toán vật liệu công cụ dụng cụ và đề tài kế toán thanh toán với người bán và người mua)

Yêu cầu về nội dung và trình bày:

 • Nội dung lý thuyết phải trình bày được các quy định của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng cho đối tượng kế toán
 • Phần thực trạng phải trình bày được thực tế vận dụng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán liên quan

Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán Đề tài: Kế toán tạm ứng, thanh toán với công nhân viên và các khoản trích nộp theo lương tại đơn vị ABC

Chương I. Khung lý thuyết kế toán tạm ứng, thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu

Chương II. Thực trạng kế toán tạm ứng, thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương tại đơn vị ABC

 • Đặc điểm hoạt động, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến kế toán tạm ứng, thanh toán với công nhân viên và các khoản trích nộp theo lương tại đơn vị ABC
 • Đặc điểm hoạt động của đơn vị ABC
 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị
 • 2. Đặc điểm tổ chức quản lí, chức năng nhiệm vụ, những thành tích đã đạt được tại đơn vị 1.3. Đặc điểm công tác kế toán
 • Hình thức kế toán
 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • Chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị
 • Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở đơn vị
 • Đặc điểm chung về tạm ứng, thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương tại đơn vị ABC
 • – Đặc điểm về tạm ứng Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • – Phân loại lao động, các hình thức trả lương
 • – Phương pháp theo dõi kết quả làm việc của công nhân viên trong đơn vị – Các khoản trích theo lương

III. Kế toán tạm ứng

 1. Chứng từ sổ sách sử dụng
 2. Thủ tục tạm ứng, quy trình tạm ứng, kế toán chi tiết tạm ứng
 3. Kế toán tổng hợp tạm ứng
 4. Kế toán thanh toán với công nhân viên và các khoản trích nộp theo lương
 5. Chứng từ và sổ sách sử dụng
 6. Kế toán thanh toán tiền lương
 7. Kế toán các khoản trích theo lương
 8. Nhận xét về thực trạng kế toán tạm ứng, thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị ABC
 9. Ưu điểm Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 10. Tồn tại

(Nhận xét đánh giá về thủ tục, quy trình kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp tạm ứng. Cách phân loại lao động, hình thức trả lương, phương pháp theo dõi kết quả làm việc, chứng từ sổ sách, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương)

Chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, mỗi tồn tại phải có ít nhất một nguyên nhân (có thể có nhiều nguyên nhân). Mỗi nguyên nhân phải có 1 giải pháp (Chương 3)

Chương III. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Các giải pháp hoàn thiện kế toán tạm ứng, thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương tại đơn vị ABC

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tạm ứng, thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương
 • Các giải pháp hoàn thiện kế toán tạm ứng, tiền thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương
 • – Về thủ tục tạm ứng, quy trình tạm ứng, kế toán tạm ứng – Về phân loại lao động
 • –   Về hình thức trả lương
 • – Về phương pháp theo dõi kết quả làm việc – Chứng từ sổ sách
 • –   Kế toán chi tiết
 • –   Kế toán tổng hợp
 • Các điều kiện thực hiện Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục

Yêu cầu về nội dung và trình bày:

Nội dung lý thuyết phải trình bày được các quy định của chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng cho đối tượng kế toán

Phần thực trạng phải trình bày được thực tế vận dụng các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán liên quan

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài: KẾ TOÁN KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI ABC

Chương I. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Khung lý thuyết kế toán kinh doanh hàng xuất khẩu trong công ty thương mại

 • 1. Kinh doanh hàng xuất khẩu trong công ty thương mại
 • 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu
 • 1.2. Các phương thức xuất khẩu
 • 1.3. Các phương thức thanh toán
 • 1.3.1. Thanh toán với nhà cung cấp trong nước
 • 1.3.2. Thanh toán với khách hàng nước ngoài
 • 2. Kế toán kinh doanh hàng hoá xuất khẩu trong các công ty thương mại
 • 2.1. Kế toán mua hàng hoá xuất khẩu trong công ty thương mại
 • 2.1.1. Chứng từ kế toán
 • 2.1.2. Tài khoản kế toán
 • 2.1.3. Các bút toán ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu
 • Kế toán mua hàng
 • Kế toán thanh toán
 • 2.2. Kế toán xuất khẩu hàng hoá
 • 2.2.1. Chứng từ kế toán
 • 2.2.2. Tài khoản kế toán
 • 2.2.3. Các bút toán ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu
 • Kế toán xuất khẩu trực tiếp
 • Kế toán xuất khẩu ủy thác Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 2.2.4. Sổ kế toán và trình tự ghi sổ kế toán (theo hình thức áp dụng ở công ty)

Chương II. Thực trạng kế toán kinh doanh hàng hoá xuất khẩu ở công ty thương mại ABC

 • 1. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty
 • 1.3. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
 • 1.4. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty
 • 1.4.1. Hình thức kế toán Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • 1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.4.3. Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở công ty
 • 2. Thực trạng kế toán kinh doanh hàng hoá xuất khẩu ở công ty thương mại ABC
 • 2.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá
 • 2.1.1. Chứng từ kế toán
 • 2.1.2. Tài khoản kế toán
 • 2.1.3. Các bút toán ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu a. Kế toán xuất khẩu trực tiếp
 • Kế toán xuất khẩu ủy thác
 • 2.1.4. Sổ kế toán và trình tự ghi sổ kế toán (theo hình thức áp dụng ở công ty)
 • 3. Đánh giá ưu, nhược điểm của kế toán kinh doanh hàng hoá xuất khẩu của công ty thương mại ABC
 • 3.1. Ưu điểm
 • 3.2. Nhược điểm

Chương 3. Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán: Kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kinh doanh hàng xuất khẩu ở công ty thương mại ABC

 • 1. Phương hướng và nguyên tắc hoàn thiện kế toán kinh doanh hàng xuất khẩu ở công ty thương mại ABC
 • 2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kinh doanh hàng xuất khẩu ở công ty thương mại ABC
 • 3. Điều kiện thực hiện

Kết luận

Trên đây là tất cả những Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán chi tiết nhất mà Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành kế toán. Ngoài ra, nếu như các bạn sinh viên muốn tham khảo bảng giá viết thuê khóa luận tốt nghiệp hay quy trình làm bài khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán như nào thì có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn để được tư vấn một cách chuyên nghiệp nhất nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0972114537